BOR­GER­FOR­SLAG

Jyllands-Posten Søndag - - Indland -

Per­so­ner med stem­me­ret til fol­ke­tings­valg kan stil­le et bor­ger­for­slag.

Mindst tre per­so­ner skal væ­re medstil­le­re af for­sla­get.

For­sla­get skal kun­ne gen­nem­fø­res in­den for grund­lovens ram­mer.

Hvis mindst 50.000 bor­ge­re med stem­me­ret til fol­ke­tings­valg støt­ter bor­ger­for­sla­get in­den for 180 da­ge, kan det bli­ve frem­sat som be­slut­nings­for­slag og be­hand­let og stemt om i Fol­ke­tings­sa­len.

Knap 400 har si­den ja­nu­ar 2018 stil­let et bor­ger­for­slag. Kun fem af dem har op­nå­et fle­re end 50.000 støt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.