Drøm­me­rej­ser til bå­de nær og fjern

Går din drøm­me­rej­se til Born­holm, Cu­ba, Australien el­ler no­get helt fjer­de Læs Rej­ser hver lør­dag og få in­spira­tion til din næ­ste rej­se.

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - Fort­sat fra si­de 20

ger læn­ge­re in­de i lan­det, for bat­te­ri­stil­lin­gen kun­ne sky­de ud i Knu­de­dy­bet, hvor­fra man var ban­ge for, at de al­li­e­re­de vil­le in­va­de­re.

At­lant­vol­den

De ty­ske bun­ke­re langs den jy­ske ve­st­kyst blev byg­get som en del af Na­zi-tys­klands At­lant­vold, der skul­le be­skyt­te Nord­s­øky­sten mod en in­va­sion fra de al­li­e­re­de un­der An­den Ver­denskrig.

I de­cem­ber 1941 blev der ud­sendt or­drer fra den ty­ske vær­ne­magts øver­ste kom­man­do om at ud­byg­ge kyst­for­sva­ret langs Nord­s­ø­en med støt­te­punk­ter på de mest ud­sat­te ste­der.

»Fø­rer­or­dre nr. 40, der blev ud­stedt i marts 1942 fo­re­skrev, hvor­dan forsvaret skul­le op­byg­ges,« for­tæl­ler Lulu An­ne Han­sen, der er overin­spek­tør og le­der af Hi­sto­ri­e­en­he­den på Syd­ve­stjy­ske Mu­se­er og fort­sæt­ter:

»Det skul­le først og frem­mest ba­se­res på sto­re be­ton­bat­te­ri­stil­lin­ger langs he­le kyst­stræk­nin­gen fra Nord­nor­ge til den span­ske græn­se. Idéen med At­lant­vol­den var, at man med byg­ge­ri­et af ka­non­stil­lin­ger og mi­ne­ring kun­ne und­væ­re sol­da­ter i Vest­eu­ro­pa, som så kun­ne bru­ges på Øst­fron­ten.«

Byg­ge­ri­et fort­sat­te kri­gen ud, om­end der ef­ter­hån­den i Dan­mark og­så kom fo­kus på tvær­gå­en­de stil­lin­ger.

I 1944 ar­bej­de­de 74.000 mand, pri­mært dan­ske­re, på op­fø­rel­sen af bun­ker­ne. Løn­nen blev ud­be­talt af Na­tio­nal­ban­ken – det sam­me gjorde ud­gif­ten til ma­te­ri­a­ler.

Det er det stør­ste byg­ge­pro­jekt i Dan­marks­hi­sto­ri­en og sva­rer til byg­nin­gen af 12 Sto­re­bælts­bro­er.

Ty­sker­ne hav­de lo­vet, at de nok skul­le be­ta­le reg­nin­gen, når kri­gen var vun­det. Det ske­te al­drig.

Et æn­dret syn

Gen­nem ti­den har sy­net på bun­ker­ne ud­vik­let sig mar­kant. I man­ge år ef­ter kri­gen stod de grå be­ton­klod­ser til­ba­ge som ke­de­li­ge ar ef­ter be­sæt­tel­ses­ti­den, og en del er ble- vet fjer­net fra Vest­ky­sten. I lø­bet af de se­ne­ste år er der ble­vet ned­lagt bun­ke­re, som var til fa­re for ba­desik­ker­he­den. I den for­bin­del­se af­vi­ste Kul­tursty­rel­sen at gri­be ind, da sty­rel­sen men­te, at der al­le­re­de var sik­re­de ste­der, hvor bun­ker­nes hi­sto­rie kun­ne for­mid­les.

Her blev blandt an­det Hanst­holm, Tir­pitz og Bangs­bo frem­hæ­vet som ste­der, hvor det­te gjorde sig gæl­den­de.

Men iføl­ge Lulu An­ne Han­sen bli­ver bun­ker­ne i dag af sta­digt fle­re be­trag­tet som en del af land­ska­bet og den æste­tik, man for­bin­der med Vest­ky­sten.

»Der har des­u­den i de se­ne­re år væ­ret en ten­dens til at ind­dra­ge dem i for­hold til ud­vik­ling af kul­tur og turis­me. Blandt an­det med pro­jek­tet bun­ker­love, og der har og­så væ­ret nog­le for­søg med blandt an­det film­fore­vis­ning i bun­ker­ne om­kring Ring­kø­bing.«

I 2007 blev der ta­get ini­ti­a­tiv til et pro­jekt, som skul­le pla­ce­re At­lant­vol­den på Unescos ver­dens­arvs­li­ste. Det pro­jekt blev dog al­drig gen­nem­ført.

»Det vil­le jo kræ­ve, at man in­ter­na­tio­nalt for­plig­te­de sig til at be­va­re dem, og det er der vist ik­ke vil­je til,« si­ger Lulu An­ne Han­sen.

De gæ­ster, jeg får, er of­te by­folk, der ger­ne vil op­le­ve no­get an­det, end hvad man el­lers kan kom­me til at sove i. Ing­vardt Jensen, ejer af bun­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.