Husk de un­ge og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne – de blev glemt i valg­kam­pen

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Step­ha­nie Lo­se for­mand for Dan­ske Re­gio­ner Ma­ja Mørk for­mand for Er­hvervs­sko­le­e­le­ver­nes Or­ga­ni­sa­tion Mal­te Sau­er­land-paul­sen for­mand for Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning Oli­ver Bor­ne­mann for­mand for Lands­sam­men­slut­nin­gen af Han­dels­sko­le­e­le­ver

Så er valg­kam­pen over­stå­et og et nyt fol­ke­ting er net­op trå­dt sam­men. Det har væ­ret hek­ti­ske uger med fuld damp på vig­ti­ge dis­kus­sio­ner om mini­mums­nor­me­rin­ger, til­ba­ge­træk­ning, in­te­gra­tion og kli­ma.

Til gen­gæld er ud­dan­nel­ses­om­rå­det desvær­re kun ble­vet be­rørt flyg­tigt og over­ord­net i valg­kam­pen. Sær­ligt ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne har glim­ret ved sit fra­vær, selv om de for langt de fle­ste un­ge er et helt af­gø­ren­de skridt på vej­en mod et godt og trygt vok­sen­liv.

Med val­get over­stå­et hå­ber vi, at ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne igen kan kom­me i fo­kus. Der­for har vi sam­men for­mu­le­ret tre an­be­fa­lin­ger, som vi hå­ber, at de nye fol­ke­tings­med­lem­mer og en ny un­der­vis­nings­mi­ni­ster vil lyt­te til, når de træk­ker i ar­bejd­s­tø­jet.

For det før­ste skal un­ge i al­le de­le af Dan­mark ha­ve mu­lig­hed for at star­te på og gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se.

I Dan­mark er vi med ret­te stol­te af, at al­le kan ta­ge en ud­dan­nel­se uan­set stør­rel­sen på for­æl­dre­nes pen­ge­pung. Men li­ge ad­gang hand­ler alt­så og­så om, at nær­me­ste gym­na­si­um el­ler er­hvervs­sko­le lig­ger in­den for en ri­me­lig af­stand – uan­set om du bor i en stor el­ler lil­le by. Og hvis un­ge i land­di­strik­ter­ne skal bru­ge fle­re ti­mer om da­gen på trans­port, ri­si­ke­rer vi at de­le Dan­mark ind i A- og B-hold.

Der­for me­ner vi og­så, at Fol­ke­tin­get i den nye pe­ri­o­de bør sæt­te fo­kus på at sik­re, at al­le un­ge fort­sat har et godt og bredt til­bud af ung­doms­ud­dan­nel­ser in­den for en ri­me­lig af­stand – uan­set om de bor i Ve­stjyl­land, på Vest­fyn el­ler på Ves­teg­nen. Hvis det skal lyk­kes, du­er

løs­nin­ger ik­ke. I ste­det er der be­hov for, at man i hver re­gion får ram­mer­ne til at sam ar­bej­de om at sik­re et godt og bredt re­gio­nalt til­bud, som ta­ger ud­gangs­punkt i de lo­ka­le un­ges sø­ge­møn­stre, be­ho­vet på det re­gio­na­le ar­bejds­mar­ked, mu­lig­he­der­ne for vi­de­reud­dan­nel­se, ud­vik­lin­gen i an­tal­let af un­ge og hen­sy­net til ud­dan­nel­ser­nes kva­li­tet.

For det an­det skal al­le un­ge ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge den kol­lek­ti­ve tra­fik di­rek­te til gym­na­si­et og er­hvervs­sko­len, så hver­ken bopæl el­ler kø­re­kort får ind­fly­del­se på, om man gen­nem­fø­rer en ung­doms­ud­dan­nel­se.

I dag er de re­gio­na­le bus­ser al­le­re­de ti­met med sko­ler­nes rin­ge­ti­der, og fle­re ste­der i lan­det er ind­sat sær­li­ge bus­ru­ter, der kø­rer un­ge di­rek­te til og fra sko­le – og­så selv om ele­ver­ne bor uden for de stør­re by­er. F.eks. har Re­gion Nord­jyl­land be­slut­tet at ind­sæt­te en bus mel­lem Aa­by­bro og Fjer­rits­lev Gym­na­si­um, der for­kor­ter de un­ges rej­se­tid med næ­sten 20 mi­nut­ter. Og Re­gion Syd­dan­mark har op­ret­tet me­re 30 sær­li­ge ru­ter, som brin­ger ele­ver fra he­le Fyn di­rek­te til og fra sko­le.

Vi er dog ik­ke i mål end­nu. Der­for hå­ber vi, at Fol­ke­tin­get i den nye pe­ri­o­de vil pri­o­ri­te­re fle­re in­ve­ste­rin­ger i den kol­lek­ti­ve tra­fik, så man i hver re­gion kan fort­sæt­te med at for­bed­re de un­ges mu­lig­he­der for ta­ge bus­sen el­ler to­get til de­res ung­doms­ud­dan­nel­se.

For det tred­je bør det i langt hø­je­re grad væ­re så­dan, at un­ge ef­ter fol­ke­sko­len får mu­lig­hed for at bli­ve klo­ge­re på de­res valg af ung­doms­ud­dan­nel­se, in­den de væl­ger STX, HHX, HTX, HF el­ler én af de me­re end hund­re­de for­skel­li­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser.

Vi ved, at rig­tig man­ge un­ge i dag er i tvivl om, hvad de skal væl­ge, og usik­ker­he­den kan i sid­ste en­de bå­de med­fø­re men­tal mi­striv­sel og fra­fald.

Der­for hå­ber vi, at Fol­ke­tin­get i den nye pe­ri­o­de vil væ­re med til at se på, hvor­dan ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne kan til­ret­te­læg­ges, så der bli­ver bed­re mu­lig­hed for at skif­te spor un­der­vejs og prø­ve kræf­ter med de for­skel­li­ge til­bud, in­den man som ung skal væl­ge vej.

Så kæ­re nye fol­ke­ting. Vi øn­sker jer et stort til­lyk­ke med je­res valg og hå­ber, at I og­så hu­sker de un­ge og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, når I be­gyn­der ar­bej­det. Hvis I lyt­ter til vo­res tre an­be­fa­lin­ger, er I godt i gang.

KORT SAGT size fits al­lo­ne Vi ved, at rig­tig man­ge un­ge i dag er i tvivl om, hvad de skal væl­ge, og usik­ker­he­den kan i sid­ste en­de bå­de med­fø­re men­tal mi­striv­sel og fra­fald. S-stra­te­gi­en de se­ne­ste år har væ­ret at luk­ke al­le flan­ker til DF i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Åb­nes de straks igen, nu sej­ren ved stem­m­eur­ner­ne er hjem­me, er der ik­ke langt til de ri­me­li­ge be­skyld­nin­ger om væl­ger­bed­rag. Le­der i Ber­ling­s­ke Selv­føl­ge­lig hol­der det ik­ke at of­fent­lig­gø­re de­le af en af­ta­le på kli­ma­om­rå­det, uden at al­le på for­hånd er ta­get i ed. Det gjor­de de ra­di­ka­les Mor­ten Øster­gaard ra­sen­de. Med god grund. Le­der i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.