”True De­tecti­ve” ven­der til­ba­ge til rød­der­ne med blan­det suc­ces

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - Kul­[email protected]

Man skal stop­pe, mens le­gen er god, ly­der en gam­mel ta­le­må­de, der er så slidt, at den nok bur­de læg­ges på hyl­den. Ik­ke de­sto min­dre er det svært at fin­de ord, der pas­ser bed­re på hi­sto­ri­en om ”True De­tecti­ve”.

Se­ri­en er af den slags, som man­ge har en hold­ning til, for før­ste sæ­son var in­tet min­dre end fæ­no­me­nal. Kri­mi­for­tæl­lin­gen hav­de Woo­dy Har­rel­son og Mat­t­hew Mc­co­naug­hey i ho­ved­rol­ler­ne som de to kri­mi­nal­be­tjen­te Rust Co­h­le og Mar­ty Hart, der skul­le opkla­re en ræk­ke be­sti­al­ske og ok­kul­te mord.

Se­ri­ens dunk­le æste­tik og de to be­tjen­tes ind­byr­des ke­mi kom­bi­ne­ret med for­bry­del­sens ka­rak­ter og opkla­rin­gen, der fo­re­gik i tre spor i for­skel­li­ge år­ti­er, gjorde se­ri­en ny­ska­ben­de, spæn­den­de og til­pas an­der­le­des.

Desvær­re hav­de sæ­son to, der præ­sen­te­re­de en ny hi­sto­rie og nye sku­e­spil­le­re, ik­ke no­get af det oven­stå­en­de, og det fik den ret­mæs­sigt kri­tik for. Man kan dog dis­ku­te­re, om den hav­de få­et me­re an­er­ken­del­se, hvis den ik­ke li­ge hav­de væ­ret en op­føl­ger til den iko­ni­ske før­ste sæ­son.

Den svæ­re tre­er

Det sam­me kan man nok si­ge om sæ­son tre, som Jyl­lands-po­sten har set de før­ste fem af­snit af. Der er be­stemt go­de tak­ter, og var det ik­ke li­ge, for­di­man har set før­ste sæ­son, hav­de den sik­kert få­et tæt på topka­rak­ter.

I sæ­so­nen er se­ri­en langt hen ad vej­en vendt til­ba­ge til si­ne rød­der, og det er for det me­ste po­si­tivt. Ho­ved­rol­ler­ne ind­ta­ges af Ma­hers­ha­la Ali, kendt fra Oscar-fil­men ”Moon­light”, og Step­hen Dor­ff, der dan­ner mak­ker­par­ret Way­ne Hays og Ro­land West. Sam­men for­sø­ger de at opkla­re kid­nap­nin­gen af to børn, og li­ge­som i før­ste sæ­son kom­mer der snart ok­kul­te duk­ker og sæ­re ri­tu­a­ler på ba­nen.

Li­ge­som før­ste sæ­son fo­re­går hand­lin­gen og­så i tre spor – et i 80’er­ne, hvor for­bry­del­sen net­op har fun­det sted. Et an­det fo­re­går 10 år se­ne­re, hvor Hays og West, li­ge­som Rust og Mar­ty i før­ste sæ­son, ven­der til­ba­ge til sa­gen på grund af nye spor. Der­til kom­mer det tred­je spor, hvor mak­ker­par­ret er ble­vet gam­melt, og Hays kæm­per mod de­men­sen, men er sta­dig be­sat af sa­gen.

Ma­hers­ha­la Ali er fan­ta­stisk i rol­len som Hays og kan snildt spil­le op mod Har­rel­son og Mc­co­naug­hey, mens Step­hen Dor­f­fs ka­rak­ter er flad. Han vin­der lidt dyb­de på si­ne gam­le da­ge som pen­sio­ne­ret be­tjent, der er ble­vet svig­tet af sin ene­ste ven, men i mak­ker­par-dy­na­mi­k­ken bi­dra­ger han ik­ke med me­get. Det skul­le da li­ge væ­re, at man kom­mer til at sav­ne Woo­dy Har­rel­son.

Når det nu skal væ­re

Sæ­son tre er (på bag­grund af de fem til­gæn­ge­li­ge an­mel­der­af­snit) me­re fo­ku­se­ret og me­dri­ven­de end sæ­son to, og er man fan af uni­ver­set, så skal den selv­føl­ge­lig ses. Se­ri­e­ska­ber­ne har ta­get kri­tik­ken til sig fra sæ­son to, der fik hug for at ha­ve be­væ­get sig for langt væk fra det op­rin­de­li­ge og den nye sæ­son lig­ger så tæt op ad før­ste sæ­son, som det har kun­net la­de sig gø­re uden fuld­stæn­dig at gen­ta­ge den.

Det be­ty­der og­så, at det er umu­ligt ik­ke at sam­men­lig­ne dem, og det er net­op i sam­men­lig­nin­gen, at den blegner.

”True De­tecti­ve” er et af de til­fæl­de, hvor se­ri­en skul­le væ­re sløj­fet, mens sæ­son et sta­dig kun­ne stå ale­ne, men når det nu ik­ke er til­fæl­det, så er den­ne sæ­son en ud­mær­ket fort­sæt­tel­se.

Se den, hvis du er fan af ”True De­tecti­ve”, el­ler se den for Ma­hers­ha­la Ali, der er for­ry­gen­de i sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.