Re­gio­ner­ne har me­get at by­de på, men der er og­så pro­ble­mer, som skal lø­ses

Ta­pas i bag­går­den

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Ul­rich Fred­berg re­gionrå­dspo­li­ti­ker (V), Øs­ter­marks­vej 29, Tilst Vi vil ger­ne hø­re din me­ning. Send ger­ne et de­bat­ind­læg om lo­ka­le og re­gio­na­le for­hold til JP Aar­hus på de­[email protected] Læs kra­ve­ne på jp.dk/kon­takt/de­bat

I den­ne tid drøf­tes re­gio­ner­nes frem­tid. Re­gio­ner­ne frem­stil­les som alt fra at væ­re sel­ve be­skyt­tel­sen mod et em­beds­mands­sty­re (for­ank­ret i Kø­ben­havn) til net­op at væ­re et em­beds­mands­sty­re, hvor re­gions­po­li­ti­ker­ne blot er nik­ke­duk­ker.

Som al­tid er ver­den hver­ken rent sort el­ler hvid (el­ler rød el­ler blå). Og det er re­gio­ner­ne na­tur­lig­vis hel­ler ik­ke.

Til re­gio­ner­nes for­del skal og­så næv­nes, at om­gang­sto­nen po­li­ti­ker­ne imel­lem sy­nes langt me­re kon­struk­tiv end i bå­de fol­ke­tin­get og (nog­le) kom­mu­ner. Det er ube­tin­get og­så godt for de­mo­kra­ti­et. Og der er na­tur­lig­vis man­ge an­dre for­de­le. Re­gio­ner­ne har nog­le kla­re for­de­le. Man kan let kom­me i kon­takt med en lo­kal po­li­ti­ker, der of­te ved no­get om de lo­ka­le ud­for­drin­ger. Det er ube­tin­get godt for de­mo­kra­ti­et.

Re­gio­ner­ne har og­så nog­le kla­re ulem­per. Der er en ik­ke ube­ty­de­lig ri­si­ko for ”sog­ne­rå­dspo­li­tik” og ”kam­me­ra­te­ri”, hvad der i pres­sen er be­skre­vet fle­re ek­semp­ler på.

De 41 mands (m/k) sto­re re­gions­råd be­står af 40 fuld­tids­ar­bej­den­de, del­tidspo­li­ti­ke­re og én fuld­tidspo­li­ti­ker (re­gions­rå­ds­for­man­den). Det be­ty­der, at re­gions­rå­det har ten­dens til at bli­ve til en ”én­mands­hær”.

De 40 del­tidspo­li­ti­ke­re mø­der (bl.a.) til ét re­gions­rå­ds­mø­de om må­ne­den, hvor der kan væ­re fle­re hund­re­de si­ders bi­lag. En re­gions­rå­dspo­li­ti­ker sag­de en­gang, at »hø­jest to po­li­ti­ke­re har læst al­le bi­lag, og kun én har for­stå­et dem«. Det er nok en sand­hed med vis­se mo­di­fi­ka­tio­ner, men mon ik­ke al­le po­li­ti­ker­ne har prø­vet at tyg­ge man­ge af­snit i bi­la­ge­ne igen­nem fle­re gan­ge i for­sø­get på blot at for­stå spro­get? Det er na­tur­lig­vis et de­mo­kra­tisk pro­blem.

Der har væ­ret fle­re ek­semp­ler på, at sags­frem­stil­lin­ger mang­ler neut­ra­li­tet, så po­li­ti­ker­ne ik­ke al­tid får ob­jek­ti­ve in­for­ma­tio­ner at træf­fe be­slut­nin­ger­ne på. Det er na­tur­lig­vis og­så et de­mo­kra­tisk pro­blem.

Re­gions­rå­ds­for­man­den har et dag­ligt og me­get tæt sam­ar­bej­de med di­rek­tio­nen. Det tæt­te og dag­li­ge sam­ar­bej­de med di­rek­tio­nen be­skri­ves af nog­le som et æg­te­skab. Og kær­lig­hed gør som be­kendt blind.

Di­rek­tio­ner­ne er go­de til at le­de opad, mens de­res ev­ne til at le­de nedad nog­le ste­der er helt håb­løs. Det be­ty­der – iføl­ge af­gå­en­de re­gions­di­rek­tør i ho­ved­sta­den Hjal­te Aa­berg i Re­gion Sjæl­land – at di­rek­tio­nen ik­ke for­nem­mer, hvad der sker i ”kli­nik­ken”, og at po­li­ti­ker­ne der­for får et forvræn­get ind­tryk at hver­da­gen, hvil­ket er et de­mo­kra­tisk pro­blem.

I en re­gion har man som om­talt i me­di­er­ne set et skræm­men­de ek­sem­pel på, hvor­dan di­rek­tio­nens mang­len­de ev­ne til at le­de nedad gi­ver po­li­ti­ker­ne et forvræn­get ind­tryk af vir­ke­lig­he­den.

Me­d­ar­bej­de­ru­til­freds­hed med di­rek­tio­nens le­del­ses­stil i re­gio­nen har væ­ret vold­som stor i man­ge år, og den tid­li­ge­re for­mand for over­læ­ge­for­e­nin­gen om­tal­te le­del­ses­sti­len som »ma­na­ge­ment by fear«, for­man­den for yn­gre læ­ger har be­skyldt di­rek­tio­nen for urent trav, me­re end 200 over­læ­ger kla­ge­de skrift­ligt til Sund­heds­sty­rel­sen, og den om­fat­ten­de util­freds­hed kul­mi­ne­ren­de i, at det sam­le­de Re­gions­me­d­ar­bej­der­ud­valg (RMU) for­lod et mø­de med di­rek­tio­nen i pro­test mod den­nes le­del­ses­stil.

Trods dis­se man­ge­åri­ge, åben­ly­se og mas­si­ve pro­ble­mer ud­tal­te en le­den­de re­gions­rå­dspo­li­ti­ker, at i »den se­ne­ste uge er det ble­vet klart, hvor dybt de her sam­ar­bejds­pro­ble­ma­tik­ker stik­ker...«

Kær­lig­hed gør ty­de­lig­vis blind.

Re­gio­ner­ne kan ha­ve de­res frem­ti­di­ge be­ret­ti­gel­se, men i gi­vet fald skal der ske fle­re, helt nød­ven­di­ge æn­drin­ger: N Der skal al­drig kun­ne stil­les spørgs­måls­tegn ved neut­ra­li­te­ten og ob­jek­ti­vi­te­ten af de in­for­ma­tio­ner, ad­mi­ni­stra­tio­nen le­ve­rer til re­gions­po­li­ti­ker­ne. Det er nød­ven- digt med langt stør­re fo­kus på det­te. N Der skal flyt­tes væ­sent­lig magt fra ad­mi­ni­stra­tio­ner­ne til re­gions­rå­dspo­li­ti­ker­ne. N Der skal væ­re langt stør­re fo­kus på di­rek­tio­ner­nes ev­ner til at le­de nedad. Med for­del kun­ne sam­men­sæt­nin­gen af den tre mands sto­re di­rek­tion æn­dres, så der blandt de tre ind­går én sund­heds­fag­lig per­son. N Og der skal væ­re langt fle­re end én fuld­tidspo­li­ti­ker. Par­ti­for­mæn­de­ne bør som mini­mum væ­re fuld­tidspo­li­ti­ke­re, så de har helt an­der­le­des mu­lig­hed for at kon­trol­le­re in­for­ma­tio­nen, mod­vir­ke kam­me­ra­te­ri, flyt­te me­re af mag­ten fra ad­mi­ni­stra­to­rer­ne til po­li­ti­ker­ne og gi­ve kva­li­fi­ce­ret mod­spil til ”en­mands­hæ­re­ne”. Hvil­ket in­dis­kuta­belt vil væ­re et de­mo­kra­tisk løft.

Re­gio­ner­ne kan ha­ve de­res frem­ti­di­ge be­ret­ti­gel­se, men i gi­vet fald skal der ske fle­re, helt nød­ven­di­ge æn­drin­ger. Di­rek­tio­ner­ne er go­de til at le­de opad, mens de­res ev­ne til at le­de nedad nog­le ste­der er helt håb­løs.

Masvi­no Kloster­port 4B 8000 Aar­hus C

Det kræ­ver en vis ihær­dig­hed at fin­de den lil­le vin­bo­de­ga Masvi­no, der lig­ger godt gemt in­de i en bag­gård i Kloster­ga­de.

Men når først ste­det er lo­ka­li­se­ret, er der ga­ran­ti for vels­ma­gen­de mad til skar­pe pri­ser. På me­nu­en er en hånd­fuld lu­ne ta­pa­san­ret­nin­ger, der fås fra 65 kr. styk­ket el­ler 220 kr. for tre ret­ter.

Al­le ret­ter ser­ve­res som delemad, og man kan blandt an­det få var­men med lam­meskank med kar­tof­fel og pista­ci­e­nød­der, but­ter­nut-græskar med sal­vie og rø­get smør­fisk med cre­me frai­che og sprø­de pa­pa­dum-chips.

Er der ap­pe­tit til me­re, kan man ud­vi­de med to ek­stra de­le­ret­ter for 70 kr. el­ler en kop kaf­fe med sødt, som fås for 45 kr. Bag Masvi­no står fol­ke­ne, der og­så dri­ver den li­ge­le­des spanskin­spi­re­re­de vin­bar Pi­ca Pi­ca bag ved Voxhall.

Fun fa­ct: Vin­bo­de­ga­en er ind­ret­tet i et tid­li­ge­re værk­sted, hvil­ket ty­de­ligt skin­ner igen­nem i den rå in­dret­ning med en stor kran i lof­tet.

A+ Si­am Sus­hi Sko­le­ga­de 27 8000 Aar­hus C

Sus­hi er da dyrt, ik­ke? Ik­ke på den lil­le sus­hi­re­stau­rant A+ Si­am Sus­hi i Sko­le­ga­de, hvor man for 248 kr. kan få et ad li­bi­tum-til­bud, som gi­ver fri ad­gang til at spi­se løs fra det om­fat­ten­de me­nu­kort.

Trods den la­ve pris er der in­tet i vej­en med kva­li­te­ten af de fris­kla­ve­de an­ret­nin­ger, og en fin de­tal­je er, at man skal be­ta­le ek­stra, hvis man lev­ner, så mad­spil­det mini­me­res.

Må­l­ti­det kan ind­le­des med et par min­dre for­ret­ter i form af misosup­pe og ind­bag­te re­jer, og her­ef­ter er det blot om at ka­ste sig ud i de man­ge sus­hi­ser­ve­rin­ger.

Gå ik­ke glip af de lu­ne crunch rolls, der med et per­fekt match af ris, frisk fisk og en sprød top­ping sid­der li­ge i øjet. Des­sert­ud­val­get ly­der blandt an­det på en tira­misu la­vet med Nu­tel­la, og bli­ver det li­ge lov­ligt ut­ra­di­tio­nelt, kan man slut­te med en klas­sisk crè­me brûlée.

Tør­sten kan sluk­kes med en af de asi­a­ti­ske øl fra kø­le­ren. Søn­dag-tors­dag fås ad li­bi­tum-til­bud­det for 228 kr.

Mad­klub­ben Ha­ck Kamp­manns Pl. 1-3 8000 Aar­hus

Med tre ret­ter for 225 kr. kan de fle­ste væ­re med på re­stau­ran­ten Mad­klub­ben, der sid­ste år åb­ne­de i den gam­le told­kam­mer­byg­ning på Aar­hus Havn.

Ste­det er en del af en stør­re kæ­de af sam­me navn, og på me­nu­en i det flot renove­re­de lo­ka­le er en ræk­ke ret­ter med in­spira­tion fra blandt an­det Frank­rig og Ita­li­en.

Prøv ek­sem­pel­vis en cre­met svam­pe­sup­pe el­ler ta­tar af ok­se­in­der­lår til for­ret ef­ter­fulgt af en ho­ved­ret i form af rosa lam­meculot­te med salt­bagt sel­le­ri el­ler da­gens fisk med hol­lan­dai­se. Des­ser­ten kan be­stå af en ci­tron­tær­te top­pet med ma­rengs el­ler brow­nie med fransk cho­ko­la­de fra pro­du­cen­ten Val­r­ho­na.

Kræ­ver ma­den vin i glas­set, kan tør­sten stil­les med en af de man­ge fla­sker på kor­tet, der på pæ­da­go­gisk vis er ind­delt ef­ter smag og ik­ke op­rin­del­ses­land. Mad­klub­ben har og­så fle­re ve­gan­ske ser­ve­rin­ger, hvis man har drop­pet de ani­mal­ske pro­duk­ter. Be­mærk at der er til­lægs­pri­ser på nog­le af ret­ter­ne.

Prezze­mo­lo Jæ­ger­gårds­ga­de 85 8000 Aar­hus C

Et af by­ens ny­e­re spi­se­ste­der er den ita­li­en­ske Prezze­mo­lo, der åb­ne­de sid­ste år på Jæ­ger­gårds­ga­de ved si­den af ba­ge­ren Lag­ka­ge­hu­set.

Ste­det har in­gen fa­ste me­nu­er, men til gen­gæld kan bå­de for­ret­ter, ho­ved­ret­ter og des­ser­ter fås til ri­me­li­ge pri­ser i det ele­gant ind­ret­te­de lo­ka­le, der har sto­re vin­du­er ud mod ga­den.

Start for ek­sem­pel med luft­tør­ret nak­ke­filet til for­ret ef­ter­fulgt af en ho­ved­ret be­stå­en­de af pas­ta med ok­se­ha­lera­gout og en æb­le­tær­te med ci­tron til des­sert.

El­ler hvad med en au­ten­tisk mi­ne­stro­ne-sup­pe med svam­pe og spæk ef­ter­fulgt af hjem­mela­vet pas­ta med to­matsau­ce og øko­lo­gisk få­reost som fi­na­le?

Først­nævn­te kom­bi­na­tion står i 250 kr., mens sidst­nævn­te fås for 205 kr. Bag Prezze­mo­lo står den fi­lo­so­fud­dan­ne­de Marco Di Gi­u­sep­pe, der har rød­der i den ita­li­en­ske re­gion Abruzzo.

Re­stau­ran­ten har og­så åbent til frokost, hvor ud­val­get er en smu­le an­der­le­des.

Den Rustik­ke Mejl­ga­de 20 8000 Aar­hus C

Det er svært at over­se re­stau­ran­ten Den Rustik­ke, når man be­væ­ger sig ned ad Mejl­ga­de i Lat­i­n­er­kvar­te­ret. Ste­det lig­ger i en gul hjør­ne­byg­ning med sto­re søj­ler for­an dø­ren, og re­stau­ran­ten er som re­gel fyldt af gæ­ster med hang til et bud­get­ven­lig må­l­tid i ufor­mel­le ram­mer.

Den skif­ten­de me­nu ko­ster 195 kr. og be­står af tre ret­ter, som ind­ta­ges i det sto­re lo­ka­le med rå mur­stensvæg­ge.

For­ret­ten ly­der li­ge nu på an­de­ter­ri­ne el­ler fi­skesup­pe med but­ter­dej, mens ho­ved­ret­ten er kal­veculot­te med rod­frug­ter el­ler fisk med risot­to.

Hvis man læg­ger en hund­re­delap ek­stra, kan ho­ved­ret­ten ud­skif­tes med en vel­vok­sen ri­bey­ebøf med kryd­der­s­mør, der med ga­ran­ti op­fyl­der krop­pens be­hov for pro­te­i­ner.

Des­ser­ten dæk­ker over cho­ko­la­de­ka­ge med bær, pan­de­ka­ge med is el­ler en oste­an­ret­ning for en min­dre mer­pris.

Pri­ser­ne på drik­ke­va­rer er til­sva­ren­de over­kom­me­li­ge med vi­ne fra 220 kr. fla­sken.

SCE­NEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.