Med pun­kens gud­mor på ka­ra­o­ke-bar 333333

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - ROCK PAT­TI SMITH AMFISCENEN, MUSIKHUSET AAR­HUS Fre­dag KAS­PER SCHÜTT-JEN­SEN kas­[email protected]

De står nær­mest i kø for at op­træ­de, de al­dren­de ro­ck­og po­p­stjer­ner. For­le­den prø­ve­de den 68-åri­ge Phil Coll­ins og den 69-åri­ge Mark Knop­f­ler – med va­ri­e­ren­de held – kræf­ter med sto­re sce­ner i hen­holds­vis Aar­hus og Her­ning, in­den den 73-åri­ge Bry­an Fer­ry ind­t­og Vej­le, og sel­ve­ste The Beach Boys med den 78-åri­ge Mi­ke Love i front op­t­rå­d­te i Roskil­de. Fre­dag be­søg­te den 67-åri­ge Sting Holste­bro, mens den 72åri­ges Pat­ti Smith stod klar i Aar­hus.

Pun­kens gud­mor kal­des hun. El­ler, som hun præ­sen­te­res af ar­ran­gø­ren, Musikhuset Aar­hus: The Ori­gi­nal Qu­e­en of Punk. Pat­ti Smith har man­ge nav­ne, og hun er da hel­ler ik­ke hvem som helst, den in­nova­ti­ve ame­ri­ka­ner, som utal­li­ge yn­gre kol­le­ger står i kunst­ne­risk gæld til.

Der var nu ik­ke me­get punk på den så­kald­te am­fi­s­ce­ne, som er klemt in­de mel­lem Musikhuset Aar­hus og Aros Aar­hus Kunst­mu­se­um, men der var så me­get an­det. Bøvl, ek­sem­pel­vis; det hed­der det nu en­gang på aar­hu­si­ansk. Blot to mi­nut­ter in­de i det smuk­ke åb­nings­num­mer “Wing” gav en over­ris­let un­ger­s­vend på fem­te ræk­ke sig til at kag­le så kraf­tigt, at man et øje­blik føl­te sig hen­sat til Nort­hsi­de.

»Luk rø­ven,« lød det til ven­stre for ham.

»Luk selv,« sva­re­de ger­nings­man­den.

Plads til cover­num­re

Så lidt skub­ben og trus­ler om at gen­op­ta­ge kon­flik­ten se­ne­re, og så var de vi­de­re. Det var Pat­ti Smith og­så. Nej, hun har al­drig få­et et egent­ligt kom­merci­elt gen­nem­brud, men hun har mas­ser af stær­ke san­ge på samvit­tig­he­den – ik­ke mindst fra de­butal­bum­met “Hor­ses” (1975) – og det kan der­for un­dre, at san­ge­ren lev­ne­de så me­get plads til for­tolk­nin­ger af an­dres num­re. Be­va­res, cover­ver­sio­nen af Ji­mi Hen­drix’ “Are You Ex­pe­ri­en­ced?” fej­l­e­de be­stemt in­tet, men der var – in­di­mel­lem – no­get ka­ra­o­ke over se­an­cen.

Ja, vi skal pas­se bed­re på kli­ma­et, men skal det ab­so­lut ske med den mil­jø­mæs­si­ge op­sang “Beds Are Bur­ning” som lydspor. Det var et stort hit for Mid­night Oil for over 30 år si­den, og lad os nø­jes med at fast­slå, at num­me­ret ik­ke li­ge­frem æl­des med yn­de.

Der var dog lys­punk­ter. En del. Pat­ti Smith ev­ne­de at hol­de en helt spe­ci­el kon­takt med sit pu­bli­kum, stem­men var in­takt, og den slæ­ben­de “My Bla­ke­an Year” samt “Becau­se The Night” min­de­des os om, at Pat­ti Smith rå­der over frem­ra­gen­de ma­te­ri­a­le. Så til­gav man, at hun røg til­ba­ge i juke­bok­sen med num­re af The Rol­ling Sto­nes og Lou Re­ed. Me­get hyg­ge­ligt, men ik­ke me­get me­re end det, hvil­ket til dels skyld­tes, at ban­det – i vis­se pas­sa­ger – frem­stod no­get pas­sivt. Lyd­man­den hav­de og­så glemt at skrue op, og man stod næ­sten og sav­ne­de Jim­my Jør­gen­sens gu­i­tar­svin­gen­de ro­ck­en­sem­b­le Ho­tel Hun­ger, som kort for­in­den hav­de var­met op for Pat­ti Smith, men og­så kun næ­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.