Vi er ble­vet blin­de, blin­de for kul­tur og be­græns­nin­ger

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - MIKAEL JALVING hi­sto­ri­ker, for­fat­ter

Vi be­gyn­der i Det Gam­le Te­sta­men­te. Det er vi nødt til, ef­ter­som vor nu­væ­ren­de op­fat­tel­se af be­gre­ber som folk og na­tion er gå­et hen og ble­vet over­fla­disk, ahi­sto­risk og kul­tur­blind. Snart kan vi ik­ke en­gang se et Dan­ne­brog vej­re i ve­sten­vin­den uden at skam­me os no­get så fryg­te­ligt, for­di halv­de­len af be­folk­nin­gen er be­gyndt at se det­te na­tio­na­le og krist­ne sym­bol som be­vis på frem­med­had og ra­cis­me. Det er der­for, En­heds­li­sten vil ha­ve det helt ud af Fol­ke­tin­get.

Jø­de­r­nes ka­no­ni­ske skrif­ter bør kun­ne få os til­ba­ge på spo­ret. I dis­se skrif­ter fin­der vi fle­re af vor kul­tu­rarvs mest ar­ke­ty­pi­ske le­gen­der med ap­pel til me­re end børn. Her fin­der vi li­ge­le­des den i vor kul­turkreds før­ste be­skri­vel­se af fol­ket som sum­men af slæg­ter, va­ner og sprog på et af­græn­set ter­ri­to­ri­um. Den bi­bel­ske na­tio­na­lis­me, der gjaldt det is­ra­e­li­ti­ske folk, er den før­ste na­tio­na­lis­me i Ve­sten, som sam­ti­dig un­der­stre­ger, at man ik­ke må ta­ge el­ler in­va­de­re na­bo­ers land.

I Før­ste Mo­se­bog kan vi læ­se om jor­dens tal­ri­ge fol­keslag spredt ud over klo­den af Her­ren »slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og fol­keslag for fol­keslag«. Snart zoo­mes der ind på det is­ra­e­li­ti­ske folk: Abra­ham, så Isak, så Jakob, hvis 12 søn­ner bli­ver stam­fædre for Is­ra­els 12 stam­mer, der si­den for­e­nes i en na­tion. Na­tio­nens til­bli­vel­se var en føl­ge af in­te­gra­tio­nen af kla­ner og stam­mer ind i en na­tion uden ero­brings­trang. De før­ste na­tio­na­li­ster an­så na­tio­nen for en styr­kel­se af dem selv, her­un­der de­res ma­te­ri­el­le vel­stand, sam­men­hængs­kraft og for­mid­lin­gen af den kul­tu­rel­le arv til næ­ste ge­ne­ra­tion.

Jø­de­r­nes selv­sty­re, som be­skre­vet i de mosai­ske tek­ster, stod i kras mod­sæt­ning til de sto­re im­pe­ri­er Egyp­ten, Ba­by­lo­ni­en, As­sy­ri­en og Per­si­en, der søg­te at un­der­læg­ge sig al­le an­dre fol­keslag med hen­vis­ning til ska­bel­sen af en uni­ver­sel ver­den­sor­den. Is­ra­el var den gen­stri­di­ge lil­le­put, na­tio­na­lis­mens vug­ge. Men da kri­sten­dom­men gik hen og blev of­fi­ci­el stats­re­li­gion i Ro­mer­ri­get fra slut­nin­gen af 300-tal­let, blev den bi­bel­ske na­tio­na­lis­me af­løst af vi­sio­nen om et kri­stent ver­dens­ri­ge i tråd med Roms po­li­ti­ske am­bi­tio­ner. Det Gam­le Te­sta­men­tes ind­sig­ter gled

Vi bør væl­ge na­tio­na­lis­me som ret­tes­nor frem for me­re uni­ver­sa­lis­me og im­pe­ri­a­lis­me. Fron­talt Jo me­re jeg læ­ser om mus­lim­ske flygt­nin­ges må­de at te sig på, jo sik­re­re er jeg på, at det er klogt kun at mod­ta­ge krist­ne, der for­står vo­re nor­mer og der­for op­fø­rer sig or­dent­ligt. Bent Fal­bert. Ek­stra Bla­dets tidl. che­fre­dak­tør. I Ek­stra Bla­det Hvem be­stem­mer, hvad Dan­ne­brog er til? Det gør vi dels selv, hver en­kelt af os, men ik­ke kun, for Dan­ne­brog er sta­dig mo­nar­kens, ri­gets, for­sva­rets og sta­tens flag. Men og­så fol­kets. Adam Wag­ner, hi­sto­ri­ker. I net­tids­skrif­tet Replique

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.