Tag den: Top-op­vis­ning i po­p­fest med fed fi­na­le

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - POP K.B. HAL­LEN, FRE­DE­RIKS­BERG: TA­KE THAT fre­dag AN­DERS HOUMØLLER THOM­SEN kul­[email protected]

Ta­ke That fast­hol­der en ma­ge­lig magt­po­si­tion på mu­siks­ce­nen, selv om de tid­li­ge­re boy­band-fy­re nu kan fejre 30-års ju­bilæum. Grup­pen ud­gav sid­ste år end­nu et giv­tigt gre­a­test hits-al­bum, og der er ud­solgt til de to ak­tu­el­le kon­cer­ter i K.B. Hal­len.

Den før­ste fre­dag af­ten blev et mø­de med et af de bed­ste og mest smag­ful­de boy­band-re­per­toi­rer i pop­hi­sto­ri­en. Den en­gel­ske grup­pes stær­ke per­son­lig­he­der og in­ter­ne fejder har sam­ti­dig bi­dra­get med væ­sent­lig un­der­hold­nings­vær­di.

Den kulør­te spra­de­bas­se Rob­bie Wil­li­ams var dog ik­ke med den­ne gang, så pu­bli­kum måt­te nø­jes med de her­rer Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald. Sidst­nævn­te med klap for øjet, da han for ny­lig kom i lidt for kær­lig nær­kon­takt med en grup­pe be­gej­stre­de fans.

Dan­ser med dren­ge

De frem­mød­te i K.B. Hal­len var li­ge så over­sta­di­ge, og det var der god grund til. Ta­ke That vandt mas­ser af sym­pa­tipo­int med en af­slap­pet at­ti­tu­de og top­pro­fes­sio­nel afvikling. Der var in­tet for­søg på at skju­le, at dren­ge­ne for længst er ble­vet mænd. Det me­ste af kon­cer­ten hånd­te­re­de de for­skel­li­ge in­stru­men­ter og und­gik over­gea­ret te­e­na­ge­ad­færd.

Men det vak­te og­så hvi­nen­de tø­seju­bel, da fy­re­ne ind imel­lem faldt til­ba­ge i stram koreo­gra­fe­ret boy­band-dans, hvor især den flam­boy­an­te Mark Owen gjor­de smi­dig fi­gur.

Magi­ske bal­la­der

Det var småt med ef­fek­ter og visu­el po­mp. Men det var upro­ble­ma­tisk, for grup­pen var i for­nem vo­kal form, og ly­den i sa­len var upå­kla­ge­lig. Det sam­me var op­bak­nin­gen fra det med­rej­sen­de band.

En stri­be træf­fe­re hev pu­bli­kum li­ge ind i pop­him­len: Der var flot­te ver­sio­ner af de ui­mod­ståe­li­ge bal­la­der ”Pa­tien­ce” og Gary Bar­lows mester­styk­ke ”Ba­ck for Good”. Beg­ge tin­dre­de af tid­løs stor­hed, og den sid­ste fik gå­se­hu­den til at kry­be frem, al­le­re­de da den blev an­non­ce­ret.

Elek­trisk lyk­ke­stem­ning

”Could it be Magic?” Ja, det kun­ne det godt, for den elek­tri­ske lyk­ke­stem­ning træng­te helt ud i hjør­ne­r­ne af den gen­rej­ste K.B. Hal­len. De me­lo­disk skar­pe bal­la­der blev flan­ke­ret af vi­ta­le op­tem­po-træf­fe­re, som skab­te dan­se­fe­ber.

”The Flood” bød ind med stor­la­den følsom­hed og et lus­sings­mæl­den­de re­fræn. ”Shine” hyg­ge­de med god­mo­dig, The Be­at­les-klin­gen­de po­pro­ck med lækre vo­kal­har­moni­er og en sym­fo­nisk fed fi­na­le. Og ”Ru­le the Wor­ld” min­de­de om en fast knyt­tet næ­ve, der for­sva­rer ro­man­tik­kens plads i ver­den.

Det in­ter­es­san­te ved den stær­ke hit­flod var, at den på in­gen må­de kun flød fra ban­dets gam­le da­ge. Ta­ke That har holdt sig hit-hot indtil ny­e­re tid, så fre­dags­fe­sten var ik­ke et rør­strøm­sk nostal­gi­trip. Pop­dren­ge­ne yde­de en mand­fol­ke­præ­sta­tion.

Hvis trio­en kan over­ta­le Rob­bie Wil­li­ams til at ta­ge en tur me­re i ma­ne­gen med Ta­ke That, er der nok in­gen tvivl om, at pu­bli­kum fort­sat vil strøm­me til kon­cer­ter­ne og gå til­fred­se der­fra.

Den stod på en me­dri­ven­de mand­fol­ke­ind­sats fra det tid­li­ge­re boy­band Ta­ke That, da grup­pen gav den før­ste af to kon­cer­ter i K.B. Hal­len. Hvis trio­en kan over­ta­le Rob­bie Wil­li­ams til at ta­ge en tur me­re i ma­ne­gen med Ta­ke That, er der nok in­gen tvivl om, at pu­bli­kum fort­sat vil strøm­me til kon­cer­ter­ne og gå til­fred­se der­fra. Der var glimt af stor­hed un­der kon­cer­ten med pun­kens gud­mor. Men der var og­så no­get ka­ra­o­ke over se­an­cen. … man stod næ­sten og sav­ne­de Jim­my Jør­gen­sens gu­i­tar­svin­gen­de ro­ck­en­sem­b­le Ho­tel Hun­ger, som kort for­in­den hav­de var­met op for Pat­ti Smith, men og­så kun næ­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.