BOLIGREDAKTØR ASTRID ELLEMO Kunst med per­spek­tiv

Jyllands-Posten Søndag - - Bolig - Bo­[email protected] www.kunst­hal­vej­le.dk

In­ter­es­se­rer man sig for bo­li­gin­dret­ning, ved man ud­mær­ket godt, at det ik­ke blot hand­ler om at ha­ve de rig­ti­ge møb­ler, lam­per og tæp­per samt et prak­tisk ind­ret­tet køk­ken og bad. Det hand­ler og­så om at ha­ve no­get pænt på væg­ge­ne – kunst af en el­ler an­den slags. Det kan væ­re en blan­ding af det he­le – olie­ma­le­ri­er, akva­rel­ler, li­to­gra­fi­er, pla­ka­ter, fo­to­gra­fi­er og skul­p­tu­rer, som jeg f.eks. selv har valgt at ha­ve det. Men kunst kan og­så væ­re de ting, som bør­ne­ne har haft med hjem fra bør­ne­ha­ven el­ler sfo’en, hvil­ket jeg og­så selv har et par styk­ker af – in­dram­met na­tur­lig­vis, så det mat­cher teg­nin­gens stil og far­ver. Især sidst­nævn­te bør­ne­kunst kom­mer jeg al­drig til at skil­le mig af med, da det gi­ver mig en helt sær­lig glæ­de. Men hvad er “æg­te” kunst?

Det er et spørgs­mål, som man må spør­ge sig selv om, når man ser kunst af Kri­sti­an von Horns­leth, der net­op nu er ak­tu­el med et skul­p­tur­pro­jekt. Jeg hu­sker selv at ha­ve væ­ret fa­sci­ne­ret af hans kunst helt til­ba­ge fra de neds­æn­ke­de blod­prø­ver med men­ne­skers dna i Ma­ri­a­ner­gra­ven til ma­le­ri­er­ne med en eks­plo­sion af far­ver – med på­skrif­ten “Fuck You Art­lovers”. Det gi­ver i hvert fald stof til ef­tertan­ke hos mig. Det gi­ver og­så stof til ef­tertan­ke, at æg­te­par­ret In­ge og Ben­ny Frandsen i ugens bo­li­grepor­ta­ge har valgt at ha­ve kunst hæn­gen­de overalt i de­res hus – fra toilet­tet til ter­ras­sen. Kunst, de­sign og kre­a­ti­vi­tet har al­tid væ­ret en rød tråd i de­res liv, og sær­ligt Ben­ny Frandsen har fra barns­ben væ­ret fa­sci­ne­ret af kun­stens vir­ke­mid­ler. De er i øv­rigt selv beg­ge to kre­a­ti­ve men­ne­sker – han som de­sig­ner af lam­per og hun som for­hen­væ­ren­de dansk- og hån­d­ar­bejds­læ­rer.

In­ge Frandsen køb­te de­res to før­ste kunst­vær­ker, da de var helt un­ge, og hun var på læ­rer­kur­sus i Sil­ke­borg. Hos gal­le­ri­e­jer Vil­ly Om­me faldt hun for to li­to­gra­fi­er af den cu­ban­ske ma­ler Gi­na Pel­lon, som hun fik mu­lig­hed for at kø­be på af­be­ta­ling. At sæt­te pris på kunst og kø­be den er der­for ik­ke kun et spørgs­mål om øko­no­mi og in­ve­ste­ring. Man kan og­så væl­ge at støt­te en sag som f.eks. det nye skul­p­tur­pro­jekt af Kri­sti­an von Horns­leth, hvor man på den må­de er med til at ud­bre­de et nyt og an­der­le­des hel­te­bil­le­de for de un­ge. Men det he­le skal ik­ke hand­le om kunst i bo­li­gen – i ugens ha­vear­ti­kel vi­ser Ni­na Ewald, hvor­dan man med få vir­ke­mid­ler kan ska­be hyg­ge og stem­ning i den el­lers lidt tri­ste ha­ve her om vin­te­r­en. Vin­te­r­en er kold, og hvem har ik­ke prø­vet at mo­bi­len plud­se­lig går ud, når bat­te­ri­et er lavt? Det kan du få tip til at und­gå i en gu­i­de.

Rig­tig god for­nø­jel­se! Kan du hu­ske de gam­mel­dags køb­mandsau­to­ma­ter, som var et hit i 1950’er­ne? De blev brugt til at sæl­ge alt fra ba­ger­brød og slik til ci­ga­ret­ter og bla­de. En af dem har få­et nyt liv som ram­me for ud­stil­ling af kunst i Vej­le Kunst­hal, der net­op nu er ak­tu­el med den nye ud­stil­ling “The New Exhi­bi­tion”. Udstil­lin­gen, som blev in­tro­du­ce­ret før­ste gang i for­å­ret sid­ste år – og er ar­ran­ge­ret af Brit­ta Egeb­jerg og Le­ne Juh­ler – kan op­le­ves på væg­gen uden for Vi­sit­vej­les bu­tik i Vej­le, så man be­hø­ver ik­ke gå på en klas­sisk kunstudstilling for at op­le­ve mo­der­ne sam­tids­kunst. Bi­drag­y­der­ne kom­mer fra he­le ver­den, og man kan bl.a. se vær­ker af føl­gen­de nav­ne: Ro­land Hi­cks fra Eng­land, Sil­via Stro­bos­buch fra Hol­land, Paul Fa­bozzi fra USA, Tinka Be­chert fra Tys­kland, Eri­ka Szo ke fra Slovaki­et, Astrid Dra­ge­set fra Nor­ge, Mar­le­ne Sar­roff fra Australien og Har­dy Brix og He­le­ne Von­sild fra Dan­mark. Sidst­nævn­te står bag et væ­vet tæp­pe, der sam­men­rul­let minder om en ka­nels­negl: »Mit lidt hu­mo­ri­sti­ske bi­drag er in­spi­re­ret af ud­stil­lings­rum­met, hvor jeg tog in­spira­tion i et væ­vet væg til væg-tæp­pe til det lil­le ud­stil­lings­rum og væ­ve­de to ba­ner, der må­ler bred­den i rum­met, en brun og en me­le­ret brun, der her rul­les sam­men og med pla­ce­rin­gen i ka­geau­to­ma­ten le­der tan­ken hen på en ka­nels­negl,« si­ger tekstil­de­sig­ner He­le­ne Von­sild.

Den kan ses ind­til den 30. april 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.