HER BOR

Jyllands-Posten Søndag - - Boligreportage Bolig -

In­ge Frandsen, 73 år, og Ben­ny Frandsen, 77 år. Hun er pen­sio­ne­ret sko­le­læ­rer, han er CEO i Frandsen Group, som han star­te­de for nu 50 år si­den.

HVAD: Et hus på 243 kvm byg­get for 10 år si­den, ca. 1.100 kvm grund.

Skan­der­borg.

E før­ste sal var fyldt med ma­le­ri­er. Det var en ny­del­se for mit øje at kig­ge på: far­ver­ne, kom­bi­na­tio­ner­ne af far­ver, mo­ti­ver­ne. Jeg kun­ne kig­ge på dem læn­ge, og fa­ren for­tal­te ger­ne,« hu­sker Ben­ny Frandsen. Hvad er det ved kun­sten, I så godt kan li­de? »Kun­sten er så in­spi­re­ren­de på al­le må­der. Jeg kan godt li­de al­le de man­ge for­skel­li­ge og me­get per­son­li­ge må­der, der er at ud­tryk­ke sig på. Jeg bli­ver i godt hu­mør af at se på far­ver­ne og mo­ti­ver­ne. Min per­son­li­ge fa­vo­rit er nok Si­sy­fos, der kæm­per sig op ad bjer­get,« fun­de­rer In­ge Frandsen.

Da hun ar­bej­de­de som hån­d­ar­bejds­læ­rer, fandt hun og­så in­spira­tion i vær­ker­ne, for­tæl­ler hun.

På ba­de­væ­rel­set hæn­ger et lil­le bil­le­de, som er en so­u­ve­nir fra Istan­bul. Bil­le­det be­står af mas­se­vis af fyld­te ny­lon­strøm­per, som er for­vand­let til små sjove og me­get ud­tryks­ful­de an­sig­ter. No­get til­sva­ren­de fik hun ele­ver­ne til at ka­ste sig ud i.

Lam­per er og­så kunst

Og­så Ben­ny Frandsen fin­der me­get in­spira­tion i kun­sten, når han ar­bej­der med at de­sig­ne lam­per, f.eks. hu­sker han en­gang, hvor han på en ud­stil­ling på Miro-mu­se­et i Bar­ce­lo­na måt­te sæt­te sig med en no­tes­blok på toilet­tet og få al­le si­ne nye lam­peidéer krad­set ned.

Han fø­ler, at kun­sten og lam­per­nes ver­den har en del til fæl­les – de bed­ste lam­per er små kunst­vær­ker i sig selv, si­ger han, der har stor for­kær­lig­hed for Ver­ner Pan­tons de­sign, som Frandsen Group sæl­ger un­der bran­det Ver­pan.

»En lam­pe kan væ­re skul­p­tu­rel som f.eks. Ver­ner Pan­tons “Glo­be”, der er en skul­p­tur i sig selv. Det er en fan­ta­stisk øje­op­le­vel­se – som et ma­le­ri. Så er der an­dre lam­per, som skal væ­re me­re funk­tio­nel­le, for­di du skal kun­ne læ­se en bog i ly­set fra den, og så kan det ik­ke hjæl­pe med en skul­p­tu­rel lam­pe med en skjult pæ­re. Det er fan­ta­stisk, hvis du kan kom­bi­ne­re de to ting. Det er he­le ti­den min be­stræ­bel­se,« si­ger han.

I må ha­ve me­get me­re kunst, end det man ser i jeres hjem?

»Ja, vi har til fle­re hjem,« si­ger In­ge Frandsen og gri­ner.

»Vi har slet ik­ke væg­ge nok,« ind­sky­der Ben­ny Frandsen.

»Men vo­res dat­ter de­ler in­teres­sen for kunst, så vi har me­get “ud­lånt” til hen­de,« slut­ter In­ge Frandsen. N Li­ge fra før­ste gang Ben­ny Frandsen så et ma­le­ri af sven­ske Jo­sie Gaards­vig var han ind­fan­get af hen­des far­ve­strå­len­de mo­tivver­den. Si­den mød­te han hen­de og fandt ud af, hun var gift med en af hans gam­le sko­le­kam­me­ra­ter! Det rø­de ma­le­ri hæn­ger i sove­væ­rel­set, hvor æg­te­par­ret har for­nø­jel­sen af det hver mor­gen. Den hvi­de lam­pe er de­sig­net af Henrik Pe­ter­sen for Bo­con­cept.

Jeg bli­ver i godt hu­mør af at se på far­ver­ne og mo­ti­ver­ne. In­ge Frandsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.