Skar­pe skud i den søv­ni­ge vil­lai­dyl

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal - Jyl­lands-po­stens kor­re­spon­dent po­ul.f.lar­[email protected]

Der er pla­ce­ret en bør­ne­teg­ning af et hjer­te på trap­pe­ste­nen, an­dre har lagt små buket­ter og stil­let en en­kelt ker­te.

Men der bor ik­ke læn­ge­re no­gen i den pæ­ne mur­stensvil­la her, for hu­sets to voks­ne be­bo­e­re – beg­ge til­knyt­tet ame­ri­kansk uden­rig­stje­ne­ste – er dø­de.

I et op­hid­set op­gør om en skils­mis­se skød man­den sin eks­ko­ne, og da po­li­ti­et an­kom, hid­kaldt af be­kym­re­de på­rø­ren­de, skød han sig selv i hu­sets en­tré.

Det­te er ik­ke sce­ner fra en ny ame­ri­kansk kri­mi­se­rie. Det ske­te tid­li­ge­re på må­ne­den på na­bo­ga­den min­dre end 100 me­ter fra, hvor vi bor, i et vel­ple­jet vil­lakvar­ter i det nord­ve­st­li­ge Was­hin­g­ton.

Lo­ka­la­vi­sen Was­hin­g­ton Post har dæk­ket hi­sto­ri­en fle­re da­ge i træk, for det ple­jer ik­ke at væ­re i Spring Val­ley, som kvar­te­ret kal­des, at der ly­der skud­sal­ver.

Par­ret ef­ter­la­der sig to børn, der går på den lo­ka­le kom­mu­nesko­le. Men hel­ler ik­ke sko­lebørn er nød­ven­dig­vis sik­re i en by, hvor der bli­ver slå­et alt for man­ge men­ne­sker ihjel med sky­de­vå­ben.

På na­bo­la­gets i øv­rigt ud­mær­ke­de gym­na­si­um, hvor vo­res dat­ter går, har man for ny­lig haft en mord­s­ag.

En 16-årig elev fra sko­len blev i april skudt ned i sit hjem un­der om­stæn­dig­he­der, der min­der om dem, man stø­der på i en Qu­en­tin Ta­ran­ti­no-film.

Mens den un­ge fyr var hjem­me med sin sted­far, træng­te en ma­ske­ret ger­nings­mand ind i fa­mi­li­ens hus, og­så i by­ens of­test fre­de­li­ge nord­ve­st­li­ge del, og lik­vi­de­re­de den 16-åri­ge med skud fra en pi­stol.

Dra­bet er i skri­ven­de stund fort­sat uopkla­ret.

At vi på få må­ne­der har væ­ret re­la­tivt tæt på to skud­drab, er selv­føl­ge­lig et til­fæl­de. Men det si­ger sam­ti­dig no­get om det pro­blem, den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad har med vold og sky­de­vå­ben.

Der blev sid­ste år dræbt 159 men­ne­sker i Was­hin­g­ton, som er en by med godt 700.000 ind­byg­ge­re. I Dan­mark med 5,5 mio. ind­byg­ge­re lig­ger an­tal­let af drab på ca. 50 år­ligt. Regn even­tu­elt selv vi­de­re på tal­le­ne.

I 2019 har der indtil vi­de­re væ­ret 73 drab her i by­en, men som­me­ren er høj­sæ­son, og man­ge gru­er for en gen­ta­gel­se af sid­ste års blo­di­ge som­mer­må­ne­der, hvor bl.a. en 10-årig pi­ge blev skudt og dræbt på vej ned for at kø­be is.

Det kan væ­re svært at for­li­ge det­te bil­le­de med det hø­fli­ge, be­lev­ne og – ja – sik­re Was­hin­g­ton, man fær­des i til dag­lig, hvis man er turist el­ler ar­bej­der i by­en.

Let ad­gang til sky­de­vå­ben har alt for of­te fa­ta­le føl­ger i den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad, Was­hin­g­ton. Brev fra Was­hin­g­ton »Det bli­ver et stør­re og stør­re pro­blem over he­le In­di­en,« ad­va­rer in­disk ngo, mens myn­dig­he­der­ne af­vi­ser pro­ble­met og kal­der det en »me­di­e­skabt« kri­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.