En over­nat­ning i Hit­lers be­to­narv HI­STO­RIE

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - At­lant­vol­den Fort­sæt­tes på si­de 22

At­lant­vol­den var en for­svars­linje langs den ve­st­li­ge kyst af Eu­ro­pa un­der An­den Ver­denskrig. Den løb fra Nor­ge i nord til Spa­ni­en i syd. Idéen om en be­fæst­ning af At­lan­ter­hav­sky­sten var udtænkt af Adolf Hit­ler selv. At­lant­vol­den blev of­te frem­stil­let i tysk propaganda som en ui­gen­nem­træn­ge­lig mur be­man­det med eli­te­trop­per. Vir­ke­lig­he­den var dog, at At­lant­vol­den skul­le spar­re mand­skab, som i ste­det kun­ne sen­des til Øst­fron­ten.

»De gæ­ster, jeg får, er of­te by­folk, der ger­ne vil op­le­ve no­get helt an­det, end hvad man el­lers kan kom­me til at sove i. Det er ty­pisk folk in­de fra bro­ste­ne­ne. Her kan man sove sik­kert, som jeg kal­der det,« si­ger han.

Der er og­så en del be­sø­gen­de, som kom­mer fra ud­lan­det, og Ing­vardt Jensen har haft gæ­ster fra samt­li­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de, men og­så ki­ne­se­re og ame­ri­ka­ne­re har lagt vej­en for­bi Ve­ster Ved­sted.

»Det er bå­de folk med in­ter­es­se for An­den Ver­denskrig og folk, der blot vil ha­ve en an­der­le­des op­le­vel­se. Hvor­hen­ne kan man el­lers over­nat­te i en bun­ker,« spør­ger Ing­vardt Jensen.

De tre bun­ke­re, han ejer, er en ra­dio­bun­ker, ma­skin­ge­vær­stil­ling og en stor ka­non­stil­ling, der hu­se­de en ot­te me­ter lang rus­sisk ka­non, som var ble­vet rø­vet af ty­sker­ne på øst­fron­ten. Det er kun ra­dio­bun­ke­ren, der er ble­vet la­vet om til over­nat­nings­sted.

Den­ne var kom­mu­ni­ka­tions­cen­tra­len i he­le Ve­ster Ved­sted-om­rå­det. Her lå i alt ty­ve bun­ke­re, som gen­nem Ing­vardt Jen­sens bun­ker hav­de kon­takt til hin­an­den.

Langt de fle­ste bun­ke­re, der lig­ger i den dan­ske del af At­lant­vol­den, Hit­lers for­svar­s­værk mod en al­li­e­ret in­va­sion, lig­ger langs ky­sten. Men Ing­vardt Jen­sens bun­ke­re lig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.