San­ne Søndergaard om kon­trol

Jyllands-Posten Søndag - - Guide -

Sce­nen: Tors­dag af­ten er der i Mu­sik­hu­set for­pre­mi­e­re på ko­mi­ker San­ne Søn­der­gaards helt nye show “Kon­trol­ta­ber”, der er det før­ste si­den hen­des show “Sinds­syg Kæl­ling” fra for­ri­ge år.

I “Kon­trol­ta­ber” ta­ler San­ne Søndergaard om de to vær­ste ting, en kvin­de kan gø­re, iføl­ge hen­de: tabe kon­trol­len og væ­re en kon­trol­fre­ak.

Showet hand­ler om skel­let mel­lem at væ­re af­slap- pet, men sta­dig ha­ve styr på tin­ge­ne, at kon­trol for hen­de er lig ka­ta­stro­fer og køns­syg­dom­me, men for me­get kon­trol be­ty­der, at man vir­ker som en per­fek­tio­nist, en 12-tal­spi­ge el­ler en kæl­ling.

San­ne Søndergaard for­tæl­ler om, hvor­dan man som kvin­de kan be­va­re selv­kon­trol­len på en selv­vær­dig må­de, uden at man skal for­sø­ge at la­de som om, at man er me­re af­slap­pet, end man egent­lig er. “Kon­trol­ta­ber”-showet føl­ger en ræk­ke af San­ne Søn­der­gaards shows, der al­le kred­ser om em­ner som køns­rol­ler, for­skel­li­ge so­ci­a­le ko­der og fe­mi­ni­sti­ske forun­drin­ger, som San­ne har be­skæf­ti­get sig med læn­ge.

I 2017 spil­le­de hun lan­det rundt med sit show “Sinds­syg Kæl­ling”, hvor hun fik go­de an­mel­del­ser. For­pre­mi­e­ren fin­der sted klok­ken 20 i mu­sik­hu­set tors­dag af­ten. -Wang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.