Ca­pe Town kla­re­de skæ­re­ne, men nu er in­di­ske stor­by­er ved at lø­be tør for vand

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal - Ve­te­ra­ner i pres­se­kor­p­set SI­MON AABECH si­[email protected]

kan da og­så for­tæl­le om ti­der for en 25-30 år si­den, hvor det gik væ­sent­ligt hår­de­re for sig, end det gør i dag, og hvor der selv i det cen­tra­le Was­hin­g­ton var om­rå­der, man ik­ke ger­ne vo­ve­de sig ind i.

Den­gang blev der år­ligt be­gå­et om­kring 500 mord i ho­ved­sta­den.

Set i det per­spek­tiv er det selv­føl­ge­lig gå­et fremad, men en ræk­ke fun­da­men­tale pro­ble­mer be­står: De so­ci­a­le for­skel­le i stor­by­en er enor­me, an­tal­let af døds­fald på grund af over­do­ser sti­ger, og mis­brugs­pro­ble­mer­ne er man­gear­te­de og om­fat­ten­de. Og så er der helt åben­bart alt for man­ge sky­de­vå­ben i om­løb, selv om by­en ef­ter ame­ri­kan­ske stan­dar­der har en re­la­tivt striks vå­ben­po­li­tik.

Langt de fle­ste drab sker sta­dig i by­ens øst­li­ge en­de, hvor be­folk­nin­gen over­ve­jen­de er sort og fat­tig. Men som folk i vo­res grøn­ne og fre­de­li­ge kvar­ter nu har kon­sta­te­ret, så kan in­gen fø­le sig helt sik­ker. Der er akut vand­man­gel i In­di­ens sjet­te­stør­ste by, Chen­nai, med over 10 mio. ind­byg­ge­re. Fi­re af by­ens van­d­re­ser­voi­rer er ved at lø­be tør, og det kan ses i ga­der­ne, hvor tu­sind­vis af folk står i lan­ge kø­er for at få fyldt de­res be­hol­de­re op.

Der op­står dag­ligt slags­mål mel­lem fle­re af de des­pe­ra­te ind­byg­ge­re. Last­bi­ler, der er pak­ket til ran­den med fla­sker med rent drik­ke­vand, er ble­vet kapret, og fle­re last­bil­chauf­fø­rer er ble­vet ud­sat for an­greb.

Det op­ly­ser Jy­o­ti Shar­ma, der har grund­lagt den in­di­ske ngo For­ce, der ar­bej­der med van­drens­ning og –kon­ser­ve­ring, til CNN. Shar­ma for­tæl­ler sam­ti­dig, at Chen­nai langt­fra er den ene­ste by i In­di­en, der er i vand­kri­se.

»Det bli­ver et stør­re og stør­re pro­blem over he­le In­di­en. Ban­gal­o­re, Chen­nai, og­så i Mum­bai af og til, samt i Del­hi – by­er­ne bli­ver nævnt i nyhe­der­ne igen og igen af sam­me år­sag. De er ved at lø­be tør for vand,« si­ger hun.

Der op­står jævn­ligt tør­ke i min­dre in­di­ske by­er, men det er før­ste gang, at man ser en vand­kri­se i så stor ska­la på bag­grund af glo­bal op­varm­ning, na­tio­nal he­debøl­ge og dår­lig plan­læg­ning. I In­di­en be­gyn­der mons­un­sæ­so­nen nor­malt i star­ten af ju­ni, men i år har den la­det ven­te på sig, hvil­ket har pres­set lan­dets van­d­re­ser­ver.

År­ti­ers bor­in­ger har sam­ti­dig med­ført, at In­di­ens grund­vands­re­ser­ver er ble­vet kraf­tigt re­du­ce­ret. Blot en af fi­re in­di­ske hus­hold­nin­ger har ad­gang til drik­ke­vand i de­res eg­ne hjem, skri­ver CNN.

»Me­di­e­skabt kri­se«

Den in­di­ske tæn­ket­ank Ni­ti Aay­og, der er knyt­tet til den in­di­ske re­ge­ring, ud­gav i 2018 en rap­port, hvori man vur­de­re­de, at om­kring 600 mio. in­de­re i stør­re el­ler min­dre grad er på­vir­ket af den aku­t­te man­gel på vand.

Iføl­ge Ni­ti Aay­og er næ­sten 70 pct. af lan­dets van­d­re­ser­ver foru­re­ne­de, og i en nær frem­tid vil 100 mio. in­de­re le­ve i by­er, hvor al grund­vand er for­s­vun­det. Pro­ble­met kan bli­ve end­nu stør­re.

Iføl­ge FN vil In­di­ens be­folk­ning frem til 2050 sti­ge med 300 mio. men­ne­sker, hvil­ket kan sæt­te yder­li­ge­re pres på lan­dets van­d­re­ser­ver.

De in­di­ske myn­dig­he­der af­vi­ser al­le rap­por­ter, der på­pe­ger akut vand­man­gel i Chen­nai, skri­ver The In­di­an Express.

Fle­re po­li­ti­ske le­de­re, der­i­blandt Ga­jen­dra Shek­hawat, der er en af de øver­ste mi­ni­stre i pre­mi­er­mi­ni­ster Mo­dis re­ge­ring, har kaldt vand­kri­sen for en me­di­e­skabt vir­ke­lig­hed. Mindst 550 men­ne­sker blev ons­dag an­holdt i by­en Coim­ba­to­re i del­sta­ten Ta­mil Na­du un­der pro­te­ster ved myn­dig­he­der­nes ho­ved­kvar­ter.

Op­po­si­tions­par­ti­et Dravi­da Mun­ne­tra Ka­zha­gam (DMK) har op­for­dret til pro­te­ster i Ta­mil Na­du, hvor Chen­nai er ho­ved­stad.

Til­fæl­det Ca­pe Town

I ja­nu­ar 2018 ad­va­re­de myn­dig­he­der­ne i Ca­pe Town i Syd­afri­ka om, at by­en med 4 mio. ind­byg­ge­re var tre må­ne­der fra ”Day Zero” (Dag nul, red.): en ud­sigt til at væ­re fuld­stæn­dig tør­lagt.

Næ­sten halvan­det år se­ne­re er sta­tus, at by­en med nød og næp­pe har kla­ret skæ­re­ne. I hvert fald indtil nu.

Men hvor­dan kla­re­de Ca­pe Town sig igen­nem en hi­sto­risk tør­ke? Det har det ame­ri­kan­ske me­die Ci­ty­lab ud­for­sket.

Det kor­te svar er en kom­bi­na­tion af til­trængt ned­bør, en klo­ge­re brug af da­ta, samt en hel be­folk­ning, der sam­men brug­te si­ne van­d­re­ser­ver me­re ef­fek­tivt.

Al­le­re­de året for­in­den be­gynd­te myn­dig­he­der­ne at gø­re bor­ger­ne op­mærk­som­me på det pres­se­ren­de pro­blem.

På mo­tor­ve­je­ne kun­ne bil­li­ster på de­res vej til ar­bej­de se ad­vars­ler på elek­tro­ni­ske tav­ler. Der stod, hvor man­ge da­ge med vand Ca­pe Town hav­de til­ba­ge.

Frem mod en po­ten­ti­el ”Day Zero” in­ten­si­ve­re­de myn­dig­he­der­ne de­res kampag­ne, og der blev sat græn­ser for, hvor lang­va­ri­ge ba­de be­bo­er­ne måt­te ta­ge. Mak­si­mum to mi­nut­ter lød det.

Ved hjælp af da­ta kun­ne hus­hold­nin­ger­ne i Ca­pe Town føl­ge med i de­res vand­for­brug og sam­men­lig­ne sig selv med fa­mi­li­er i an­dre by­de­le.

Ved slut­nin­gen af marts 2018 kun­ne myn­dig­he­der­ne en­de­lig ud­sky­de ”Day Zero”. I ju­ni sam­me år op­le­ve­de re­gio­nen for før­ste gang i fi­re år, at ned­bø­ren nå­e­de op på det gen­nem­snit­li­ge ni­veau, og kort ef­ter kun­ne man ud­sky­de vand­kri­sen på ube­stemt tid.

Spørgs­må­let er nu, om Chen­nai og re­sten af In­di­en og­så kan kla­re skæ­re­ne.

På na­bo­la­gets i øv­rigt ud­mær­ke­de gym­na­si­um, hvor vo­res dat­ter går, har man for ny­lig haft en mord­s­ag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.