Øl og tegning

Jyllands-Posten Søndag - - Guide - -Wang

På Op­le­vel­se: Te­a­ter­kat­ten by­der på et af­slap­pet ar­ran­ge­ment, hvor der vil væ­re mu­lig­hed for tegning og drik­ke­va­rer fra ba­ren. Teg­ne­stu­en er åben for al­le, om det er før­ste gang, man hol­der en bly­ant, el­ler om man har gjort det pro­fes­sio­nelt i fle­re år­ti­er. Det er ik­ke et un­der­vis­nings­for­løb, og der­for er der fri leg. Der er hver­ken læ­re­re el­ler op­ga­ver og hel­ler ik­ke no­get, der er rig­tigt el­ler for­kert. Man kan dog bli­ve in­spi­re­ret af med­teg­ne­re i sel­ska­bet. Teg­ne­stu­en hol­der åbent ons­dag af­ten fra klok­ken 19.30 til 23.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.