Rug­brød­s­dyst: Hvem ba­ger det æg­te Aros­brød?

Ugen på spid­sen om hash, fyn­bo­er, Hantwerk, Timm Vla­di­mir, Ja­cob Di­ne­sen og ver­dens ri­ge­ste sing­le.

Jyllands-Posten Søndag - - Tv I Dag - Jor­[email protected] Søn­dag den 13. ja­nu­ar 2019

Man­dag – buks

Er der no­get sjove­re end dår­li­ge und­skyld­nin­ger?

Nej, vel, og på det punkt er 2019 alt­så kom­met ge­val­dig flot i gang.

En ung mand, der kø­rer i en va­re­bil i Kongs­vang, bli­ver stop­pet og an­holdt af po­li­ti­et og sig­tet for narko­kør­sel, da han vir­ker på­vir­ket, og så kom­mer det bed­ste:

I hans lom­mer fandt be­tjen­te­ne en klump hash, som den 21-åri­ge næg­te­de at ken­de til. Buk­ser­ne var nem­lig ik­ke hans, for­kla­re­de han. Han hav­de blot lånt dem, lød for­kla­rin­gen.

På vej ind på sta­tio­nen kom­mer den un­ge mand i øv­rigt og­så i tan­ker om, at det navn, han først op­ly­ste til po­li­ti­et, var for­kert, og han har hel­ler ik­ke no­get kø­re­kort.

En på al­le må­der spæn­den­de sag, som i hvert fald rej­ser to spørgs­mål:

Hvor­dan vil po­li­ti­et be­vi­se, at det rent fak­tisk er hans buk­ser?

Hvem går rundt i vor by og put­ter hash i an­dres buk­ser?

Tirs­dag – rug­brød

Rug­brød er jo en af de byg­ge­klod­ser, som vort land er byg­get af.

Helt fra barns­ben fik vi læst og på­skre­vet, at vi skul­le spi­se vo­res rug­brød, som gjaldt det sel­ve over­le­vel­sen, og det gjorde vi så.

Se­ne­re i li­vet har jeg dog un­dret mig over, hvor­dan de re­ste­ren­de 7,6 mia. men­ne­sker på klo­den, som ik­ke spi­ser rug­brød, rent fak­tisk for­mår at hol­de sig i li­ve.

rug­brød er fi­no, og ek­stra godt rug­brød er ek­stra fi­no.

Af sam­me grund er en ræk­ke kun­der hos det tid­li­ge­re Lan­ge­næs Ba­ge­ri­et, som nu hed­der Lag­ka­ge­hu- set, ble­vet godt su­re i skor­pen over, at op­skrif­ten på et sær­ligt Aros­rug­brød er ble­vet æn­dret.

»Det nye rug­brød når ik­ke det gam­le til an­k­ler­ne,« som en kun­de skri­ver på Fa­ce­book.

En an­den kun­de blev så olm i krum­men, at han ka­ste­de et brød ind gen­nem dri­ve-in-lu­gen i ra­se­ri over, at brø­d­et ik­ke sma­ger, som det gjorde en­gang. Sik­ke no­get. Lag­ka­ge­hu­set for­kla­rer, at op­skrif­ten er æn­dret en smu­le til øko og en an­den sur­dej, og så put­ter de ik­ke sort ka­ra­mel i, som Lan­ge­næs Ba­ge­ri­et gjorde. Trods rug­brøds-op­rø­ret har lag­ka­ge­ba­ge­ren dog ik­ke tænkt sig at gå til­ba­ge til den op­rin­de­li­ge op­skrift.

Som en ud­lø­ber af shit­stormen er vi på JP Aar­hus’ Fa­ce­book-si­de i gang med at fin­de by­ens bed­ste rug­brød, og så af­dæk­ker sa­gen jo og­så en gyl­den for­ret­nings­mu­lig­hed:

Hvem kan ba­ge det op­rin­de­li­ge Aros­brød fra Lan­ge­næs?

Ons­dag – fynsk

Når man selv kom­mer fra øen, er det jo in­gen nyhed, men den er alt­så god nok – fyn­bo­er er li­ge en tand smar­te­re end de fle­ste an­dre.

Tag nu ham cy­kelty­ven, der nar­re­de en cy­kel­hand­ler i Ris­skov til at ud­lå­ne ham en su­per­cy­kel – en Trek Ma­do­ne – til 60.000 kr. til en prø­ve­tur, hvor­ef­ter han for­svandt med cyk­len – han var fyn­bo.

Fyn­bo­en frem­stod iføl­ge cy­kel­hand­le­ren som bå­de velklædt og tro­vær­dig – det sid­ste var han jo så ik­ke, men et par da­ge se­ne­re fandt po­li­ti­et fak­tisk ty­ven, der dog hav­de solgt cyk­len vi­de­re. Hvor til sag­de han ik­ke.

Jo, jo, fyn­bo­er er lidt smar­te­re – men og­så lidt me­re kri­mi­nel­le.

Tors­dag – oa­ser

Dej­lig af­ten på hav­nen. I sid­ste mi­nut har jeg nå­et at kø­be et par bil­let­ter til Team Ryn­ke­bys støt­tear­ran­ge­ment for bør­ne­can­cer­fon­den, hvor 75 del­ta­ge­re bå­de får set Tim Vla­di­mirs mad- sko­le på hav­nen – og hilst på Timm Vla­di­mir – og hørt søn­derjy­den Ja­cob Di­ne­sen so­lo i en aku­stisk in­tim­kon­cert på Hantwerk og hilst på ham bag­ef­ter.

Den af­ten gav mindst 80.000 kr. til bør­ne­can­cer- fon­den, og vi an­dre fik fin mad, godt sel­skab og fan­ta­stisk mu­sik, hvor man ba­re må im­po­ne­res over den stem­me og de san­ge, den 23-åri­ge mu­si­ker fra Tøn­der stil­ler op med.

Ove­ni er der og­så en tom­mel op for vor by, der kon­stant er le­ve­rings­dyg­tig i nyhe­der in­den for ka­te­go­ri­en:

stor­by­ens små oa­ser.

Fredag – kær­lig­hed

Ugen slut­ter med en in­ter­es­sant nyhed ov­re vest på.

Men og­så en nyhed, som kan ha­ve stor in­ter­es­se for de af by­ens sing­le­kvin­der, som går ef­ter gul­det.

På jp.dk kan man nem­lig læ­se, at ver­dens ri­ge­ste mand, den 54-åri­ge Jeff Bezos, skal skil­les. Det er ham, der har stif­tet Ama­zon og vist nok er god for cir­ka 887 mia. kr. Skul­le man ha­ve in­ter­es­se i en da­te med ham, kan jeg op­ly­se, at han vist nok bor i Me­di­na tæt på Se­att­le i det nord­ve­st­li­ge hjør­ne af USA.

»Ta­ger du ham så ba­re for pen­ge­nes skyld,« kan man al­le­re­de hø­re su­re kri­ti­ke­re mum­le til de sing­ler, der går på jagt ef­ter Bezos.

Men her­til hav­de en af mi­ne tid­li­ge­re kol­le­ger en god tom­mel­finger­re­gel:

»Når du skal fin­de en part­ner, så tjek først, at der er ri­ge­ligt med kon­tant­be­hold­ning, en so­lid op­spa­ring, for­nuf­tig ak­tie- og ob­liga­tions­be­hold­ning og en del fast ejen­dom,« som han sag­de med et smil og til­fø­jel­sen:

»Hvis al­le de ting er i or­den, så kom­mer kær­lig­he­den helt af sig selv.«

Ugen på spid­sen Anyway, Hvis al­le de ting er i or­den, så kom­mer kær­lig­he­den helt af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.