Me­die: Re­vo­lu­tions­gar­dens spio­ner blev ramt af et cy­be­ran­greb

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal - Nyheds­re­dak­tør: Hen­rik Thom­sen – in­ter­na­tio­[email protected]

USA: USA gen­nem­før­te torsdag af­ten et cy­be­ran­greb mod Iran som gen­gæld for ned­skyd­nin­gen af en ame­ri­kansk dro­ne tid­li­ge­re sam­me dag. Det har to tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste op­lyst til net­a­vi­sen Ya­hoo News. An­gre­bet var an­gi­ve­ligt må­l­ret­tet en iransk spiongrup­pe med for­bin­del­ser til Irans Re­vo­lu­tions­gar­de. Grup­pen har over ad­skil­li­ge år holdt øje med bå­de mi­li­tæ­re og ci­vi­le ski­be, der pas­se­rer gen­nem Hor­muz­stræ­det. Over­våg­nin­gen af dis­se ski­be skal ha­ve gjort Iran i stand til at an­gri­be ski­be, der pas­se­rer gen­nem re­gio­nen. Se­ne­st blev to tanks­ki­be i sid­ste uge be­ska­di­get i Oman­bug­ten. USA be­skyl­der Iran for at ha­ve an­gre­bet de to ski­be. Iran næg­ter at stå bag. Der bli­ver dag­ligt frag­tet 17,4 mio. tøn­der olie gen­nem Hor­muz­stræ­det. /ritzau/

Myn­dig­he­der i stor­by­er som Chi­ca­go, Hou­ston og Los An­ge­les vil ik­ke sam­ar­bej­de ved ak­tio­ner mod ind­van­dre­re. Kor­re­spon­den­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.