Køns­op­delt svøm­me­hold er ik­ke pro­ble­met

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Ah­mad Ma­h­moud, ma­skin­me­ster og for­fat­ter, Kbh SV

Det er nor­malt, at vi i Dan­mark har køns­op­del­te hold in­den for sport. Det gæl­der ik­ke kun svøm­ning, men og­så al­le an­dre sports­gre­ne. Vi bli­ver der­for i de­bat­ten om køns­op­delt svøm­ning nødt til at kal­de en spa­de for en spa­de.

Når en far ik­ke må se sin dat­ter. Når svøm­me­hal­len skal luk­kes helt ned for al­le af det mod­sat­te køn. Når al­le an­sat­te på da­gen, hvor det fin­der sted, kun må væ­re kvin­der, er den pa­tri­ar­kal­ske kul­tur, un­der­tryk­kel­se og seksu­a­li­se­ring af kvin­der end­nu en gang ved at slå rød­der i det dan­ske sam­fund.

Den slår rød­der i vo­res sam­fund, for­di det her ik­ke kun hand­ler om køns­op­delt svøm­ning i Ting­b­jerg. By­er som Aar­hus, Is­høj og Gre­ve til­by­der el­ler har tid­li­ge­re til­budt køns­op­delt svøm­ning, og det er kun de by­er, jeg ken­der til.

Vær­di­er­ne bag til­ta­get er med til at fast­hol­de de un­ge pi­ger i kas­ser ef­ter køn og til­hørs­for­hold. Køn, hvor de seksu­a­li­se­res, ud­skam­mes og re­du­ce­res til at væ­re det sva­ge køn. Til­hørs­for­hold, der ik­ke in­klu­de­rer dem i fæl­les­ska­bet, men fast­hol­der dem i et pa­ral­lel­sam­fund, der be­græn­ser de­res fri­hed og mu­lig­hed for at ud­vik­le sig. Det hver­ken gav­ner in­te­gra­tio­nen el­ler bi­dra­ger til po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber.

Når for­ta­ler­ne for køns­op­delt svøm­ning ar­gu­men­te­rer for, at det kan væ­re vej­en frem, ryster jeg op­gi­ven­de på ho­ve­d­et. Hvor­dan kan det væ­re vej­en frem, at vi per­ma­nent til­pas­ser sam­fun­det og vo­res li­ge­stil­lings­vær­di­er for at imø­de­kom­me en kvin­de­un­der­tryk­ken­de kul­tur?

Man kan mu­lig­vis ar­gu­men­te­re for en ind­slus­nings­pe­ri­o­de, hvor ram­mer­ne bli­ver til­pas­set in­di­vi­det. Men må­let skal al­tid væ­re at ind­dra­ge dem i det dan­ske fæl­les­skab med lig­hed og fri­hed til in­di­vi­det uan­set køn, seksu­a­li­tet el­ler re­li­gion.

He­le idéen med, at det er sundt for de un­ge at del­ta­ge i for­e­nings­li­vet, er, at det gi­ver de un­ge et fæl­les­skab, som af­vi­ger fra dag­lig­da­gen og sko­len. Når fri­tids­li­vet æn­dres og af­spej­ler de­res i for­vej­en be­græn­sen­de og køns­for­skru­e­de hver­dag, vil det­te ik­ke luk­ke op for mø­det med an­dre. Ej hel­ler vil det in­spi­re­re dem til at bry­de med den råd­ne kul­tur, de i for­vej­en kom­mer fra. Det vil tvær­ti­mod be­kræf­te, styr­ke og re­pro­du­ce­re de vær­di­er, der al­le­re­de be­græn­ser og fast­hol­der dem uden for det dan­ske fæl­les­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.