Dan­ske pa­tient­da­ta er endt i USA En­heds­li­sten får mil­li­o­ner fra EU til et nyt se­kre­ta­ri­at

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - JES­PER KONGSTAD jes­[email protected]

En stør­re grup­pe ame­ri­kan­ske it-me­d­ar­bej­de­re har via Sund­heds­plat­for­men ad­gang til dybt per­son­li­ge op­lys­nin­ger om pa­tien­ter i ho­ved­sta­den og på Sjæl­land.

Det frem­går af en rap­port om be­skyt­tel­se af per­son­da­ta i Sund­heds­plat­for­men fra ad­vo­kat­fir­ma­et Be­chBruun, som Po­li­ti­ken har få­et ak­tind­sigt i.

Rap­por­ten ka­ster iføl­ge Po­li­ti­ken lys over 22 punk­ter, som in­de­bæ­rer en po­ten­ti­el ri­si­ko for pri­vat­li­vet.

Punk­tet »over­la­del­se af per­so­nop­lys­nin­ger til tred­jelan­de« er mar­ke­ret med rødt og ka­te­go­ri­se­res som en trus­sel, hvor »per­so­ner kan op­le­ve be­ty­de­li­ge kon­se­kven­ser«.

»Sup­port­me­d­ar­bej­de­re hos Epic i Eng­land og USA har ad­gang til per­so­nop­lys­nin­ger på pa­tien­ter og an­sat­te i Sund­heds­plat­for­mens pro­duk­tions­mil­jø,« skri­ver Bech-bruun i rap­por­ten.

Rap­por­ten er be­stilt af Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land.

På bag­grund af Be­chBruun-rap­por­ten vur­de­rer fle­re eks­per­ter, at sund­hedsmyn­dig­he­der­ne har ta­get alt for let på pa­tient­da­ta­sik­ker­he­den. En af dem er lek­tor i sund­heds­ret Kent Kri­sten­sen fra SDU. Han er ry­stet over, at det har kun­net ske.

»Jeg hav­de ik­ke fo­re­stil­let mig, at man kun­ne gå så langt, at man stil­ler bor­ger­nes hel­breds­op­lys­nin­ger til rå­dig­hed for no­gen, som skal ud­fø­re en ser­vi­ce­funk­tion i et usik­kert tred­jeland,« si­ger Kent Kri­sten­sen til Po­li­ti­ken.

Pro­fes­sor: Be­ty­de­lig ri­si­ko

Pro­fes­sor Tho­mas Ploug, som for­sker i it-etik og me­di­cinsk etik på Aal­borg Uni­ver­si­tet, kal­der sa­gen »me­get, me­get pro­ble­ma­tisk«.

»Det vi­ser, at Sund­heds­plat­for­men ud­gør en be­ty­de­lig ri­si­ko for pa­tien­ter og og­så de an­sat­tes pri­vat­liv,« si­ger han.

Jyl­lands-po­sten har for­søgt at få en kom­men­tar fra re­gions­for­mand Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (S), men det har ik­ke væ­ret mu­ligt.

Re­gion Ho­ved­sta­den op­ly­ser til Po­li­ti­ken, at den ta­ger rap­por­ten »me­get al­vor­ligt«.

»Det er rig­tigt, at de har ad­gang til per­so­nop­lys­nin­ger. Der er dog langt­fra ta­le om en ube­græn­set ad­gang, hvor Epic-me­d­ar­bej­der­ne har frit lej­de til se på da­ta.«

»Epic-me­d­ar­bej­der­ne må kun til­gå da­ta, hvis de bli­ver bedt om det af en af de to re­gio­ners me­d­ar­bej­de­re,« si­ger vi­ce­di­rek­tør Pia Kopke fra Re­gion Ho­vedsta­dens Cen­ter for It, Me­di­co og Te­le­fo­ni til Po­li­ti­ken. I et jo­bop­slag sø­ger En­heds­li­sten i øje­blik­ket ef­ter fi­re an­sat­te til et nyt se­kre­ta­ri­at, der i de kom­men­de fem år skal yde bi­stand og rå­d­giv­ning til par­tiets nyvalg­te med­lem af Eu­ro­pa-par­la­men­tet, Ni­ko­laj Vil­lum­sen.

Løn­nin­ger­ne til de nye me­d­ar­bej­de­re, som bl.a. skal ar­bej­de med pres­se, po­li­tisk rå­d­giv­ning, for­mid­ling og ad­mi­ni­stra­tion, bli­ver be­talt di­rek­te af Eu-kas­sen. Det er en del af de fa­vorab­le ar­bejds- og løn­vil­kår, som al­le Eu-par­la­men­ta­ri­ke­re har.

En­heds­li­sten har valgt at an­sæt­te tre per­so­ner i Bruxel­les og en i Kø­ben­havn. Me­d­ar­bej­der­ne skal hånd­te­re de nye op­ga­ver, som er kom­met, ef­ter at det EUkri­ti­ske par­ti ved val­get den 26. maj for før­ste gang fik et sæ­de i Eu­ro­pa-par­la­men­tet.

Løn­bud­get på 2,2 mio. kr.

Iføl­ge reg­ler­ne må Ni­ko­laj Vil­lum­sen – og al­le øv­ri­ge med­lem­mer af Eu-par­la­men­tet – mak­si­malt bru­ge 24.943 eu­ro om må­ne­den til an­sæt­tel­se af per­son­li­ge as­si­sten­ter. Det sva­rer til 186.000 kr. om må­ne­den el­ler over 2,2 mio. kr. om året pr. par­la­men­ta­ri­ker til as­si­stent­løn­nin­ger, som alt­så be­ta­les af EU’S skat­te­bor­ge­re.

Selv om En­heds­li­sten er stærkt kri­tisk over for EU og un­der valg­kam­pen i maj kræ­ve­de et min­dre Eu-bud­get og la­ve­re løn­nin­ger i uni­o­nen, har par­ti­et in­gen be­tæn­ke­lig­he­der ved at mod­ta­ge det år­li­ge mil­li­onbe­løb fra EU, si­ger Ni­ko­laj Vil­lum­sen.

Han fast­slår, at En­heds­li­sten li­ge­som al­le an­dre par­ti­er i Eu-par­la­men­tet er nødt til at bru­ge de mu­lig­he­der, der stil­les til rå­dig­hed for at sik­re, at par­la­men­ta­ri­ker­ne kan føl­ge med.

»Hvis vi ik­ke an­sæt­ter de me­d­ar­bej­de­re, vil det væ­re dybt uansvar­ligt over for de væl­ge­re, der har stemt på os og for­ven­ter, at vi ar­bej­der for at fø­re vo­res so­li­da­ri­ske og grøn­ne po­li­tik igen­nem i EU. Uden de an­sat­te vil­le jeg ik­ke ha­ve en chan­ce for at for­stå, hvad der skul­le stem­mes om, el­ler at få En­heds­li­stens po­li­tik igen­nem i ud­val­ge­ne,« si­ger han.

It-me­d­ar­bej­de­re i USA har ad­gang til jour­na­ler fra Sund­heds­plat­for­men. Myn­dig­he­der­ne svig­ter, me­ner eks­per­ter. Selv om En­heds­li­sten i åre­vis har kri­ti­se­ret EU’S sto­re bud­get­ter og hø­je løn­nin­ger, an­sæt­ter par­ti­et nu fi­re me­d­ar­bej­de­re, der be­ta­les af EU. De skal bi­stå nyvalg­te Ni­ko­laj Vil­lum­sen (EL) i Eu­ro­pa-par­la­men­tet. Men hvor­for skal man ha­ve fi­re per­son­li­ge as­si­sten­ter for at va­re­ta­ge job­bet som EU­par­la­men­ta­ri­ker? Du har kri­ti­se­ret hø­je Eu-løn­nin­ger og sagt, at EU bør bru­ge fær­re pen­ge. Hvor­dan hæn­ger det sam­men med, at I selv får Eu-pen­ge?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.