David Ud­sen må se langt ef­ter 50.000 støt­ter til 11 ek­stra hel­lig­da­ge

Jyllands-Posten Søndag - - Indland - SARAH KOTT [email protected]

Au­gust St­ud­strup sad på en café i Mila­no og tjek­ke­de Fa­ce­book, da han faldt over en ar­ti­kel om knip­se­rej­en. Skal­dy­ret, som slår si­ne byt­te­dyr ihjel ved at smæk­ke klosak­se­ne sam­men, så der ly­der et smæld, og en tryk­bøl­ge sen­des af­sted.

Iføl­ge ar­tik­len hav­de for­ske­re kon­sta­te­ret, at re­jer­ne dan­ner plas­ma, når de knip­ser, og det fik Au­gust St­ud­strup til at ta­ge af­fæ­re.

»Jeg syn­tes, at det var for dår­ligt, at den skul­le hed­de knip­se­re­je, når man hav­de fun­det ud af, at den har den­ne magi­ske ev­ne, som i langt hø­je­re grad de­fi­ne­rer den. Det var egent­lig ba­re en sjov tan­ke, jeg fik, og så tænk­te jeg på bor­ger­for­sla­get, og at jeg vil­le prø­ve det af,« for­tæl­ler den 22-åri­ge la­ger­ar­bej­der.

For står det til ham, skal knip­se­rej­en hed­de PLASMArej­en. Med ver­sa­ler.

»Det gi­ver en wow­ef­fekt. Nu har vi en lil­le re­je, der kan la­ve plas­ma på bun­den af ha­vet, det er ret iøj­ne­fal­den­de, og det bur­de den da få no­get op­mærk­som­hed for.«

Kun 15 har indtil vi­de­re til­ken­de­gi­vet, at de er eni­ge med Au­gust St­ud­strup, som dog kan nå at få fle­re med på for­sla­get, in­den fri­sten ud­lø­ber i ok­to­ber.

Pro­fes­sor: Kan ik­ke bru­ges

Si­den den 24. ja­nu­ar 2018 har det væ­ret mu­ligt for dan­ske stats­bor­ge­re at frem­sæt­te for­slag til lovæn­drin­ger el­ler nye love på bor­ger­for­slag.dk. Hvis for­sla­get får 50.000 un­der­skrif­ter el­ler der­over in­den for 180 da­ge, skal det ta­ges op i Fol­ke­tin­get. Det er kun lyk­ke­des for fem bor­ger­for­slag, hvil­ket dog end­nu ik­ke har ført til no­gen æn­drin­ger.

Af sam­me år­sag me­ner pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kas­per Møl­ler Han­sen hel­ler ik­ke, at ord­nin­gen kan bru­ges til no­get.

»Jeg tror ik­ke, at bor­ger­for­sla­ge­ne har væ­ret sær­lig ny­ska­ben­de i dansk po­li­tik. Der skal re­la­tivt etab­le­re­de in­ter­es­ser bag for­sla­ge­ne, før de kan nå 50.000 un­der­skrif­ter, så of­te har det væ­ret for­e­nin­ger el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, som har stå­et bag og få­et dem over tær­s­k­len. Det hav­de de ik­ke brug for bor­ger­for­slag til. Vi har et enormt til­gæn­ge­ligt po­li­tisk sy­stem, hvor man kan hen­ven­de sig til po­li­ti­ker­ne på mail el­ler la­ve un­der­skrif­tind­sam­lin­ger el­ler bru­ge Fa­ce­book,« si­ger han.

Ned på 30 ti­mers uge

Softwa­re­ud­vik­ler David Re­ch­na­gel Pa­lar­dy Ud­sen er ik­ke enig.

»Jeg kan godt li­de, at det tvin­ger po­li­ti­ker­ne til at ind­ta­ge en hold­ning til ting, de nor­malt ik­ke har en hold­ning til,« si­ger han og pe­ger på, hvor stor de­bat for­sla­get om af­skaf­fel­se af mi­ni­ster­pen­sion og af dren­geom­skæ­ring skab­te.

Han står selv bag bor­ger­for­sla­get ”Af­skaf­fel­se af Hel­lig­dags­re­for­men af 1770”, som i skri­ven­de stund har blot 150 støt­ter. For­sla­get vil gi­ve 11 ek­stra hel­lig­da­ge, som el­lers blev af­skaf­fet i 1770. Det gæl­der bl.a. 3. pin­se­dag, tak­si­gel­ses­dag og mi­k­kel­s­dag.

Og i sid­ste en­de vil det brin­ge dan­sker­ne tæt­te­re på en 30 ti­mers ar­bejds­u­ge, for­kla­rer David Re­ch­na­gel Pa­lar­dy Ud­sen, som dog i før­ste om­gang er me­re fo­ku­se­ret på det hi­sto­ri­ske aspekt.

»Jeg har svært ved at for­kla­re hvor­for, men jeg sy­nes, at hel­lig­dags­re­for­men er mor­som. Den af­slø­rer nog­le gam­le dan­ske tra­di­tio­ner, som vi ik­ke ta­ler om læn­ge­re,« si­ger softwa­re­ud­vik­le­ren, som ef­ter at ha­ve vendt det med si­ne ven­ner og­så fik øje for, at det kun­ne for­kor­te dan­sker­nes ar­bejds­tid og sam­ti­dig bry­de ar­bejds­ryt­men.

Og der­med så han en grund til at frem­sæt­te det som et bor­ger­for­slag.

»Jeg hå­be­de, at det vil­le ska­be de­bat om an­dre må­der at lø­se spørgs­må­let om en 30 ti­mers uge på.«

David Re­ch­na­gel Pa­lar­dy Ud­sen har indtil juli, før hans for­slag ry­ger over i bun­ken af for­ka­ste­de. En bun­ke, som bl.a. tæl­ler ind­førs­len af en na­tio­nal sør­ge­dag den 30. sep­tem­ber, Kim Lar­sens døds­dag. El­ler at ind­fø­re en sær­lov, som gi­ver Cir­kus Are­nas tre ele­fan­ter mu­lig­hed for at bli­ve i Dan­mark, selv om der er ind­ført for­bud mod ele­fan­ter i cir­kus. Hel­ler ik­ke Kri­stof­fer Jul Re­en­bergs for­slag om et for­bud mod an­ven­del­sen af Dan­ne­brog til po­li­ti­ske for­mål fik luft un­der vin­ger­ne. 83 hav­de så­le­des støt­tet det, da det ud­løb i ok­to­ber sid­ste år.

Han valg­te at stil­le det som et bor­ger­for­slag, for­di det net­op hand­le­de om »mag­tens cen­trum«.

»Jeg fo­re­stil­le­de mig og­så, at det gav for­sla­get no­get au­to­ri­tet i for­hold til ba­re at brok­ke sig på Fa­ce­book. Det gi­ver det no­get va­li­di­tet, at det har et of­fi­ci­elt stem­pel,« si­ger mu­si­ke­ren, som må kon­sta­te­re, at der ik­ke var den sto­re op­bak­ning til sa­gen.

»Når man først la­ver så­dan et bor­ger­for­slag, tæn­ker man: Hvor er det en god idé, og jeg har da så evig ret og er sik­ker på, at man­ge er med. Men folk bli­ver og­så bom­bar­de­ret med an­dre ting, så det kræ­ver en god pr-ma­ski­ne at kom­me igen­nem på de so­ci­a­le me­di­er,« ly­der det.

Bor­det fan­ger

Met­te Laust­sen er bi­bli­o­te­kar i Fol­ke­tin­gets Oplys­ning og er den per­son, som folk kan hen­ven­de sig til, hvis de har brug for en gu­i­den­de hånd i vild­nis­set af reg­ler og love. Hun op­le­ver, at be­ho­vet for as­si­stan­ce ik­ke er så over­væl­den­de, som man hav­de for­ven­tet.

»De er me­get selv­kø­ren­de,« ly­der det.

Bil­le­det ser dog en smu­le an­der­le­des ud, når først for­sla­get er sendt af­sted til et bord, der fan­ger.

»Folk vil ger­ne ha­ve la­vet æn­drin­ger el­ler ret­tet fejl, men det er der ik­ke mu­lig­hed for, og det kom­mer nog­le gan­ge bag på dem. Det, som sær­ligt ken­de­teg­ner dem, der la­ver bor­ger­for­slag, er, at når de først har sendt det ind, så bli­ver de me­get utå­l­mo­di­ge og føl­ger det tæt.«

Et kig på de knap 400 bor­ger­for­slag, som er ind­kom­met si­den ja­nu­ar 2018, vi­ser, at der op til fol­ke­tings­val­get kom ad­skil­li­ge for­slag om at for­by­de valg­pla­ka­ter. Met­te Laust­sen for­tæl­ler da og­så, at nog­le spør­ger, om de kan slå sig sam­men med an­dre ens­ly­den­de for­slag. Men den går hel­ler ik­ke.

Selv om bå­de PLASMArej­en og af­skaf­fel­sen af hel­lig­dags­re­for­men nok kom­mer til at dø en stil­le død, me­ner beg­ge for­slags­stil­le­re, at der er grund til at hol­de liv i bor­ger­for­sla­get som de­mo­kra­tisk værk­tøj.

»Det er en ge­ni­al idé, for så bli­ver po­li­ti­ker­ne nødt til at ta­ge fat i nog­le af de ting, som fol­ket ger­ne vil ha­ve igen­nem,« si­ger Au­gust St­ud­strup.

Af knap 400 bor­ger­for­slag har 5 få­et så man­ge un­der­skrif­ter, at de er endt el­ler en­der i Fol­ke­tin­get. Til­ba­ge står en skov af for­slag, som pe­ger i vidt for­skel­li­ge ret­nin­ger. Jeg har svært ved at for­kla­re hvor­for, men jeg sy­nes, at hel­lig­dags­re­for­men er mor­som. David Re­ch­na­gel Pa­lar­dy Ud­sen, softwa­re­ud­vik­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.