VELVÆRE

Jyllands-Posten Søndag - - Årstidens Ophold -

Æte­ri­ske oli­er fin­des i læ­ge­plan­ter, frugtskal­ler, bark og blom­ster. Oli­er­ne ud­vin­des ved damp­destil­la­tion af de frisk­hø­ste­de plan­ter, ved at skal­len pres­ses el­ler ved brug af op­løs­nings­mid­ler. Ud­over til sau­nagus bru­ges æte­ri­ske oli­er i par­fu­me, aro­ma­te­ra­pi, kos­me­tik og som smags­stof­fer i mad og drik­ke­va­rer, samt i min­dre mæng­der i ren­gø­rings­pro­duk­ter og me­di­ci­na­lin­du­stri­en. ka­let, og for at hjæl­pe det lidt på vej, vif­ter gus­meste­ren med et hånd­klæ­de på be­stem­te må­der, så han kan få flyt­tet luf­ten fra li­ge over ov­nen og ud til pu­bli­kum fra de ba­ger­ste ræk­ker og helt til de for­re­ste,« for­tæl­ler Mi­cha­el B. Jensen.

»På den må­de kan al­le få del i den duft, der nu er, og ny­de den. Den kan vir­ke opkvik­ken­de el­ler be­ro­li­gen­de.«

Til trods for, at al­le kan vir­ke som gus­me­stre, op­le­ver Mi­cha­el B. Jensen dog og­så, at der er en hel del kvaksal­ve­ri for­bun­det med hy­pen om­kring sau­nagus.

»Der er desvær­re nog­le gus­me­stre, som har fun­det på, at sau­nagu­sen kan ku­re­re al­le mu­li­ge syg­dom­me. Det er no­get slud­der. Selv­føl­ge­lig kan den ik­ke ku­re­re alt fra rø­de hunde til uøn­sket gravi­di­tet. Der er ik­ke no­gen, der er ble­vet hel­bredt af at snu­se til spred­te duft­par­tik­ler i luf­ten. Det er no­get fis.«

Iføl­ge Mi­cha­el B. Jensen er det ba­re en god, be­ha­ge­lig duft, man kan ny­de.

»Så vil der så væ­re en­kel­te oli­er, der åb­ner luft­ve­je­ne lidt op som euka­lyp­tus, pe­ber­myn­te og lig­nen­de. Hvis man er lidt til­stop­pet, kan det hjæl­pe,« si­ger han.

Dam­pen­de be­væ­ger de sve­di­ge krop­pe sig ud på træ­p­lat­for­men, der lig­ger li­ge ved si­den af den kug­le­for­me­de sau­na, in­den de på skift ka­ster sig ud i det natsor­te og sal­te dyb, der på den­ne vin­ter­dag er ble­vet må­lt til om­kring de to gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.