Seks re­stau­ran­ter på bud­get

Selv­om der må­ske skal spa­res i ja­nu­ar, kan man sta­dig godt gå ud at spi­se. Her er seks spi­se­ste­der, der by­der på tre ret­ter for un­der 250 kr.

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Søn­dag den 13. ja­nu­ar 2019

Sct. Oluf Mejl­ga­de 33 8000 Aar­hus C

I gam­le da­ge var re­stau­ran­ten Sct. Oluf i Mejl­ga­de et værts­hus, men i dag er de klir­ren­de øl skif­tet ud med vel­la­vet mad til bil­li­ge pri­ser.

In­dret­nin­gen med rustik­ke træ­bor­de og gam­le pla­ka­ter på væg­ge­ne ska­ber en ufor­mel stem­ning i det lil­le lo­ka­le, og me­nu­en med tre ret­ter for 195 kr. er per­fekt til en ja­nu­ar i spar­som­me­lig­he­dens tegn.

Ret­ter­ne skif­ter lø­ben­de, og li­ge nu kan man sæt­te tæn­der­ne i skal­dyr med fen­ni­kel el­ler spelt­ot­to med bø­ge­hat­te til for­ret og en ho­ved­ret i form af bra­i­se­ret ok­se med sol­bær, rød­be­de og sel­le­ri el­ler fisk med bru­net smør, kær­ne­mælk og blom­kål.

Des­ser­ten ly­der på æb­ler med but­ter­dej og ka­ra­mel el­ler en oste­an­ret­ning, hvis man læg­ger 30 kr. ek­stra.

I glas­set kan man få øl – ste­dets hi­sto­rie for­næg­ter sig ik­ke – men det er og­så mu­ligt at in­ve­ste­re i et glas vin til 50 kr. el­ler fla­ske for 250 kr.

Er sul­ten er be­græn­set, kan to ret­ter fås for 175 kr.

15, Højb­jerg. Tir-søn kl. 10-17 + ons kl. 10-21. Men­ne­skets ud­vik­ling. - Old­ti­den i Dan­mark. - Vikin­ge­ti­den. - Grau­bal­le­man­den. - Vå­ben­fun­de­ne i Il­lerup Ådal. - Mid­delal­de­ren. - Dø­den i for­skel­li­ge kul­tu­rer. Sær­ud­stil­lin­ger: På Djen­gis Khans step­per - Mongo­liets no­ma­der. Til 14.04. Na­tur­hi­sto­risk Museum. Wil­helm Mey­ers Al­lé 210, Uni­ver­si­tetspar­ken. Dagl. kl. 10-16. Dy­re- og plan­te­liv i Dan­mark og ude i ver­den. Skan­der­borg Museum. Adel­ga­de 5. Dagl. kl. 10-16. Mo­sens gå­de - krig og kult i Al­ken En­ge. Steno Mu­se­et. Uni­ver­si­tetspar­ken, C.F. Møl­lers Al­lé 2. Tir-fre kl. 9-16 + lør-søn kl. 11-16. Dan­marks Vi­den­skabs­hi­sto­ri­ske Museum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.