5.000 par so­k­ker og 10 ki­lo se­ne­re

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal - SOLVEIG GRAM JEN­SEN Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent solveig.g. jen­[email protected] BER­LIN

»Hej, det er Claus.« Stem­men ly­der, som om det er en gam­mel ven el­ler som mini­mum en be­kendt, som li­ge rin­ger for at få en snak.

Claus? Claus? Claus? Nåh ja, Claus Ruhe Mad­sen!

Når det kom­mer til sam­ta­le­for­men, vir­ker den 46-åri­ge dan­ske for­ret­nings­mand al­drig læn­ge­re væk end som en snak hen over hæk­ken.

I den vir­ke­li­ge ver­den be­fin­der han sig i Ro­sto­ck. Og han har travlt. Søn­dag blev han valgt som over­borg­me­ster for den nordty­ske by, der lig­ger i det tid­li­ge­re DDR.

»Jeg stod ba­re og tænk­te: Nå for po­k­ker, så er der me­get ar­bej­de, der ven­ter på dig, mak­ker. Det er jo for sinds­sygt, ik­ke? Man bli­ver valgt for syv år, og én ting er, at man skal ud at snak­ke med folk og hø­re, hvad der er vig­tigt. Nu gæl­der det jo om at få det om­sat,« kom­mer det fra Ruhe Mad­sen.

Pres­set bli­ver ik­ke min­dre af, at han er den før­ste per­son uden tysk pas, der skal stå i spid­sen for en tysk by med over 200.000 ind­byg­ge­re.

At han kom­mer fra Dan­mark, har dog alt an­det li­ge og­så væ­ret en for­del for ham un­der valg­kam­pen, hvor han har slå­et på sin uof­fi­ci­el­le – dan­ske – stil og f.eks. cyk­let rundt og delt pøl­se­brød ud. Det skil­te ham – po­si­tivt – ud i fel­tet af ni kan­di­da­ter. Ik­ke kun blandt væl­ger­ne; og­så i pres­sen.

»Der er rig­tig me­get op­mærk­som­hed. Ik­ke kun fra de lo­ka­le me­di­er, men fra he­le Tys­kland og fra Dan­mark. De vil se, hvor­dan gør han det så. Det er vir­ke­lig vig­tigt, at vi ar­bej­der hånd­værks­mæs­sigt or­dent­ligt.«

1.200 ulæ­ste mails

Mens han for­tæl­ler, sid­der han i bi­len og er un­der­vejs mod ban­ken. Al­le­re­de nu har han travlt. Det gæl­der om at væ­re ef­fek­tiv. Selv om han først ind­ta­ger over­borg­mester­kon­to­ret i au­gust, er der uover­sku­e­ligt me­get at se til in­den da. Li­ge nu, da­gen ef­ter val­get, lig­ger 1.200 ulæ­ste mail og blin­ker i ind­bak­ken. På Fa­ce­book har han få­et 300 be­ske­der. Og så skal hans for­ret­ning, der bl.a. tæl­ler fem mø­bel­bu­tik­ker, ha­ve en ny di­rek­tør.

»Ba­re mens vi har snak­ket, har jeg få­et 10 nye opkald.«

Dan­ske­ren Claus Ruhe Mad­sen er li­ge ble­vet over­borg­me­ster i Ro­sto­ck ef­ter en lang valg­kamp. Nu vil han ru­ske op i rå­d­hus­hie­rar­ki­et. Kun­ne du slet­te mai­le­ne? Jeg har for­stå­et, hvor­for det hed­der en valg­kamp, og jeg sy­nes, man går li­ge hårdt nok til ma­kro­ner­ne. Claus Ruhe Mad­sen, ny over­borg­me­ster i Ro­sto­ck

»Næ­sten hver ene­ste dag har jeg få­et et nyt spørgs­mål. Det kan væ­re om alt. Og­så folk, der spør­ger, hvor­dan de­res ind­kør­sel kan bli­ve bre­de­re.«

Halv­be­skid­te ta­ck­lin­ger

Og­så et par halv­be­skid­te ta­ck­lin­ger un­der­vejs kom bag på Claus Ruhe Mad­sen.

»Jeg har for­stå­et, hvor­for det hed­der en valg­kamp, og jeg sy­nes, man går li­ge hårdt nok til ma­kro­ner­ne. Der har væ­ret kri­tik, som var lidt ube­grun­det. Men så­dan er det. Det skal man nok ik­ke tæn­ke me­re over.«

Claus Ruhe Mad­sen er nå­et i ban­ken. Der er alt for me­get, han skal nå.

»Kan du nu pas­se på dig selv,« ly­der det, før han iler vi­de­re.

1.200 mails bli­ver ik­ke be­sva­ret af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.