Uvi­den­hed el­ler mang­len­de pro­por­tions­sans?

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - P. Damm-hen­ri­ch­sen, ci­vil­in­ge­ni­ør, Fre­de­ri­cia

Bå­de før, un­der og ef­ter valg­kam­pen har vi hørt man­ge po­li­ti­ke­re for­tæl­le, hvor slemt det står til med Co2-ud­led­nin­gen i Dan­mark, for­di vo­res ud­led­ning steg en anel­se i 2018.

Jeg har net­op læst Keld Lou­ie Pe­der­sens glim­ren­de ar­ti­kel ”Det går den forkerte vej” i JP (13/6). Som det frem­går af ar­tik­len, er det me­get foru­ro­li­gen­de, at den glo­ba­le Co2-ud­led­ning i 2018 vok­se­de med he­le 2 pct. (ca. 600 mio. tons), men det er ik­ke over­ra­sken­de, at Ki­na, In­di­en og USA stod for to tred­je­de­le af den­ne stig­ning.

Glo­balt blev der i 2018 ud­ledt 34.000 mio. tons CO2 – Dan­mark bi­drog med ca. 45 mio. tons, sva­ren­de til ca. 0,15 pct. el­ler 1,5 pro­mil­le. I lang tid har S, R, SF og EL dis­ku­te­ret, om vi skal re­du­ce­re vo­res Co2-ud­led­ning med 60 pct. el­ler 70 pct. in­den 2030 (p.t. ser det ud til at bli­ve 70 pct.).

Det vi­ser sig nu, at der slet ik­ke er no­gen re­duk­tions­krav i Pa­ris­af­ta­len, så det er blot vo­res eg­ne mål, vi vil op­stil­le, og det kom­mer til at ko­ste en mas­se pen­ge at nå dis­se. Set med mi­ne og for­hå­bent­lig man­ge an­dres øj­ne er den­ne dis­kus­sion der­for fuld­stæn­dig li­ge­gyl­dig. Det har jo over­ho­ve­det in­gen ef­fekt på kli­ma­et, at vi re­du­ce­rer vo­res Co2-ud­led­ning med ca. 30 mio. tons i lø­bet af 10 år, hvis an­dre lan­de øger de­res ud­led­ning med fle­re hund­re­de mio. tons om året.

I ste­det for at po­ste mia. kr. i en nyt­te­løs Co2-re­duk­tion, vil det væ­re langt bed­re at bru­ge pen­ge­ne til forsk­ning/ud­vik­ling in­den for vin­de­ner­gi, so­le­ner­gi og ener­gibe­spa­rel­ser. Bil­li­ge­re løs­nin­ger in­den for dis­se om­rå­der kan få Ki­na, In­di­en, USA m.fl. til at re­du­ce­re de­res kul­for­brug, og først da vil det hjæl­pe på den glo­ba­le CO2­ud­led­ning og der­med på kli­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.