En som­mer­dag om­fav­ne­de Fre­de­rik­sen en pro­fes­sor og af­ly­ste 25 års re­form­po­li­tik

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - JES­PER HVASS jes­[email protected]

I som­me­ren 2016 ka­ste­de nog­le af lan­dets frem­me­ste øko­no­mer no­get, der vel godt kan be­teg­nes som en bom­be, ind i den po­li­ti­ske de­bat.

Pri­mus mo­tor var pro­fes­sor i øko­no­mi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Ni­na Smith, der i en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel, en kro­nik og i et in­ter­view med Jyl­lands-po­sten for­kla­re­de, at Dan­mark nu var nå­et me­get langt med at øge be­skæf­ti­gel­sen gen­nem re­for­mer.

Nu var ti­den kom­met til, at po­li­ti­ker­ne i hø­je­re grad fo­ku­se­re­de på an­dre ty­per af re­for­mer. Smith blev bak­ket op af an­dre væg­ti­ge øko­no­mer som ek­sem­pel­vis Tor­ben M. An­der­sen, øko­no­mi­pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»De sid­ste 25 års sto­re og me­get suc­ces­ful­de re­for­mer har i høj grad væ­ret ret­tet mod ar­bejds­mar­ke­det og ar­bejds­styr­ken. Man­ge af re­for­mer­ne har haft som sig­te at re­du­ce­re le­dig­he­den og øge kvan­ti­te­ten af ar­bejds­ud­bud­det. Her er der ik­ke man­ge lav­t­hæn­gen­de frug­ter til­ba­ge set med re­form­bril­ler,« skrev Ni­na Smith i juli 2016 i en kro­nik i Ber­ling­s­ke.

De »sto­re og suc­ces­ful­de re­for­mer« dæk­ker over alt fra en bar­be­ring af dag­pen­ge­pe­ri­o­den, en støt sti­gen­de pen­sions­al­der, en for­rin­gel­se af ef­ter­løn­nen til ned­sæt­tel­ser af skat­ten – bl.a. på den sidst tjen­te kro­ne.

Men i frem­ti­den vil­le det væ­re svært el­ler gø­re ondt at gå vi­de­re ad sam­me vej, lød den kon­tro­ver­si­el­le ar­gu­men­ta­tion.

Den er­ken­del­se fra topø­ko­no­mer kom fra de selv­sam­me pro­fes­so­rer, der igen­nem me­re end to år­ti­er hav­de væ­ret ban­ner­fø­re­re for net­op re­for­mer, der øger det så­kald­te ar­bejds­ud­bud og der­med be­skæf­ti­gel­sen på sigt. Og net­op der­for fik ud­ta­lel­ser­ne så me­get op­mærk­som­hed midt i en el­lers nyheds­fat­tig som­mer.

Ho­ve­d­et i bu­sken

So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, der i dis­se da­ge gør den som kon­ge­lig un­der­sø­ger og for­sø­ger at dan­ne en ny re­ge­ring, var i 2016 ik­ke sen til at op­fan­ge de nye sig­na­ler og sø­ge ryg­dæk­ning i øko­nom­kred­se.

På par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i mid­ten af au­gust sam­me år af­ly­ste Met­te Fre­de­rik­sen de fa­cto be­ho­vet for nye, sto­re re­for­mer, der øger ar­bejds­ud­bud­det, hvis hun en dag skul­le få mu­lig­hed for at sid­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

»Det er i mi­ne øj­ne en for­kert hi­sto­rie, der for­tæl­les, når det bli­ver fo­re­gi­vet, at sva­ret på de ud­for­drin­ger, vi står over for, det er ar­bejds­ud­bud­s­re­for­mer,« sag­de Met­te Fre­de­rik­sen på som­mer­grup­pe­mø­det flan­ke­ret af Hen­rik Sass Lar­sen (S) og Ni­co­lai Wam­men (S). Så fort­sat­te hun: »Det er ukva­li­fi­ce­ret dis­kus­sion, når no­gen bli­ver ved med at ha­ve så en­ty­digt et fo­kus på ar­bejds­ud­bud­s­re­for­mer, hvad jo så­dan set og­så blev un­der­mi­ne­ret af en ræk­ke af de øko­no­mi­ske eks­per­ter, der tid­li­ge­re har talt der­for, og som ad fle­re om­gan­ge har un­der­stre­get, at ti­den er en an­den.«

I sam­me ån­de­d­rag af­vi­ste hun der­for den da­væ­ren­de Ven­stre-re­ge­rings tan­ker om

INDBLIK

De Ra­di­ka­le sæt­ter tom­melskru­er­ne på de rø­de par­ti­er i re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne. Par­ti­et kræ­ver kon­kre­te mål for at øge ar­bejds­ud­bud­det. Met­te Fre­de­rik­sen har tid­li­ge­re kaldt et en­ty­digt fo­kus på ar­bejds­ud­bud for »ukva­li­fi­ce­ret«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.