Man ”skif­ter” ik­ke køn

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

»Jeg ved ik­ke, hvor­dan det kan la­de sig gø­re. Og jeg er ik­ke sik­ker på, no­gen kan for­kla­re det,« sva­rer Astrid Høj­gaard. Forsk­nin­gen vi­ser dog nog­le for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge, for­tæl­ler hun. Man ved, at der er for­skel på mænds og kvin­ders hjer­ner, og det har vist sig, at hjer­nen hos trans­køn­ne­de har ka­rak­te­ri­sti­ka fra det køn, de op­le­ver sig som. »Så de­res op­le­ve­de køn un­der­støt­tes fak­tisk af hjer­nens struk­tur. Og det vi­ser, at trans­køn­net­hed i hvert fald ik­ke har no­get med det psy­ki­ske at gø­re.« »Man ved, at no­get gik i den mod­sat­te ret­ning. Men hvad for­kla­rin­gen er, tror jeg ik­ke, der er no­gen, der kan gi­ve.« Med oven­stå­en­de in men­te me­ner Astrid Høj­gaard hel­ler ik­ke, at man kan ta­le om køns­skif­te. Der er ik­ke no­gen, der ”skif­ter” køn, vi har al­le et køn, ar­gu­men­te­rer hun. »Det yd­re vi­ste køn er må­ske ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med det op­le­ve­de køn, så vi la­ver en be­hand­ling, som be­kræf­ter det op­le­ve­de køn. Af sam­me grund kal­der hun det ik­ke køns­skif­te­o­pe­ra­tion og op­for­drer an­dre til og­så at drop­pe den be­teg­nel­se og kal­de det en køns­be­kræf­ten­de be­hand­ling, når en trans­køn­net igen­nem hor­mon­be­hand­ling el­ler ope­ra­tion nær­mer sig det køn, ved­kom­men­de fø­ler som na­tur­ligt.

Høj selv­mord­s­fre­kvens

»Når jeg føl­ger de­bat­ten frem­går det of­te, at man ”væl­ger” sit køn. Så­dan er det ik­ke. De her men­ne­sker har op­le­vet, at der er en uove­r­ens­stem­mel­se mel­lem det vi­ste køn og det køn, de op­le­ver. Det er no­get, de gør un­der me­get stor om­tan­ke og ef­ter man­ge spe­ku­la­tio­ner. Selv­mord­s­fre­kven­sen er uhyg­ge­lig høj blandt trans­køn­ne­de – spe­ci­elt i ven­te­ti­den på at kom­me i be­hand­ling. Der­for bli­ver jeg og­så ir­ri­te­ret, når jeg læ­ser den slags kom­men­ta­rer.« I dag har trans­køn­ne­de fle­re for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at nær­me sig det op­le­ve­de kro­p­s­ud­tryk. Der er hor­mon­be­hand­lin­ger, topo­pe­ra­tio­ner, hvor man en­ten fjer­ner el­ler ska­ber bryster, og bundo­pe­ra­tio­ner, hvor det er ske­de el­ler pe­nis, der fjer­nes og/ el­ler til­fø­jes, samt æn­dring af cpr-num­mer.

For ho­ved­par­ten af pa­tien­ter­ne i Aal­borg er hor­mon­be­hand­ling og evt. en topo­pe­ra­tion nok. Få væl­ger bundo­pe­ra­tio­ner – den mest ind­gri­ben­de be­hand­ling, som kun ud­fø­res på Rigs­ho­spi­ta­lets pla­stik­kirur­gi­ske af­de­ling.

Pa­tien­tens øn­ske

For læ­ger­ne hand­ler det om at fin­de ud af, hvad pa­tien­ten vil.

»I gam­le da­ge, og det er vel at mær­ke for to år si­den, var der en me­get di­ko­to­misk op­fat­tel­se. En­ten er du mand el­ler og­så er du kvin­de. Så en transkvin­de, der vil­le ha­ve køns­be­kræf­ten­de be­hand­ling, skul­le ka­stre­res. Ja, ale­ne or­det ka­stra­tion er ræd­sels­fuldt, vi er jo ov­re i dy­re­me­di­cin. Men i dag er det me­re in­di­vi­du­a­li­se­ret. Er en pa­tient til­freds med sit un­der­liv, respek­te­rer vi det og gør vo­res bed­ste for, at be­hand­lin­gen f.eks. ik­ke øde­læg­ger rejs­nings­ev­nen,« si­ger Astrid Høj­gaard og for­kla­rer, at langt ho­ved­par­ten af af­de­lin­gens pa­tien­ter er til­fred­se med en ma­skuli­ni­se­ring vha. hor­moner.

»Man er godt nok ik­ke fuld­stæn­dig til­freds, men le­ver med det. Og en del øn­sker hel­ler ik­ke at på­fø­re sig selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.