Det bor­ger­li­ge Dan­mark tab­te

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Pe­der Bjer­re­gaard, en­tre­pre­nør, Tri­ge

Pro­jekt ”bor­ger­li­ge Dan­mark” star­te­de al­le­re­de i 2001, da da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen (V) slog sig sam­men med Bjørn Lom­borg og sat­te stop for det am­bi­tiø­se kli­mapro­jekt, som Svend Auken (S), hav­de sat i gang: fle­re vind­møl­ler, land­mæn­de­ne skul­le om­læg­ge til me­re kli­ma­ven­li­ge drifts­for­mer, og vi skul­le i det he­le ta­get bru­ge min­dre af al ting. Det he­le blev sat på stand­by.

Neds­melt­ning af Skat med fy­ring af fle­re tu­sin­de an­sat­te, og al­le of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner blev sat på smal­kost inkl. DR, som der­ef­ter kun brin­ger ge­nud­sen­del­ser, der er man­ge år gam­le.

”Det øko­no­mi­ske rå­de­rum”, som fun­ge­ren­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) på­står, at han har skabt, har ik­ke me­get med po­li­ti­ker­nes ev­ne til be­spa­rel­ser at gø­re. Det kom­mer af det »ude­frakom­men­de, øko­no­mi­ske op­sving«. Så kom­mer der min­dre ud­be­ta­lin­ger til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se, stør­re løn­nin­ger til folk i ar­bej­de, og sto­re pen­sions­ind­tæg­ter fra pen­sio­ni­ster. Det he­le gi­ver sto­re skat­te­ind­tæg­ter.

Hvis po­li­ti­ker­ne kun­ne få styr på Skat og de man­ge moms- og skat­te­und­dra­gel­ser, kan der bli­ve til bå­de vel­færd og skat­te­be­spa­rel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.