1 2Em­ma 3 Bu­tiks­ty­ve­ri ud­vik­le­de sig til rø­ve­ri Ef­ter fem års kon­flikt re­pa­re­rer kom­mu­nen højpro­fi­le­ret byg­ge­ri for 31 mio. kr.

Jyllands-Posten Søndag - - Tv I Dag - Es­ben.l.mik­kel­[email protected]

Kom­mu­nero­ka­de bli­ver dy­re­re end for­ven­tet

er ble­vet til Ol­lie, men krop­pen fø­les sta­dig for­kert

End­nu en sponsor til Aar­hus Uni­ted, men klub­ben er sta­dig på den sor­te li­ste en uges tid be­gyn­der ar­bej­det med at ri­ve he­le den utæt­te tag­kon­struk­tion ned og er­stat­te den med en ny for en pris på 7,2 mio. kr.

»Vi har få­et vo­res ga­ran­tisum ud­be­talt. Det er fan­ta­stisk. Jeg tæn­ker, at vi snart kan gi­ve lag­ka­ge. Li­ge nu re­pa­re­rer vi ta­get, og til for­å­ret går vi i gang med fa­ca­den. En­de­lig,« si­ger pro­jekt­le­der hos byg­ge­af­de­lin­gen i Tek­nik og Mil­jø, Bente D. Se­jer­sen.

Åre­lang strid om be­ta­ling

Hun har væ­ret in­vol­ve­ret i en fem år lang strid med ga­ran­ti­stil­ler for byg­ge­ri­et Atra­di­us.

Fir­ma­et stil­le­de en ga­ran­ti på mak­si­malt 12 mio. kr., ef­ter at to­ta­len­tre­pre­nø­ren på byg­nin­gen, E. Pi­hl og Søn A/S, gik kon­kurs i au­gust 2013. Kom­mu­nen har få­et ud­be­talt 9 mio. kr. af Atra­di­us, men står selv med en reg­ning på 21,9 mio. kr., da den sam­le­de reg­ning for bl.a. et nyt tag og en ny fa­ca­de lø­ber op i 30,9 mio. kr.

Mens utæt­he­der­ne i ta­get blev kon­sta­te­ret i 2013 og skyld­tes 1.100 kvm fejl­mon­te­re­de sol­pa­ne­ler, var det først for­ri­ge år, at fa­ca­den af grønt gen­brugs­glas fra bl.a. øl­fla­sker be­gynd­te at bli­ve farlig.

Hver­ken op­hæng­nings­me­to­den el­ler glas­set kun­ne mod­stå vind og vejr, og gl­a­s­pla­der­ne flæk­ke­de og drat­te- ren for­søg­te at til­ba­ge­hol­de kvin­den, krad­se­de hun ham på hån­den fle­re gan­ge og kæm­pe­de kraf­tigt imod, så de fle­re gan­ge end­te på kø­re­ba­nen ud for bu­tik­ken tæt den for­bi­kø­ren­de trafik.

Kvin­den spar­ke­de der­u­d­over en 18-årig mand på ha­gen, da han for­søg­te at hjæl­pe den 21-åri­ge mand i for­bin­del­se med til­ba­ge­hol­del­sen. JP Aar­hus

Den tid­li­ge­re fla­ske­grøn­ne byg­ning på Grøn­dals­vej 1 blev kaldt en milepæl for ener­gibe­spa­rel­se og bæ­re­dyg­tig­hed i Aar­hus Kom­mu­ne. Nu er re­pa­ra­tio­ner for 31 mio. kr. be­gyndt. Er byg­nin­gen sta­dig sta­dig et nu­le­ner­gi­hus ef­ter al­le dis­se pro­ble­mer?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.