Mil­jøpå­virk­nin­ger skal kort­læg­ges

Jyllands-Posten Søndag - - Tv I Dag -

Mil­jø: I et nyt pro­jekt vil dan­ske for­ske­re nu un­der­sø­ge sam­men­hæn­gen mel­lem foru­re­ning og syg­dom­me. Forsk­nings­pro­jek­tet Bertha på Aar­hus Uni­ver­si­tet vil for­sø­ge at få en bed­re for­stå­el­se af foru­re­nin­gens virk­ning på krop­pen og på de me­ka­nis­mer, der fø­rer til syg­dom, op­ly­ser TV2 Østjylland. En af de mil­jøpå­virk­nin­ger, som Bertha skal un­der­sø­ge, er luft­foru­re­nin­gen. Og den har mas­siv ind­fly­del­se på vo­res liv.

En un­der­sø­gel­se fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Hjer­te­for­e­nin­gen skøn­ner, at 3.750 dan­ske­re år­ligt dør for tid­ligt på grund af luft­foru­re­ning. Ale­ne i Aar­hus er luft­foru­re­ning hvert år år­sag til fle­re end 20.000 sy­ge­da­ge og op til 8 pct. af de så­kald­te tid­li­ge dødstil­fæl­de. Det var kon­klu­sio­nen i et stu­die fra DCE - Na­tio­nalt Cen­ter for Mil­jø og Ener­gi i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.