Stor­by­er boy­kot­ter po­li­tira­zzi­a­er mod ind­van­dre­re

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal - HOU­STON Bang­kok, Ber­lin, Bruxel­les, Kairo, Lon­don, Pa­ris, San Fran­ci­sco, Sin­ga­po­re, Tokyo, Was­hin­g­ton

Myn­dig­he­der i ame­ri­kan­ske stor­by­er vil ik­ke sam­ar­bej­de med fø­de­ra­le in­stan­ser om at få ny­ligt an­kom­ne ind­van­drer­fa­mi­li­er bragt ud af lan­det ved hjælp af ra­zzi­a­er og stør­re po­li­tio­pe­ra­tio­ner.

Ame­ri­kan­ske me­di­er blev i den­ne uge ori­en­te­ret om, at så­dan­ne ak­tio­ner vil be­gyn­de søn­dag for at få om­kring 2.000 fa­mi­li­er, der står til deporta­tion, ud lan­det.

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der si­ger, at der om­kring 1 mio. ind­van­dre­re i USA, som har få­et ret­lig or­dre til at for­la­de lan­det. Fa­mi­li­er­ne har ved im­mi­gra­tions­dom­sto­le få­et be­sked på, at de skal ud af lan­det.

Avi­sen The Was­hin­g­ton Post skri­ver, at sær­li­ge ope­ra­tio­ner vil bli­ve iværk­sat i helt op til 10 stor­by­er – der­i­blandt Hou­ston, Chi­ca­go, Mi­a­mi og Los An­ge­les.

Mark Mor­gan, som er fun­ge­ren­de di­rek­tør i USA’S Im­mi­gra­tions- og Told­væs­net, ICE, har gjort det klart, at deporta­tio­ner­ne vil fin­de sted. Tals­mænd for ICE har af­vist at op­ly­se yder­li­ge­re de­tal­jer.

Chi­ca­gos borg­me­ster, Lo­ri Light­foot, si­ger, at hun har sør­get for, at ICE ik­ke læn­ge­re har ad­gang til Chi­ca­go-po­li­tiets da­ta­ba­ser i sa­ger ved­rø­ren­de ind­van­dre­re, for­di hun er er imod deporta­tio­ner­ne

Sam­me mel­din­ger kom­mer fra po­li­ti­et i Los An­ge­les, som i twe­ets skri­ver, at det ik­ke vil del­ta­ge el­ler as­si­ste­re i ope­ra­tio­ner mod mi­grant­fa­mi­li­er. Hou­stons borg­me­ster, Syl­ve­ster Tur­ner, si­ger, at ind­van­drer­fa­mi­li­er er »vær­di­ful­de kul­tu­rel­le bi­drag« i sam­fun­det. Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.