Kli­matvang

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Che­fre­dak­tion: Ja­cob Ny­broe (an­svars­ha­ven­de) og Ste­en Ro­sen­bak Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør: Stig Kirk Ørskov Ud­gi­ver og tryk: JP/ Po­li­ti­kens Hus A/S Grøn­dals­vej 3, 8260 Vi­by J. Te­le­fon 87 38 38 38. Se og­så si­de 2

Hvis Per­nil­le Skip­per, Pia Ol­sen Dyhr, Mor­ten Øster­gaard og Met­te Fre­de­rik­sen måt­te ha­ve brug for en mas­sør, kan det ik­ke un­dre, al den stund at det­te firklø­ver har haft travlt med at klap­pe hin­an­den på ryg­gen med af­ta­len om, at der skal ved­ta­ges en kli­ma­lov, som bl.a. in­de­bæ­rer en re­duk­tion af driv­hus­gas­ser på 70 pct. i 2030 set i for­hold til 1990.

Der er kun ta­le om et før­ste skridt, da Eu-lan­de­ne i pagt med Pa­ris-af­ta­len for­sø­ger at nå til enig­hed om at væ­re kli­ma­neut­ra­le i 2050. Am­bi­tio­ner­ne fejl­er ik­ke no­get, men de har skå­l­ta­ler­nes ka­rak­ter, da der kun an­tyd­nings­vist ek­si­ste­rer de­tal­jer, som bor­ger­ne kan for­hol­de sig til.

For halvan­det år si­den ud­gav Dan­marks Sta­ti­stik et fak­taark om Dan­marks ud­led­ning af driv­hus­gas­ser. He­ri kan man bl.a. læ­se: »Ser man på, hvil­ke de­le af Dan­marks øko­no­mi­ske ak­ti­vi­te­ter der ud­le­der de stør­ste mæng­der af driv­hus­gas­ser, er det brænd­stof brugt til in­ter­na­tio­nal trans­port af især dan­ske ski­be, men og­så fly og last­bi­ler.«

In­ter­na­tio­nal trans­port af dan­ske ski­be, fly og last­bi­ler står for 42 pct. af Dan­marks sam­le­de ud­led­ning. Ren­ser man tal­le­ne for in­ter­na­tio­nal trans­port, er der si­den 1990 sket en mar­kant re­duk­tion i ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser, men selv hvis man med­reg­ner den­ne del, står de pri­va­te hus­hold­nin­ger kun for 9 pct. af ud­led­nin­gen.

Be­lært af år­ti­ers er­fa­ring er der grund til at fryg­te, at net­op de pri­va­te hus­hold­nin­ger vil kom­me til at be­ta­le en ufor­holds­mæs­sig stor del af reg­nin­gen for de kli­maam­bi­tio­ner, som So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, De Ra­di­ka­le, SF og En­heds­li­sten nu har gi­vet hin­an­den håndslag på.

Dan­sker­ne har be­talt for det så­kald­te vind­møl­le­e­ven­tyr i en form for kon­trakt, der in­de­bæ­rer en mer­be­ta­ling i pe­ri­o­den frem til, at vind­møl­ler kan op­stil­les og pro­du­ce­re elek­tri­ci­tet uden no­gen for­mer for di­rek­te el­ler in­di­rek­te støt­te. Den­ne pe­ri­o­de har nu va­ret i år­ti­er, og selv om sam­fun­det står for­an en langt stør­re elek­tri­fi­ce­ring end no­gen­sin­de før, be­ta­ler de dan­ske fa­mi­li­er iføl­ge Eu­ro­stat de hø­je­ste el­pri­ser i he­le EU. Det er ik­ke grøn om­stil­ling, men brand­be­skat­ning.

In­tet er me­re sik­kert, end at ind­fri­el­sen af kli­maam­bi­tio­ner­ne vil få al­vor­lig so­ci­al slag­si­de. For­sla­get om en CO2­af­gift på f.eks. 400 kr. pr. fly­rej­se vil væ­re en ek­strem merom­kost­ning for en fa­mi­lie på fi­re, der skal på fe­rie, mens den re­elt in­tet vil be­ty­de for den for­ret­nings­rej­sen­de på bu­si­ness class. Det er som ud­gangs­punkt og­så bor­ge­re med for­nuf­ti­ge ind­kom­ster, der har råd til at kø­be en el­bil og etab­le­re en la­de­stan­der ved bopæ­len, ik­ke bor­ge­re i en al­men­nyt­tig bo­lig.

Er­hvervs­li­vet kom­mer og­så til at be­ta­le en reg­ning af end­nu ukendt stør­rel­se, der for en ik­ke ube­ty­de­lig dels ved­kom­men­de vil en­de hos for­bru­ger­ne. I for­vej­en står er­hvervs­li­vet til at skul­le be­ta­le et mil­li­ard­be­løb i nye skat­ter til at ind­fri det ab­sur­de kapløb om fle­re vel­færdsy­del­ser, som valg­kam­pen ulyk­ke­lig­vis udar­te­de til.

Kli­ma­for­an­drin­ger skal hånd­te­res gen­nem tek­no­lo­gisk ud­vik­ling – ik­ke be­skat­ning el­ler tvang. Imid­ler­tid er det præ­cis, hvad der sy­nes at væ­re i ven­te, da den re­ge­ring, som vi aner kon­tu­rer­ne af, ik­ke vil la­de mar­ked­s­ø­ko­no­mi­en rå­de.

Når ny ener­gi­tek­no­lo­gi gi­ver øko­no­misk me­ning, vil for­bru­ge­re og er­hvervs­liv ta­ge den til sig. Det er Dan­foss’ ra­di­a­tor­ter­mosta­ter et ge­ni­alt ek­sem­pel på. Til­sva­ren­de har langt de fle­ste som­mer­hu­se var­me­pum­per i ste­det for el­ra­di­a­to­rer.

Det dre­jer sig i al sin gri­ben­de en­kel­hed om at la­de den sun­de for­nuft rå­de, men det er desvær­re, hvad overam­bi­tiø­se po­li­ti­ke­re al­drig har ev­net at gø­re.

Un­der­vejs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.