R: Ar­bejds­ud­bud­det skal øges med 30.000 Mel­lem him­mel og høns

Jyllands-Posten Søndag - - Voorzijde Pagina - JES­PER HVASS jes­[email protected] En som­mer­dag om­fav­ne­de Fre­de­rik­sen en pro­fes­sor og af­ly­ste 25 års re­form­po­li­tik

De Ra­di­ka­le har i for­hand­lin­ger­ne om en ny re­ge­ring kræ­vet, at der bli­ver op­stil­let et helt kon­kret mål for at øge be­skæf­ti­gel­sen på sigt.

En ny re­ge­ring skal ha­ve »en mål­sæt­ning om at øge den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se med 30.000 per­so­ner og der­med øge rå­de­rum­met med 5 til 7,5 mia. kr.«, står der iføl­ge Jyl­lands-po­stens op­lys­nin­ger om re­form­kra­vet i et for­hand­lings­pa­pir fra de luk­ke­de drøf­tel­ser.

Men der­med stil­ler De Ra­di­ka­le po­li­ti­ske krav, der går stik imod So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, SF og En­heds­li­stens øn­sker.

Der er ik­ke enig­hed om for­mu­le­rin­gen blandt de fi­re par­ti­er, og am­bi­tio­nen om at øge det så­kald­te ar­bejds­ud­bud er fort­sat en af de sto­re kna­ster i dis­kus­sio­nen om en ny re­ge­rings øko­no­mi­ske po­li­tik.

Man­gel på hæn­der

De Ra­di­ka­le har fle­re gan­ge un­der­stre­get, at en ny re­ge­ring skal ha­ve kon­kre­te svar på mang­len på hæn­der.

»Det er af­gø­ren­de, at vi fin­der de me­d­ar­bej­de­re, vi skal bru­ge bå­de i den of­fent­li­ge og den pri­va­te sek­tor,« sag­de De Ra­di­ka­les po­li­ti­ske le­der, Mor­ten Øster­gaard, før for­hand­lin­ger­ne lør­dag ef­ter­mid­dag.

Øster­gaard vil­le ik­ke kom­men­te­re det spe­ci­fik­ke krav, som par­ti­et bag luk­ke­de dø­re stil­ler til en ny re­ge­ring.

En­heds­li­sten på den an­den si­de af­vi­ser ka­te­go­risk re­for­mer, der på klas­sisk vis øger ar­bejds­ud­bud­det og der­med be­skæf­ti­gel­sen på sigt.

Hi­sto­risk set har det væ­ret re­for­mer, der får folk til at bli­ve læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Re­for­mer, som be­skæ­rer de so­ci­a­le ydel­ser for at få fle­re til at ta­ge et job, og som sæn­ker skat­ten for at øge til­skyn­del­sen til at ar­bej­de me­re.

»Det er et ab­so­lut for En­heds­li­sten,« lød det fra par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer, Per­nil­le Skip­per, ef­ter for­hand­lin­ger fre­dag.

So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, har tid­li­ge­re af­lyst be­ho­vet for nye, sto­re re­for­mer, der øger ar­bejds­ud­bud­det.

Det ske­te med den be­grun­del­se, at der i de kom­men­de år kom­mer fle­re men­ne­sker på ar­bejds­mar­ke­det. Det er re­sul­ta­tet af især tid­li­ge­re po­li­ti­ske af­ta­ler om at for­kor­te ef­ter­løns­pe­ri­o­den, hæ­ve pen­sions­al­de­ren og sæn­ke skat­ten på ar­bej­de.

Met­te Fre­de­rik­sen vil­le lør­dag ik­ke for­hol­de sig til spe­ci­fik­ke mål for den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se el­ler De Ra­di­ka­les krav i for­hand­lin­ger­ne.

»Men når vi ta­ler be­skæf­ti­gel­se og ar­bejds­ud­bud, er der man­ge ve­je til at nå der­hen,« sag­de Fre­de­rik­sen.

Bag luk­ke­de dø­re kræ­ver R et re­form­mål om at øge ar­bejds­ud­bud­det med 30.000 per­so­ner. »Et no-go,« ly­der sva­ret fra EL. no-go Hel­la Joof har al­tid væ­ret an­der­le­des. Lud­fat­tig det me­ste af sit liv og med en mas­se vre­de. Det ven­stre­o­ri­en­te­re­de livs­syn er si­den skif­tet ud med et øn­ske om bru­ger­be­ta­ling i sund­heds­væ­se­net, og kul­tu­re­li­ten i Kø­ben­havn med et hus ved Isefjor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.