EN LET­TIL­GÆN­GE­LIG BO­LIG

Jyllands-Posten Søndag - - Boligreportage Bolig -

For 13 år si­den kom In­ge Frandsen ud for en tragisk ulyk­ke – hun var i gang med at gø­re rent, da hun gled og faldt ned ad kæl­der­trap­pen. På grund af ulyk­ken er hun i dag del­vist lam­met i det ene ben. »Gud­ske­lov var det min egen skyld, så jeg har in­gen an­dre at be­brej­de end mig selv,« si­ger hun. Det var ulyk­ken, der fik æg­te­par­ret til at byg­ge nyt hus for nu ti år si­den. Tid­li­ge­re bo­e­de de i en pa­tri­ci­er­vil­la fra 1910 ned til Skan­der­borg Sø, men det blev for besvær­ligt med tre eta­ger. Den nye vil­la er ind­ret­tet, så der er ni­veaufri ad­gang overalt – og­så sti­er­ne i ha­ven er an­lagt, så det er mu­ligt at ta­ge tu­ren til ro­sen­be­de­ne i en kø­re­stol.

Hu­set er bl.a. ind­ret­tet med sky­de­dø­re for at gø­re det let­te­re frem­kom­me­ligt. Køk­ke­net fra Wor­k­form har fint med ben­plads, så det er nemt at sid­de ved køk­ken­bor­det og ar­bej­de fra en ar­bejds­stol, og ba­de­væ­rel­set – og­så fra Wor­k­form – har ba­de­kar fra Ho­esch, der er ele­gant og funk­tio­nelt med bl.a. nak­ke­støt­te og en lil­le in­te­gre­ret sid­de­plads, der let kan ju­ste­res ef­ter be­hov. I bryg­ger­set står al­le ren­gø­rings­re­me­di­er­ne i en lil­le ren­gø­rings­vogn, så det er nemt at få med rundt i hjem­met. »Det kun­ne an­dre må­ske og­så ha­ve gavn af i ste­det for at slæ­be rundt med tin­ge­ne,« si­ger In­ge Frandsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.