En tung ma­sto­dont

Jyllands-Posten Søndag - - Tv I Dag -

»Jeg me­ner, at der tit er fo­kus på po­li­tik som en el­ler an­den form for spil. Det spil har si­ne helt eg­ne reg­ler, som skal en­de med, at man­ge bli­ver til­go­de­set. Jeg sy­nes, at man skal bru­ge me­re tid om at sam­le sig om sa­gen i ste­det, så for­sla­ge­ne bli­ver bed­re. Der går så me­get po­li­tik i det i dag, at ind­hol­det kom­mer ba­gerst. Hvis et for­slag er godt, så kan det vel væ­re li­ge me­get, hvem der har frem­sat det. Min be­kym­ring er bl.a., at hvis po­li­ti­ke­re hel­le­re vil hol­de fo­kus på po­si­tio­ne­ring frem for på sa­gen, så mi­ster vi be­folk­nin­gens op­bak­ning. Det hand­ler jo ik­ke om, at man som po­li­ti­ker ik­ke kan ha­ve for­skel­li­ge hold­nin­ger. De for­skel­li­ge hold­nin­ger skal ba­re bru­ges til at gø­re for­sla­ge­ne bed­re.« »Det før­ste hal­ve år i by­rå­det var hårdt i for­hold til tem­po­et og mæng­den af sa­ger. Jeg vil ger­ne ha­ve sat tem­po­et lidt ned, men det er ik­ke det, der sli­der på mig me­re. Men po­li­tik er et spil med eg­ne reg­ler. Dem er der man­ge, som ba­re samtyk­ker til, og al­le er sø­de og ra­re og dej­li­ge men­ne­sker. Når der går po­li­tik i den, så skal man ik­ke væ­re alt for blåø­jet, og det er barskt at væ­re i. Jeg hol­der min egen sti ren i for­hold til at væ­re loy­al og ær­lig, selv om man op­le­ver, at an­dre ik­ke er det over for en,« si­ger Liv Gro Jensen, som ik­ke øn­sker, at for­tæl­le om kon­kre­te sa­ger, hvor hun fø­ler sig trå­dt på. »Det kan væ­re i man­ge for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, hvor jeg bli­ver ud­for­dret på de punk­ter. Men jeg har nok og­så hø­je for­vent­nin­ger til ær­lig­hed og loy­a­li­tet, og der­for kan jeg nok og­så hur­tigt bli­ve skuf­fet i po­li­tik,« si­ger Liv Gro Jensen, som med tre ord be­skri­ver sit før­ste år som lo­kal­po­li­ti­ker som væ­ren­de »et kul­tur­stu­die, hek­tisk og spæn­den­de«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.