RU­MÆ­NI­EN

Jyllands-Posten Søndag - - Indblik -

For før­ste gang si­den Ru­mæ­ni­en i 2007 blev med­lem af EU, har lan­det for­mand­ska­bet for Mi­ni­ster­rå­det de kom­men­de seks må­ne­der.

Ru­mæ­ni­en har 19,9 mio. ind­byg­ge­re.

Ru­mæ­ni­en har det næst­la­ve­ste brut­to­na­tio­nal­pro­dukt i EU. Bul­ga­ri­ens er det la­ve­ste.

Re­ge­rin­gen le­des af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Vi­o­ri­ca Dan­cila, der til­t­rå­d­te sid­ste år.

Det kom­men­de hal­ve år vil i EU bli­ve do­mi­ne­ret af bre­xit og val­get til Eu­ro­pa-par­la­men­tet, mens ru­mæ­ner­ne skal le­de van­ske­li­ge po­li­ti­ske for­hand­lin­ger om EU’S næ­ste fler­åri­ge bud­get og for­sø­ge at fin­de en fæl­les løs­ning på for­de­lin­gen af mi­gran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.