AR­BEJDS­UD­BUD

Jyllands-Posten Søndag - - Indland -

Ar­bejds­ud­bud­det dæk­ker over den sam­le­de mæng­de af ar­bejds­kraft, der er til rå­dig­hed i et sam­fund. Det er en kom­bi­na­tion af stør­rel­sen på ar­bejds­styr­ken, og hvor lang tid der ar­bej­des.

Den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se er et an­det be­greb for ar­bejds­ud­bud­det. I Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets reg­ne­mo­del­ler om­sæt­ter et øget ar­bejds­ud­bud sig så­le­des til en til­sva­ren­de øget be­skæf­ti­gel­se.

At det er struk­tu­relt, be­ty­der, at det er ren­set for de ud­s­ving, der er i øko­no­mi­en – og­så kal­det konjunk­tu­rer.

Ar­bejds­ud­bud­det og den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se kan hæ­ves på man­ge må­der:

Fle­re kan gå fra le­dig­hed til M ar­bej­de. Ek­sem­pel­vis ved at sæn­ke so­ci­a­le ydel­ser el­ler sæn­ke skat­ten på ar­bej­de.

Fle­re kan bli­ve læn­ge­re på M ar­bejds­mar­ke­det. Ek­sem­pel­vis ved at hæ­ve pen­sions­al­de­ren el­ler for­kor­te ud­dan­nel­ses­ti­den.

Fle­re kan ar­bej­de me­re. M Ek­sem­pel­vis ved at sæn­ke skat­ten på ar­bej­de og øge til­skyn­del­sen til at ar­bej­de me­re. bå­de en frem­ryk­ning af hø­je­re pen­sions­al­der og be­ho­vet for en stor skat­tere­form.

Men nu er Met­te Fre­de­rik­sen lø­bet ind i krav om nye re­for­mer, der øger ar­bejds­ud­bud­det. Mens bå­de SF og En­heds­li­sten ik­ke har den sto­re ap­pe­tit på de klas­si­ske re­for­mer, så er hi­sto­ri­en en helt an­den med De Ra­di­ka­le.

Al­le­re­de før val­get gjor­de par­tiets po­li­ti­ske le­der, Mor­ten Øster­gaard, den øko­no­mi­ske po­li­tik og der­med bå­de det øko­no­mi­ske rå­de­rum og ar­bejds­ud­bud­det til et af­gø­ren­de punkt, hvis De Ra­di­ka­les man­da­ter skul­le gø­re Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster.

»Man skal og­så ha­ve men­ne­ske­ne til at ud­fø­re ar­bej­det, og der sy­nes jeg, at man stik­ker ho­ve­d­et i bu­sken,« sag­de Mor­ten Øster­gaard i sep­tem­ber 2018 til Avi­sen Dan­mark og gjor­de det klart, at han ik­ke men­te, So­ci­al­de­mo­kra­tiets øko­no­mi­ske po­li­tik hang sam­men.

Fle­re hæn­der og ho­ve­d­er

Nu har Mor­ten Øster­gaard og De Ra­di­ka­le så sat tom­melskru­er­ne på i de for­hand­lin­ger om en ny re­ge­ring, der i dis­se da­ge på­går i Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg,

Par­ti­et har iføl­ge Jyl­lands-po­stens op­lys­nin­ger kræ­vet, at en ny re­ge­ring har en kon­kret mål­sæt­ning for at øge ar­bejds­ud­bud­det – og­så kal­det den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se.

I et pa­pir fra de luk­ke­de for­hand­lin­ger kan man læ­se om »en mål­sæt­ning om at øge den struk­tu­rel­le be­skæf­ti­gel­se med 30.000 per­so­ner og der­med øge rå­de­rum­met med 5 til 7,5 mia. kr.«

Den­ne for­mu­le­ring af­spej­ler det ra­di­ka­le krav til en ny re­ge­ring, men der er ik­ke enig­hed om må­let. For­mu­le­rin­gen er der­for hel­ler ik­ke skre­vet ind i den af­ta­le­tekst, der li­ge nu er på bor­det i for­hand­lin­ger­ne om grund­la­get for Met­te Fre­de­rik­sens re­ge­rings­dan­nel­se.

Iføl­ge Jyl­lands-po­stens op­lys­nin­ger hand­le­de det se­ne­ste fæl­les for­hand­lings­mø­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.