Pæ­lesid­nin­gen på­går, men hver­ken Øster­gaard el­ler Fre­de­rik­sen har et al­ter­na­tiv til hin­an­den

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - MARCHEN NEEL GJERTSEN Jyl­lands-po­stens po­li­ti­ske re­dak­tør [email protected]

mel­lem de fi­re par­ti­er fre­dag næ­sten ude­luk­ken­de om ue­nig­he­der­ne om en ny re­ge­rings øko­no­mi­ske po­li­tik. Sær­ligt om ar­bejds­ud­bud­det.

Fo­re­lø­big går man vi­de­re med en no­get blø­de­re for­mu­le­ring, der går på, at en ny re­ge­ring skal sik­re, at hvis man la­ver po­li­tik, der svæk­ker ar­bejds­ud­bud­det, skal det mod­sva­res af et for­slag, der øger det.

Lør­dag, da De Ra­di­ka­le mød­te op til bi­la­te­ra­le drøf­tel­ser med S, vil­le Mor­ten Øster­gaard ik­ke for­hol­de sig til det kon­kre­te må­l­tal og krav om at øge ar­bejds­ud­bud­det med 30.000 per­so­ner, men sag­de om ud­for­drin­gen med mang­len på ar­bejds­kraft:

»Det er me­get van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at vi kun­ne an­sæt­te må­ske 25.000 nye of­fent­ligt an­sat­te i den kom­men­de pe­ri­o­de for at føl­ge med det sti­gen­de an­tal børn og æl­dre. For at løf­te nor­me­rin­ger­ne i in­sti­tu­tio­ner­ne og styr­ke ud­dan­nel­ses­om­rå­det … hvis ik­ke vi sam­ti­dig fin­der ve­je til at løf­te den sam­le­de be­skæf­ti­gel­se,« sag­de Øster­gaard.

I for­hand­lings­pa­pi­ret er der ik­ke an­gi­vet en kon­kret vej til at nå mål­sæt­nin­gen. Og De Ra­di­ka­le har hel­ler ik­ke frem­lagt po­li­ti­ske for­slag, der kan øge ar­bejds­ud­bud­det med 30.000 per­so­ner.

I par­tiets øko­no­mi­ske 2030-plan, der kom kun to da­ge før val­get, har par­ti­et op­gi­vet en frem­ryk­ning af den hø­je­re pen­sions­al­der og let­tel­ser af top­skat­ten, som tid­li­ge­re var par­tiets po­li­tik.

I ste­det har man pe­get på en af­skaf­fel­se af den grøn­ne check samt me­re uden­land­sk ar­bejds­kraft. Det sid­ste for­slag gi­ver iføl­ge be­reg­nin­ger fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et en øget be­skæf­ti­gel­se på sigt på 1.200 per­so­ner.

»Vi kan se, at der i det pri­va­te er­hvervs­liv er man­gel på ar­bejds­kraft. Der er vi in­si­ste­ren­de på, at man ik­ke la­der, som om de ud­for­drin­ger ik­ke fin­des.«

»Det er af­gø­ren­de, at man er ær­lig om, hvad det er for nog­le ud­for­drin­ger, vi skal lø­se, så det pa­pir, vi la­ver, ik­ke bli­ver et luft­ka­stel, men no­get, der kan bli­ve til vir­ke­lig­hed,« fort­sat­te Øster­gaard. Har man væ­ret for­bi hav­ne­fe­sten i den østjy­ske lyst­hav­ne­by Ju­els­min­de, så ved man, hvad det dre­jer sig om. Her er der år ef­ter år ihær­di­ge del­ta­ge­re, som for­sø­ger at vin­de den tra­di­tions­ri­ge pæ­lesid­nings­kon­kur­ren­ce. Reg­ler­ne er enk­le. Del­ta­ger­ne skal sid­de længst mu­ligt på en lil­le pæl i hav­ne­bas­si­net uden at fal­de i van­det. Fal­der man i, er man fær­dig. Den, der sid­der længst, har vun­det.

På Chri­sti­ans­borg fo­re­går der li­ge nu en til­sva­ren­de ud­mat­tel­se­s­ø­vel­se. Hvor re­kor­den i Ju­els­min­de sid­ste år blev vun­det af en, der sad på pæ­len i fi­re he­le døgn, så er for­hand­ler­ne på Chri­sti­ans­borg læn­ge for­bi den re­kord. For­hand­lin­ger­ne er i gang på tred­je uge. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et prø­ver at for­hand­le sig til en fæl­les for­stå­el­se med De Ra­di­ka­le, SF og En­heds­li­sten. Det fin­des p.t. et do­ku­ment på om­kring 15 A4-si­der, som dæk­ker de fle­ste sto­re po­li­ti­k­om­rå­der, og som kan bli­ve det po­li­ti­ske af­sæt for en smal S-re­ge­rings po­li­tik de næ­ste fi­re år.

Det he­le?

Hvis det alt­så lyk­kes. For der er sta­dig ik­ke klar­hed om, hvor­vidt De Ra­di­ka­le for al­vor er pa­rat til at bin­de sig til do­ku­men­tet. Den ra­di­ka­le le­der, Mor­ten Øster­gaard, har gang på gang fast­holdt, at han vil ha­ve en af­ta­le, der gi­ver ham ind­fly­del­se på »det he­le«, hvis han ik­ke kan kom­me i re­ge­ring. F.eks. vil han ha­ve EU ind­skre­vet. Der står i det nu­væ­ren­de do­ku­ment ik­ke læn­ge­re me­get om eu­ro­pa­po­li­tik­ken, og En­heds­li­stens Eu-mod­stand hin­drer dem i at un­der­skri­ve en fæl­les­af­ta­le på det om­rå­de.

Det er et af fle­re ek­semp­ler på, at De Ra­di­ka­le for de øv­ri­ge par­ti­er frem­står vrang­vil­ligt. Og­så på ud­læn­din­ge­om­rå­det er der en op­le­vel­se af, at Øster­gaard sky­der over må­let. Han har i for­hand­lin­ger­ne frem­lagt en lang li­ste af ad­skil­li­ge ud­læn­din­g­e­lem­pel­ser, som S ik­ke vil le­ve­re.

Øster­gaards for­gæn­ger, Mar­gret­he Ves­ta­ger, fik i 2011 suc­ces med pæ­lesid­nin­gen. Det hu­sker De Ra­di­ka­le, og par­ti­et ved, at S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen har alt på spil. Der­for er Øster­gaards tå­l­mo­dig­hed stor. Det er nu, vin­du­et er til in­drøm­mel­ser. Men i dag er styr­ke­for­hol­det an­der­le­des.

For De Ra­di­ka­le har in­tet sted at gå hen. Det lan­ge do­ku­ment af fæl­les po­li­ti­ske mål ud­stil­ler, at der er stor for­skel på en so­ci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster og Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Der­for er So­ci­al­de­mo­kra­tiets ana­ly­se, at R i sid­ste en­de ik­ke kan hol­de til at ud­ta­le mi­stil­lid til dan­nel­sen af en S-re­ge­ring. Og selv om So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har ven­tet fi­re år på et magtskif­te, har Øster­gaards for­søg på pæ­lesid­ning de se­ne­ste uger ko­stet stort på tå­l­mo­dig­he­den.

De Ra­di­ka­le præ­di­ker po­li­tisk sam­ar­bej­de hen over mid­ten og har hi­sto­risk haft den styr­kepo­si­tion, at par­ti­et kun­ne skif­te si­de og se i ret­ning af et sam­ar­bej­de med de blå. Men det er me­re hi­sto­rie, end det er nu­tid. Den linje, som Mor­ten Øster­gaard har lagt for par­ti­et, har in­tet al­ter­na­tivt fler­tal.

Fa­ta­mor­ga­na

Godt nok har ra­di­ka­le om­talt et Sv-sam­ar­bej­de med dem selv om bord som et »drøm­mes­ce­na­rie«. Men qua val­gre­sul­ta­tet lig­ner det nær­me­re et fe­ber­vildt fa­ta­mor­ga­na. En Sv-re­ge­ring vil­le kun­ne møn­stre 91 man­da­ter. Hvis det miraku­lø­se ske­te, at det blev en re­a­li­tet, så vil­le De Ra­di­ka­le væ­re over­flø­digt.

Det ved So­ci­al­de­mo­kra­ti­et godt. Her fab­ler man om den la­ten­te trus­sel, som et Sv-fler­tal ud­gør for De Ra­di­ka­le. Men bå­de for Fre­de­rik­sen og Øster­gaard er det sort snak at ta­le om al­ter­na­ti­ver. For Løk­ke er re­elt in­tet al­ter­na­tiv for no­gen af dem.

Der­for be­væ­ger for­hand­lin­ger­ne på Chri­sti­ans­borg sig ind i en fa­se, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et skal for­sø­ge at af­kla­re Øster­gaards en­de­li­ge po­si­tion. Li­ge nu fo­re­går det mø­de ef­ter mø­de som et skridt frem og to til­ba­ge. Fre­dag hav­de Fre­de­rik­sen ind­kaldt til fæl­les drøf­tel­se med al­le de po­ten­ti­el­le støt­te­par­ti­er. Så De Ra­di­ka­le kun­ne hø­re med eg­ne ører, hvor smer­te­græn­ser­ne går for SF og En­heds­li­sten. Li­ge lidt hjalp det. De Ra­di­ka­le hol­der fast i, at det er Fre­de­rik­sen, par­ti­et for­hand­ler med.

Ul­ti­ma­tivt kan So­ci­al­de­mo­kra­ti­et en­ten selv frem­læg­ge det nu­væ­ren­de for­stå­el­ses­pa­pir som sit po­li­ti­ske af­sæt og pres­se Øster­gaard til at gø­re op med sig selv, om han er pa­rat til at er­klæ­re mi­stil­lid el­ler ej. El­ler hun kan frem­læg­ge det sam­men med En­heds­li­sten og SF.

Men ef­ter fi­re års ar­bej­de er det hel­ler ik­ke en be­slut­ning, hun uden vi­de­re kan træf­fe. Der­for på­går pæ­lesid­nin­gen indtil vi­de­re sta­dig.

Vi er in­si­ste­ren­de på, at man ik­ke la­der, som om de ud­for­drin­ger ik­ke fin­des. Mor­ten Øster­gaard (R), po­li­tisk le­der Har R over­ho­ve­det po­li­ti­ske for­slag, der kan øge ar­bejds­ud­bud­det i det om­fang, I ta­ler om? Ana­ly­se

Da­ge­ne går, og der lig­ger et ca. 15 si­ders po­li­tisk do­ku­ment på bor­det. Ti­den nær­mer sig, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et skal pres­se De Ra­di­ka­le til at ta­ge stil­ling. Der­for be­væ­ger for­hand­lin­ger­ne på Chri­sti­ans­borg sig ind i en fa­se, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et skal for­sø­ge at af­kla­re Øster­gaards en­de­li­ge po­si­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.