DET NORD­LI­GE SY­RI­EN

Jyllands-Posten Søndag - - Indblik -

Ef­ter at bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en be­gynd­te i 2011, trak det sy­ri­ske re­gi­me sig ud af det nord­li­ge Sy­ri­en. Om­rå­dets be­bo­e­re, som er bå­de ara­be­re og kur­de­re samt en ræk­ke mi­no­ri­te­ter, måt­te ef­ter­føl­gen­de for­sva­re sig selv mod IS. Med und­ta­gel­se af nog­le få lands­by­er i re­gio­nen Deir Ezzour, er om­rå­det nu be­fri­et fra IS.

IS har i det nord­li­ge Sy­ri­en nydt op­bak­ning fra fle­re ara­bi­ske stam­mer, mens an­dre er ble­vet split­tet mel­lem støt­ter og mod­stan­de­re.

I 2016 op­ret­te­des fø­de­ra­tio­nen the De­mo­cra­tic Fe­de­ra­tion of Nort­hern Sy­ria (DFNS) til at sty­re om­rå­det po­li­tisk. Sy­ri­an De­mo­cra­tic For­ces (SDF), som er en al­li­an­ce af lo­ka­le mi­lit­ser af for­skel­lig et­nisk og re­li­gi­øs her­komst, ud­gør of­fi­ci­elt fø­de­ra­tio­nens væb­ne­de styr­ker. Det kur­di­ske par­ti PYD er dog klart den mest cen­tra­le kom­po­nent i DFNS, li­ge­som den kur­di­ske mi­lits YPG er størst i SDF. SDF mod­ta­ger træ­ning og vå­ben fra USA og mod­ta­ger luft­støt­te fra den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion mod IS.

Den 19. de­cem­ber 2018 er­klæ­re­de USA’S præ­si­dent, Do­nald Trump, at USA hav­de sej­ret over Is­la­misk Stat og vil­le træk­ke samt­li­ge ca. 2.000 ame­ri­kan­ske trop­per ud af Sy­ri­en. Mel­din­gen har mødt stærk kri­tik fra USA’S al­li­e­re­de samt fra Trumps eg­ne støt­ter og mi­ni­stre. Fryg­ten er, at en ame­ri­kansk til­ba­ge­træk­ning vil svæk­ke de sy­ri­ske kur­de­re og få de de ara­bi­ske stam­mer til at væl­ge nye al­li­an­ce­part­ne­re. en­gang bli­ve bragt for en dom­mer, vil de­res tid hos shei­ken bli­ve truk­ket fra i stra­fud­må­lin­gen.

Tav­se sol­da­ter

I en kor­re­spon­dan­ce med shei­kens kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, Ab­dul Ha­mid Ala­sk­kar, fast­hol­des det, at der i Sa­na­did-hæ­ren er ad­skil­li­ge tid­li­ge­re Is-kri­ge­re, og at fle­re af dis­se er fra Irak og Sau­di-ara­bi­en. Det vil shei­ken ik­ke ud­dy­be. Han hen­vi­ser i ste­det til søn­nen Ban­dar, som er le­der af Sa­na­did-hæ­ren.

Ban­dar al-hu­may­di hol­der til på en ba­se 1 km fra pa­lad­set. På vol­de rundt om ba­sens ho­ved­byg­ning pa­ra­de­rer hans vag­ter med ge­væ­rer og ele­fant­hu­er.

Ban­dar sid­der på ve­ran­da­en i en hvid pla­sti­c­stol og med en ame­ri­kansk M16-rif­fel på skø­det.

Iføl­ge Ban­dar »skam­mer« de sol­da­ter, der har væ­ret en del af IS, sig så me­get, at de ik­ke vil ta­le med no­gen om det. In­gen sol­da­ter bli­ver stil­let til rå­dig­hed for at be­kræf­te, at det fak­tisk er skam, der af­hol­der dem fra at ta­le.

Ban­dar »ved«, at de ik­ke vil ta­le med jour­na­li­ster. Han vil dog ger­ne ha­ve, at vi ta­ger en be­sked med til ame­ri­ka­ner­ne.

»De skul­le ik­ke ha­ve sat­set på kur­der­ne i YPG til at ren­se de sid­ste lom­mer i Deir Ezzour. Sa­na­did-hæ­ren kun­ne gø­re ar­bej­det i sam­ar­bej­de med lo­ka­le stam­mer. Det gi­ver kun yder­li­ge­re til­slut­ning til IS at få kur­der­ne til at ero­bre ara­bi­ske stam­me­om­rå­der. Ame­ri­ka­ner­ne sag­de nej, og de skal vi­de, at det er der­for, vi ik­ke er med i SDF læn­ge­re.«

Vi for­la­der Tal Halo. Vold­gra­ven langs ho­ved­vej M4 er fyldt med de se­ne­ste da­ges regn­vand. Al­li­ge­vel er det ik­ke svært at fo­re­stil­le sig, at sol­da­ter fra den ene el­ler an­den mi­lits snart vil sø­ge dæk­ning i dens grum­se­de dyb igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.