Straf ram­mer børn af dansk op­rin­del­se

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - /ritzau/

Har man et ulov­ligt fra­vær på me­re end 15 pct. af sko­le­ti­den, kan det ko­ste næ­ste kvar­tals bør­ne­check. Så­dan hed­der det i en af­ta­le, som den fun­ge­ren­de re­ge­ring med støt­te fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti la­ve­de sid­ste år.

Af­ta­len blev lan­ce­ret som led i en ghet­to­pak­ke, men nu vi­ser det sig, at den pri­mært vil ram­me fa­mi­li­er til børn af dansk op­rin­del­se. Det skri­ver fag­bla­det Fol­ke­sko­len.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har op­lyst til fag­bla­det, at godt 5.000 ele­ver har et ulov­ligt fra­vær på me­re end 15 pct. af sko­le­ti­den. 69 pct. er af dansk op­rin­del­se, mens 31 pct. er ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re.

Det var el­lers ud­læn­din­ge, som da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) hæf­te­de sig ved, da loven blev præ­sen­te­ret.

»Vi har desvær­re pak­ket mi­grant­fa­mi­li­er ind i vat, hvil­ket er gå­et ud over bør­ne­ne. Det er for­æl­dre­nes an­svar, at bør­ne­ne kom­mer i sko­le.«

»Det her er et klart sig­nal til de for­æl­dre, der kom­mer og bo­sæt­ter sig i Dan­mark,« sag­de Me­re­te Ri­isa­ger iføl­ge Fol­ke­sko­len om af­ta­len.

For­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen Claus Hjort­dal me­ner, at lov­giv­nin­gen er ud­tryk for sym­bol­po­li­tik.

»Ge­ne­relt er det en tå­be­lig lov. Po­li­ti­ker­ne har hver­ken styr på, hvor­dan man ned­brin­ger fra­vær, el­ler hvem de vil ram­me. He­le bagtæp­pet for den her lov­giv­ning har væ­ret at ram­me ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re,« si­ger han.

Loven er end­nu ik­ke trå­dt i kraft. Det blev af­talt, at det først skul­le ske ef­ter val­get, og kun hvis der fort­sat er fler­tal for det. Iføl­ge Fol­ke­sko­len er fler­tal­let in­takt blandt de bor­ger­li­ge par­ti­er og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. /ritzau/

For­ske­re be­der om 350 mio. kr.

Kli­ma­cen­ter: Vej­ret er util­reg­ne­ligt, og det vil to af Dan­marks le­den­de kli­ma­eks­per­ter og pro­fes­so­rer i kli­ma­forsk­ning for­sø­ge at gø­re op med ved at etab­le­re et kli­ma­cen­ter. Det frem­går i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken, som Jens Hes­sel­b­jerg Chri­sten­sen, In­sti­tut for Is-, Kli­ma- og Geo­fy­sik på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og Se­ba­sti­an Mer­nild, di­rek­tør for det nor­ske kli­ma­forsk­nings­cen­ter Nan­sen Cen­te­ret, står bag. »Det, vi nø­dig vil, er at bli­ve ta­get på sen­gen li­ge­som sid­ste år, hvor land­bru­get tab­te mil­li­ar­der. Det har vi ik­ke råd til sker to el­ler tre gan­ge i de kom­men­de 1020 år,« skri­ver eks­per­ter­ne, der beg­ge har del­ta­get i FN’S kli­ma­pa­nel, IPCC.

De fo­re­slår at etab­le­re et na­tio­nalt forsk­nings­cen­ter i Dan­mark. Pri­sen, vur­de­rer de, vil lig­ge på 35-40 mio. kr. om året i mindst 10-12 år. /ritzau/

42-årig er­ken­der to drab og brandstif­tel­ser

Grund­lovs­for­hør: Ved et grund­lovs­for­hør i Ny­kø­bing Fal­ster har en 42-årig mand er­kendt, at han har dræbt to æl­dre mænd i Ruds Ved­by og ef­ter­føl­gen­de sat ild til de­res hu­se. En 34-årig mand, der er og­så er sig­tet i sa­gen, næg­ter sig skyl­dig.

Det skri­ver sn.dk og Ek­stra Bla­det, som var til ste­de ved grund­lovs­for­hø­ret.

Ved dra­bet i Ruds Ved­by den 21. april blev of­fe­ret iføl­ge Ek­stra Bla­det stuk­ket fle­re gan­ge med en kniv og ef­ter­føl­gen­de ef­ter­ladt i en sø i en grus­grav. I Vem­me­lev blev of­fe­ret og­så stuk­ket med en kniv ved dra­bet den 16. ju­ni.

For­u­den drab og brandstif­tel­se er mæn­de­ne sig­tet for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af et over­sa­vet jagt­ge­vær ved an­hol­del­sen.

Den del kun­ne den 34åri­ge er­ken­de sig skyl­dig i ved grund­lovs­for­hø­ret.

Beg­ge mænd er va­re­tægts­fængs­let frem til den 18. juli. /ritzau/

»Der er jo et helt ek­stremt stort ar­bejds­pres i for­hold til af­stem­nin­ger og ud­valgs­ar­bej­de. Der bli­ver nok at la­ve, og jeg kom­mer til at sid­de som ene mand, der skal ta­ge stil­ling til al­ting i par­la­men­tet, og der­for har jeg brug for folk til at hjæl­pe mig,« si­ger Ni­ko­laj Vil­lum­sen.

Han op­ly­ser, at løn- og an­sæt­tel­ses­for­hold for de fi­re nye me­d­ar­bej­de­re – så vidt det er mu­ligt i for­hold til EUreg­ler­ne – vil føl­ge En­heds­li­stens løn­prin­cip­per og der­med en må­nedsløn på ca. 34.000 kr. om må­ne­den før skat.

»De an­sat­te kom­mer til at ar­bej­de så tæt som mu­ligt på den en­heds­løn, som vi har i En­heds­li­sten, el­ler det, der sva­rer til en dansk me­ta­l­ar­bej­der­løn.« »Det­te æn­drer ik­ke på, at jeg er kri­tisk over for de ek­stra­va­gant hø­je løn­nin­ger, som vi ser i Eu-syste­met, ik­ke mindst blandt an­sat­te i EUKom­mis­sio­nen og hos po­li­ti­ke­re.«

Ni­ko­laj Vil­lum­sen hen­vi­ser bl.a. til, at Eu-par­la­men­ta­ri­ke­re mod­ta­ger 32.850 skat­te­fri kro­ner fra EU hver må­ned i så­kald­te bly­ants­pen­ge oven i de­res ve­der­lag på 65.000 kr. om må­ne­den. Der er in­gen kon­trol med, hvor­dan po­li­ti­ker­ne bru­ger bly­ants­pen­ge­ne, som for­melt skal gå til bl.a. kon­tor­drift og te­le­fo­ni.

K har fær­re an­sat­te

Den nyvalg­te kon­ser­va­ti­ve Eu-par­la­men­ta­ri­ker, Per­nil­le Wei­ss, der og­så kom­mer til at sid­de ale­ne i Bruxel­les, ind­le­der med lidt fær­re an­sat­te end En­heds­li­sten. Hun har to fuld­tids­an­sat­te as­si­sten­ter i Bruxel­les og har et jo­bop­slag ude på en prak­ti­kant. Sam­ti­dig skal en stu­den­ter­med­hjæl­per se­ne­re bi­stå hen­de fra Kø­ben­havn.

»Jeg star­ter med to an­sat­te. Men jeg har på løn­bud­get­tet råd til at an­sæt­te en tred­je, hvis der bli­ver be­hov for det,« si­ger hun.

Per­nil­le Wei­ss fin­der det ik­ke pro­ble­ma­tisk, at EUkri­ti­ke­re som En­heds­li­sten mod­ta­ger pen­ge fra den uni­on, som de kæm­per imod.

»Når man er ble­vet valgt, har man en for­plig­ti­gel­se til at pas­se det man­dat or­dent­ligt, uan­set hvem man er po­li­tisk,« si­ger Per­nil­le Wei­ss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.