Stil­hed ef­ter stormen – ti­den er in­de til at tæn­ke nyt

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - PER NYHOLM pu­bli­cist, tid­li­ge­re uden­rigskor­re­spon­dent WI­EN

En be­ha­ge­lig stil­hed har lagt sig over østrigsk po­li­tik ef­ter ind­sæt­tel­sen af den upar­ti­ske Bri­git­te Bi­er­le­in i em­be­det som kans­ler ef­ter Se­ba­sti­an Kurz, det kon­ser­va­ti­ve par­tis un­ge, nok lidt for am­bi­tiø­se le­der, der i halvan­det år fo­re­stod en ko­a­li­tion af si­ne eg­ne og He­in­zChri­sti­an Stra­ches høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Fri­heds­par­ti.

Uro­en un­der Kurz og Stra­che var mærk­bar, et kon­stant pres fra ek­stre­mi­ster­nes si­de, ik­ke så me­get mod de­mo­kra­tiets for­mer, som høj­re­fol­ke­ne hæv­de­de at vær­ne om – det gør de al­tid – men ved­rø­ren­de de­res ind­hold, mod men­ne­ske­lig­hed og an­stæn­dig­hed, et al­drig op­hø­ren­de pres fo­re­stå­et af den huldsa­ligt smi­len­de Stra­che, der i en for­ment­lig il­le­galt op­ta­get vi­deo af­slø­re­de sig som po­ten­ti­el lands­for­ræ­der i rus­sisk tje­ne­ste, og Fri­heds­par­tiets stram­me che­fi­de­o­log, Her­bert Ki­ckl.

At Kurz ven­der til­ba­ge, er jeg over­be­vist om. Han er 32 år og har ti­den for sig, en be­ga­vet mand, der tog si­ne slags­mål med Stra­che. Hvad der skal ske med Stra­che, den nu de­tro­ni­se­re­de vi­ce­kans­ler, og Ki­ckl, hans ik­ke min­dre de­tro­ni­se­re­de in­den­rigs­mi­ni­ster, vi­des ik­ke. Fo­re­lø­big er Bi­er­le­ins re­ge­ring – seks kvin­der, seks mænd – i gang med at ren­se ud i mi­ni­ste­ri­er­ne og an­nul­le­re sne­se­vis af for­ord­nin­ger, an­vis­nin­ger og be­slut­nin­ger, man­ge af dem sat i værk af Ki­ckl, som Ven­stres In­ger Støj­berg i sin egen­skab af in­te­gra­tions­mi­ni­ster un­der fle­re be­søg i Wi­en læ­ne­de sig op ad med en po­li­tisk in­der­lig­hed, der un­der min be­tragt­ning va­næ­re­de hen­de som dan­sker, dansk lov­gi­ver og med­lem af den dan­ske re­ge­ring.

Fo­re­lø­big er ro­en i Østrig før et for­ven­tet par­la­mentsvalg i sep­tem­ber af en så­dan art, at man kan fri­stes til at me­ne, at det af præ­si­dent Van der Bel­len ind­sat­te for­ret­nings­mi­ni­ste­ri­um er at fo­re­træk­ke for si­ne par­la­men­ta­ri­ske for­gæn­ge­re. Bi­er­le­in er tid­li­ge­re for­mand for for­fat­nings­dom­sto­len og ide­el i den hen­se­en­de, at hun for­modes at til­hø­re den bor­ger­li­ge mid­te. Hun vir­ker ret­li­net, føl­ger lovens bog­stav og ånd, ik­ke de skif­ten­de fol­ke­stem­nin­ger, og ta­ler nø­digt med pres­sen.

Val­get af mi­ni­stre frem­hæ­ver, at vi i en stø­jen­de og kom­pli­ce­ret ver­den kan over­ve­je at gå ef­ter respek­te­re­de eks­per­ter sna­re­re end fol­ke­valg­te, der alt for of­te sæt­te eg­ne in­ter­es­ser, så­vel po­li­ti­ske som øko­no­mi­ske, over al­men­væl­det.

Den de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring skal ny­de par­la­men­tets til­lid, men be­hø­ver ik­ke at ud­gå af par­la­men­tet. Met­te Fre­de­rik­sen ny­der utvivl­s­omt Fol­ke­tin­gets til­lid så­dan rent for­melt, men hen­des fler­tal i sa­len vir­ker knapt. Er hun vir­ke­lig det bed­ste, vi kan præ­ste­re i Dan­mark? End­nu en ung, am­bi­tiøs po­li­ti­ker, som har svun­get sig til vej­rs ved at over­ta­ge høj­re­flø­jens ulækre idéer. Her må en­hver sva­re for sig.

I Østrig blev en statskri­se af­vær­get, for­di præ­si­dent Van der Bel­len greb ind i en cho­ke­ren­de, men ik­ke over­ra­sken­de skan­da­le med al den mil­de myn­dig­hed, der lig­ger i hans em­be­de. Bi­er­le­ins re­ge­ring er præ­si­den­ti­el. Den ud­går ik­ke af par­la­men­tet, men ny­der indtil vi­de­re par­la­men­tets mas­si­ve til­lid. At den fin­des, er slet ik­ke ind­ly­sen­de. Præ­si­dentval­get i 2016 var nær endt med en sejr til Stra­ches kan­di­dat, Nor­bert Ho­fer. Om ham for­moder jeg, at han i sit par­tis in­ter­es­se hav­de af­fær­di­get Stra­che­vi­deo­en som en til­gi­ve­lig ud­skrid­ning. I så fald var det østrig­ske stats­skib for al­vor ble­vet ramt af slag­si­de.

De­mo­kra­ti­et og de klas­si­ske fol­ke­par­ti­er har det skidt man­ge ste­der i Eu­ro­pa. Der skal tæn­kes nyt. Må­ske skul­le vi over­ve­je et skar­pe­re skel mel­lem lov­gi­ve­re og udø­ven­de mi­ni­stre.

Må­ske skul­le vi over­ve­je et skar­pe­re skel mel­lem lov­gi­ve­re og udø­ven­de mi­ni­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.