Ba­ro­los lil­le­bror

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - NI­ELS LILLELUND Jyl­lands-po­stens ud­send­te me­d­ar­bej­der [email protected] MONFORTE D’AL­BA

Når man be­sø­ger en ba­ro­l­opro­du­cent, be­gyn­der man na­tur­lig­vis ik­ke der. Alt­så ved ba­ro­lo­en. Langt de fle­ste pro­du­cen­ter i Pie­mon­te pro­du­ce­rer og­så en ræk­ke min­dre vi­ne, og det er of­te dem, der træk­ker læs­set. Selv om pri­ser­ne på ba­ro­lo er sti­gen­de, så er mæng­der­ne sjæl­dent til­stræk­ke­li­ge til at træk­ke læs­set, en

må ind­kal­des. Her kom­mer en ka­te­go­ri som Lang­he Neb­bi­o­lo ind i bil­le­det.

Sel­ve Lang­he DOC kom til så sent som i 1994. Den blev – som man kan læ­se i den ny­ligt ud­kom­ne ”Ita­li­ensk Vin” (Po­li­ti­kens For­lag) – især brugt som op­sam­lings­he­at til et utal af blan­dings­vi­ne på me­re el­ler min­dre ku­ran­te dru­esor­ter, der så fik be­teg­nel­sen Lang­he Ros­so el­ler Lang­he Bi­an­co, og det er alt sam­men mun­tert nok, men når vi ta­ler rød­vin, er det så ube­tin­get un­der­ka­te­go­ri­en Lang­he Neb­bi­o­lo, der til­træk­ker sig op­mærk­som­hed. Ik­ke mindst, na­tur­lig­vis, for­di det er sel­ve kon­ged­ru­en, der er i spil; Lang­he Neb­bi­o­lo er of­te de­klas­si­fi­ce­ret ba­ro­lo el­ler ba­re frem­stil­let på dru­er, der lig­ger på den for­ker­te si­de af heg­net. Og nej, det be­ty­der ik­ke ba­ro­lo til en fjer­de­del af pri­sen, for selv hvis dru­er­ne hav­de den kva­li­tet, der skul­le til for at bli­ve ba­ro­lo, vil­le de jo ik­ke få sam­me op­mærk­som­hed, når man ved, at de i sid­ste en­de en­der som Lang­he Neb­bi­o­lo.

Vok­se­værk

Ap­pel­la­tio­nen har vok­set sig stor, i takt med at fle­re og fle­re se­ri­ø­se pro­du­cen­ter har få­et øj­ne­ne op for mu­lig­he­den af at præ­sen­te­re en me­re til­gæn­ge­lig (og­så pris­mæs­sigt!) ver­sion af neb­bi­o­lo. På dan­ske hyl­der be­ty­der det of­te en pris om­kring de 100-150 kr., et at­trak­tivt pris­seg­ment, og ik­ke sjæl­dent er der ta­le om vir­ke­lig go­de køb, for­di Lang­he Neb­bi­o­lo-vi­ne­ne har al­le dru­ens bå­de bar­ske og unik­ke egen­ska­ber; den sma­ger lidt af fugl. Nog­le gan­ge end­da me­get.

I den kon­kre­te sam­men­hæng be­ty­der det, at vi­ne­ne har be­hov for ilt. Ugens test er – som det of­test er til­fæl­det – fo­re­ta­get over fle­re da­ge, og det er en øvel­se, man med for­del kan ef­ter­gø­re på hjem­me­fron­ten. Hvis man om fre­da­gen ved, at man vil de­le en fla­ske med sin ud­kår­ne i af­ten og en ny fla­ske da­gen ef­ter, kun­ne man åb­ne dem beg­ge fredag og drik­ke halv­de­len af hver – for så at sæt­te en prop i, pla­ce­re fla­sker­ne køligt og så gens­ma­ge da­gen ef­ter. Er man fle­re end to, el­ler ba­re me­re tørstig end som så, kan øvel­sen ud­vi­des ef­ter be­hag.

Det hand­ler om at føl­ge vi­nens ud­vik­ling. De un­ge vi­ne vil næ­sten al­tid ha­ve godt af en så­dan ro­lig ilt­ning, og det gæl­der i hvert fald Lang­he Neb­bi­o­lo; de var al­le sam­men bed­re på an­den- el­ler en­dog tred­je­da­gen, hvor den stram­me sy­re og de bar­ske tan­ni­ner var mild­net no­get.

Lang­he Neb­bi­o­lo er kva­li­tet til men­ne­ske­pen­ge – og det sma­ger fak­tisk lidt af fugl. cow cash

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.