5 AL­TER­NA­TI­VER

Jyllands-Posten Søndag - - Guide Bolig - Fo­to: PR

Bå­de dan­ske og eu­ro­pæ­i­ske pro­du­cen­ter til­by­der in­te­gre­re­de sol­cel­le­an­læg med små pa­ne­ler, der minder om fla­de tag­sten el­ler tegl­sten. Her er nog­le ek­semp­ler: ZEP sol­cel­le­tag­sten lig­ner tra­di­tio­nel­le tegl­sten, fås i sort, rød og an­dre far­ver og kan bru­ges til at dæk­ke he­le ta­get på dit hus. Pro­du­cen­ten er hol­land­sk, og ste­ne­ne for­hand­les i Dan­mark af Ener­gyxx.

Sun-net er små sol­cel­le­pa­ne­ler på stør­rel­se med en al­min­de­lig tag­sten og kan pla­ce­res, så de dæk­ker he­le ta­get. Hvert pa­nel kan skif­tes ud en­kelt­vis, hvis det går i styk­ker.

So­lar­tag le­ve­rer en ræk­ke for­skel­li­ge løs­nin­ger af in­te­gre­re­de sol­cel­le­tag, bå­de som tag­pla­der og som tag­sten.

Kom­pro­ment er en dansk pro­du­cent, der la­ver sol­cel­le­tag. De en­kel­te pa­ne­ler er fla­de og lig­ner tegl el­ler skif­fer.

En­no­gie er en dansk pro­du­cent, der la­ver sol­cel­le­tag med ind­byg­ge­de in­ver­te­re. Det er og­så mu­ligt at få in­te­gre­re­de ener­gi­fan­ge­re i ta­get og en var­me­pum­pe i hu­set, der pro­du­ce­rer var­me. I 2016 fik det stor be­vå­gen­hed, da ame­ri­kan­ske Tesla an­non­ce­re­de sit ind­t­og på mar­ke­det for sol­cel­le­tag. Men det ser det ud til, at de dan­ske bo­li­ge­je­re må ven­te lidt end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.