Dan­ske bo­li­ge­je­re må se langt ef­ter Tesla-sol­cel­ler

Tesla an­non­ce­re­de sit sol­cel­le-tag i 2016, men ta­get er sta­dig ik­ke kom­met til Dan­mark, selv om det har væ­ret mu­ligt at for­ud­be­stil­le i me­re end et år.

Jyllands-Posten Søndag - - Guide Bolig - ULRIK BALTZER | bo­[email protected] Ar­tik­len er pu­bli­ce­ret i sam­ar­bej­de med Bo­li­us.

Det fik stor op­mærk­som­hed, da ame­ri­kan­ske Tesla i som­me­ren 2016 an­non­ce­re­de sit ind­t­og på sol­cel­le­mar­ke­det. Sol­cel­le­pa­ne­ler fand­tes al­le­re­de, men Tesla en­tre­re­de med va­ri­an­ter, der lig­ner et al­min­de­ligt, tag­stens­belagt tag til for­veks­ling. Et år se­ne­re, i maj 2017, blev det mu­ligt at for­ud­be­stil­le sit nye Tesla-sol­cel­le­tag mod et depo­si­tum. Den­gang var det pla­nen, at sol­cel­ler­ne skul­le in­stal­le­res i lø­bet af 2018, men så­dan er det ik­ke gå­et i Dan­mark.

Finn Jensen fra Hum­le­bæk i Nord­s­jæl­land er en af dem, der hur­tigt så mu­lig­he­der i et nyt tag, der kan pro­du­ce­re ener­gi til fa­mi­li­ens for­brug, uden at han skal gå på kom­pro­mis med hu­sets ud­se­en­de ved at mon­te­re me­get syn­li­ge sol­cel­ler. For at væ­re blandt de før­ste dan­ske­re til at få mon­te­ret et Tesla-sol­cel­le­tag fandt han dan­kor­tet frem og ind­be­tal­te et depo­si­tum på 6.920 kr. Be­ta­lin­gen gik igen­nem, pen­ge­ne blev hæ­vet fra Finn Jen­sens kon­to. Så langt, så godt.

Men så gik det i stå. Finn Jensen har ik­ke hørt fra Tesla si­den, på trods af at han selv har gjort en ind­sats gen­nem mails og opkald for at få op­lys­nin­ger om tids­ho­ri­son­ten og den en­de­li­ge pris.

Finn Jensen for­søg­te så­gar at mø­de op i Teslas showroom cen­tralt i Kø­ben­havn.

»Jeg prø­ve­de Teslas for­ret­ning i Bred­ga­de, hvor de ik­ke kun­ne hjæl­pe mig. Jeg blev i ste­det sat i for­bin­del­se med Tesla i Hol­land, men de er al­drig vendt til­ba­ge,« si­ger Finn Jensen.

At det er småt med in­for­ma­tio­ner, op­le­ver ik­ke kun dem, der har be­talt depo­si­tum, men og­så dem, der blot ob­ser­ve­rer fra si­de­linj­en. Her­un­der Mor­ten Mad­sen, der for­sker i sol­cel­ler ved Forsk­nings­cen­tret NANOSYD på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg.

»Jeg har med spæn­ding fulgt med i de sto­re mar­ke­ting­frem­stød, som Tesla har la­vet, men har ik­ke selv set nog­le re­sul­ta­ter af det. Det hå­ber jeg da kom­mer. Som sol­cel­le­for­sker vil­le jeg selv væ­re me­get ær­ger­lig over, at så­dan et stør­re frem­stød på nye loven­de sol­cel­le­tek­no­lo­gi­er ik­ke bli­ver fulgt op med kon­kret ud­byt­te, hvis det er til­fæl­det,« si­ger Mor­ten Mad­sen til Bo­li­us.

Tesla-sol­cel­le­tag re­vet ned fra hyl­den

Man­ge an­dre – og ik­ke kun i Dan­mark – sid­der i sam­me si­tu­a­tion som Finn Jensen. Iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die Electrek, der føl­ger den glo­ba­le ener­gi­sek­tor tæt, blev Tesla-sol­cel­ler­ne al­le­re­de i maj 2017 ud­solgt “til langt ind i 2018”.

I novem­ber 2018 kun­ne me­di­et Bloom­berg for­tæl­le, at Tesla ind­til maj 2018 modt­og 11.000 or­drer på sol­cel­le­tag, som virk­som­he­den fort­sat kæm­per med at få pro­du­ce­ret, le­ve­ret og mon­te­ret.

Fra USA er der fo­re­lø­bigt kun mel­din­ger om et par hund­re­de hu­se i Ca­li­for­ni­en, der har få­et Tesla-sol­cel­ler, li­ge­som ud­valg­te Tesla-me­d­ar­bej­de­re har væ­ret så hel­di­ge at få for­nø­jel­sen tid­ligt i pro­ces­sen. I en vi­deo på Youtu­be for­tæl­ler en af de ame­ri­ka­ne­re, der har få­et mon­te­ret et Tes­la­tag, at ta­get ko­ste­de ham 100.000 ame­ri­kan­ske dol­lar (ca. 650.000 kr.). Mel­lem 10 og 15 ar­bej­de­re var to uger om at læg­ge ta­get.

Me­di­et Tesla­ra­ti har talt med en an­den ame­ri­kansk bo­li­ge­jer, der fik mon­te­ret et Tesla-sol­cel­le­tag i maj 2018. Bo­li­ge­je­ren for­tæl­ler til me­di­et, at hun blev ud­valgt af Tesla, for­di hen­des hus lig­ger tæt på Teslas ho­ved­kvar­ter i Fre­mont, Ca­li­for­ni­en. Bo­li­ge­je­ren gav ca. 405.000 kr. for sit sy­stem, der har en ef­fekt på 9,9 kw.

For­sin­kel­ser på me­ga­fa­brik

Af en ar­ti­kel fra nyheds­bu­reau­et Reu­ters i au­gust 2018 frem­går det, at Teslas æste­ti­ske sol­cel­le­tegl­sten er ble­vet for­sin­ket på grund af pro­duk­tions­van­ske­lig­he­der på Teslas nye me­ga­fa­brik, der lig­ger i Buf­fa­lo i sta­ten New York i USA.

Iføl­ge Reu­ters var van­ske­lig­he­der­ne så om­fat­ten­de, at elek­tro­nik­gi­gan­ten Pa­na­so­nic så sig nødsa­get til at sæl­ge en ræk­ke kom­po­nen­ter, man al­le­re­de hav­de frem­stil­let til Tesla, til an­den si­de.

For­sin­kel­ser i Tesla-re­gi er ik­ke no­get nyt, idet og­så pro­duk­tio­nen af virk­som­he­dens luk­suri­ø­se el­bi­ler gik trægt ef­ter lan­ce­rin­gen. Se­ne­st med Tesla Mo­del X og Mo­del 3, der – li­ge­som sol­cel­ler­ne – hur­tigt blev ud­solgt med lan­ge le­ve­ring­sti­der til føl­ge.

Besvær­ligt at ind­fri sol­cel­le­løf­ter

Skal man tro Reu­ters’ kil­der, så skyl­des for­sin­kel­ser­ne bl.a. ud­for­drin­ger med det, der er Tesla­sol­cel­ler­nes va­re­mær­ke: Et tag, der lig­ner et helt al­min­de­ligt tag, men som kan pro­du­ce­re strøm.

»Det æste­ti­ske ud­tryk er den fak­tor, som Elon Musk (Teslas stif­ter, red.) al­drig er helt til­freds med. Det er det helt sto­re pro­blem,« si­ger en tid­li­ge­re Tesla-me­d­ar­bej­der til nyheds­bu­reau­et.

En an­den ud­for­dring, der ud­gør en fla­ske­hals, er Teslas løf­te om sol­cel­ler med en hold­bar­hed, der mat­cher hu­sets og 30 års ga­ran­ti på sol­cel­ler­nes ev­ne til at ska­be elek­tri­ci­tet.

Ga­ran­tien skal ret­fær­dig­gø­re pri­sen på ca. 1.614 kr. pr. kvm, om­reg­net fra de 21,85 dol­lar pr. kva­drat­fod, som Tesla har meldt ud, at den ty­pi­ske hu­se­jer i USA kan for­ven­te at be­ta­le.

Hvis vi an­ta­ger, at den pris og­så gæl­der i Dan­mark, sva­rer det til ca. 232.400 kr. for 150 kvm, selv om ta­get for­ment­lig bli­ver no­get dy­re­re her til lands. Tesla har ik­ke meldt ud, hvad et tag med de for­skel­li­ge spe­ci­fi­ka­tio­ner og de­sign­mu­lig­he­der kom­mer til at ko­ste i Dan­mark.

Med den kor­te tids­linje har det til­sy­ne­la­den­de ik­ke væ­ret mu­ligt for Tesla at gen­nem­fø­re de nød­ven­di­ge tests, der skal til, før den slags ga­ran­ti­er kan ud­ste­des med god samvit­tig­hed.

En tred­je ud­for­dring er, at Tesla i USA iføl­ge fle­re kil­der mang­ler tag­læg­ge­re. Det er an­gi­ve­ligt langt me­re tids­kræ­ven­de at læg­ge et sol­cel­le­tag fra Tesla, end det er til­fæl­det med an­dre sol­cel­le­løs­nin­ger. Et nyt tag er en lang­sig­tet in­ve­ste­ring og et pro­jekt, de fær­re­ste sprin­ger im­pulsivt ud i, hvis el­lers det gam­le hol­der tæt, og det kan gø­re ven­te­ti­den til hol­de ud.

For Finn Jensen og an­dre, der ven­ter på en ori­en­te­ring, ir­ri­te­rer det, at man som Tesla-kun­de ik­ke får no­get at vi­de. Men på spørgs­må­let om, hvor læn­ge Finn Jensen har tænkt sig at ven­te, af­slø­res et dilem­ma. For selv om der fin­des an­dre le­ve­ran­dø­rer af sol­cel­le­tag på mar­ke­det, så bi­dra­ger Tesla med no­get sær­ligt.

»Ud­for­drin­gen er, at Teslas pro­dukt på pa­pi­ret er det pæ­ne­ste, jeg ind­til vi­de­re har set,« for­tæl­ler Finn Jensen.

Fra fle­re ame­ri­kan­ske kil­der ly­der det, at Tesla vil sæt­te tur­bo på pro­duk­tio­nen af sol­cel­ler næ­ste år, så kun­der­ne for­hå­bent­lig kan reg­ne med le­ve­ring i lø­bet af i år el­ler næ­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.