Ex Ma­china

22.40 DR3

Jyllands-Posten Søndag - - Ugens Tv - Flying Wild Ala­ska (3+4). Moons­hin­ers (16). ro­ad Au­stra­lia (7+8). (9) (G). Tan­ked (10). Tv-shop. Log Ca­bin Li­ving (7). Tre­e­hou­se Ma­sters (4) (G). Tre­e­hou­se Ma­sters (5). How Do They Do It? (3). Do They Do It? (4). They Do It? (5). Do It? (6). Re­vi­val (4).

Den­ne bri­ti­ske sci­en­ce fi­ction-thril­ler fra 2014 med Ali­cia Vi­kan­der i rol­len som ro­bot­pi­gen Ava blev skabt på et for­holds­vis lil­le bud­get og blev en over­ra­sken­de suc­ces bå­de øko­no­misk og blandt kri­ti­ker­ne. Her dis­ku­te­res kun­stig in­tel­li­gens og men­ne­ske­lig psy­ko­lo­gi i et stramt dra­ma, der ud­fol­der sig mel­lem tre ka­rak­te­rer. To mænd og en kvin­de­lig ro­bot, der må­ske, må­ske ik­ke er ved at få sin helt egen vil­je. Fil­men vandt en Oscar for bed­ste vi­su­al ef­fects.

05.55 Dr-fri­land: Fuldtøm­mer­hu­set – meste­ren og lær­lin­gen An­tikquizzen [=] Dansk quiz. Sø­ren Ry­ge præ­sen­te­rer: Åge, Ej­nar og El­na [=] Sund­heds­ma­ga­si­net (G) Af­tens­howet (G) [=] Ken­der du ty­pen? – med champag­ne og søj­le­gran (G) Dan­marks bed­ste po­rtræt­ma­ler (G) (2:6) [=] Sto­re for­ret­nin­ger II (1:10) En­gelsk dra­ma­se­rie. An­tik­krej­ler­ne (1) En­gelsk dok.-serie. An­tik­krej­ler­ne XIV (2) En­gelsk dok.-serie. Bon­de­rø­ven 2009 (3) [=] Dansk dok.-serie. Ken­der du ty­pen? (10:10) [=] Dansk dok.-serie. Rig­ti­ge mænd – Det nye hold (1:6) [=] Dansk un­der­hold­ning. Hercu­le Poirot: Mord i so­len (G) En­gelsk kri­mi­se­rie. Hånd­bold: VM - Ango­la-ar­gen­ti­na (m) Hun så et mord (108) Ame­ri­kansk kri­mi­se­rie. Tv-avi­sen [=] Skat­tejæ­ger­ne 2014 (29) [=] Dansk an­tik­ma­ga­sin. Tv-avi­sen [=] Vo­res vejr [=] Af­tens­howet [=] Tv-avi­sen [=] Ham­mer­slag – 1800-tals bo­li­ger i Vend­sy­s­sel [=] Lø­vens hu­le IV (2:8) Dansk dok.-serie. Tv-avi­sen [=] Kul­tur­ma­ga­si­net Gejst: Rap – nu med trom­pet og salsa Stel­la Blóm­k­vist: Sau­na­mor­det (2:3) Island­sk kri­mi­se­rie. Tag­g­art: Eng­leøj­ne (2:3) Skotsk kri­mi­se­rie. Tag­g­art: Eng­leøj­ne (3:3) Skotsk kri­mi­se­rie. I fa­rezo­nen (31:61) Au­stralsk action­se­rie. Bon­de­rø­ven 2009 (G) (3) [=] Dansk dok.-serie. Ken­der du ty­pen? (G) (10:10) [=] Dansk dok.-serie. Rig­ti­ge mænd – Det nye hold (G) (1:6) [=] Skat­tejæ­ger­ne 2014 (G) [=] Dansk an­tik­ma­ga­sin.

Nat-tv

19.55 20.00 06.55 08.00 08.05 08.25 08.35 10.05 11.35 13.05 15.05 15.55 16.55 17.55 18.55

21.50

23.30 00.25-06.00 06.00 12.00 12.40 13.30 13.50 14.45 00.25-05.30 15.05 15.30

17.05 18.00 18.30

19.30 20.15 22.10 22.40 05.40 06.35 07.30 08.30 17.25 21.55 Nyhe­der­ne [=] Go' mor­gen Dan­mark Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Show­biz fa­mi­li­er (10:10) [=] Dansk repor­ta­ge­se­rie. Bub­ber & BS på af­ve­je (5:6) [=] Dan. un­der­hold­ning. Bub­ber & BS på af­ve­je (6:6) [=] Dan. un­der­hold­ning. CPH Luft­hav­nen [=] Dansk dok.-serie. CPH Luft­hav­nen [=] Dansk dok.-serie. Ta­get på fersk ger­ning Am. repor­ta­ge­se­rie. Now That's Fun­ny Am. un­der­hold­ning. Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Go' af­ten Dan­mark [=] Dit vin­ter­vejr Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Hånd­bold: Vm-stu­di­et Nyhe­der­ne [=] Re­gio­nal­pro­gram Lyk­ke-per (4:4) [=] Dansk dra­ma­se­rie. Ef­ter rej­sen til Jyl­land, mø­det med for­ti­den og præ­ste­dat­te­ren In­ger be­slut­ter Per at op­hæ­ve for­lovel­sen med Jako­be. Guds bed­ste børn (3) [=] Dansk dok.-serie. Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Hånd­bold: Vm-stu­di­et Frem­ti­den iføl­ge In­ge­mann Størst Græn­se­pa­trulj­en Græn­se­pa­trulj­en Cast­le Cast­le Ani­mal Air­port

Nyhe­der­ne og Vej­ret

11.15 12.10 13.05 10.20 14.50 15.45 16.40

20.00 20.55 09.25 14.00 18.25 19.15

22.50 23.40 00.25 01.25 02.10-02.55 06.00 10.05 17.00 21.00

01.10 06.00 07.15 08.10 09.05

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

00.10 06.25 16.00

18.00 19.00 20.00 22.00

02.05- 06.00 06.25 06.50

12.05 13.00

20.00 21.00

23.15 Hus­drøm­me Hus­drøm­me Liv på fjel­det Liv på fjel­det Bør vi gif­te os? Ver­dens stør­ste Bal­kan­fest Ver­dens stør­ste hin­du­festi­va­ler Ski­skyd­ning: Wor­ld Cup - sprint (m) Spis op! – en hi­sto­rie om mad­spild Kea – New Ze­alands kløg­ti­ge vove­hals Hånd­bold: VM - Un­garn-egyp­ten (m), op­takt Hånd­bold: VM - Un­garn-egyp­ten (m) De blodrø­de flo­der: Askens dag Hvem dræb­te Bir­git­te? De­ad­li­ne Løg­ne­fa­brik­ken – de fal­ske nyhe­der fra Rusland

For­ført af en svind­ler II Meldt sav­net Ing­var Carls­son - fra ar­bej­der­dreng til stats­mi­ni­ster

08.10 09.05

16.00 17.00

De­ad­li­ne Nat

01.00 01.30-06.00 07.40 11.05 15.00 07.15 10.05 14.00

18.00 19.00 06.10 07.05

09.50 10.20 10.50

13.20

18.50 19.20 11.50 12.20 12.50

14.50 15.20 15.50 17.50

22.50 23.50 00.50-06.15 13.50 16.50

19.55 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.