Er et fri­tidsjob vej­en til stør­re en­ga­ge­ment i sko­len?

Jyllands-Posten Søndag - - Debat - Lars Thel­luf­sen hr-chef i Fakta Ej­nar Bo Pe­der­sen se­kre­ta­ri­ats­chef i Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen

Som sam­fund har vi et an­svar for, at al­le un­ge får en ung­doms­ud­dan­nel­se, der kan gi­ve dem kom­pe­ten­cer og er­fa­rin­ger, som de kan ta­ge med sig ind i vok­sen­li­vet.

Der­for har Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Fakta for at hjæl­pe fle­re tu­sin­de un­ge i he­le lan­det, som er på kan­ten af ud­dan­nel­ses­sy­ste­met, til­ba­ge på spo­ret. Al forsk­ning vi­ser nem­lig, at der er en mar­kant sam­men­hæng mel­lem un­ge i fri­tidsjob og de­res præ­sta­tio­ner i sko­len. En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter fra 2013 vi­ser bl.a., at un­ge med fri­tidsjob får hø­je­re ka­rak­te­rer ved af­slut­nin­gen af grund­sko­len.

Og for­kla­rin­gen er li­ge så sim­pel, som ini­ti­a­ti­vet er ba­ne­bry­den­de – de un­ge får me­re struk­tur i hver­da­gen, som gi­ver dem en fø­lel­se af an­svar og selv­til­lid. Fle­re af de un­ge får øj­ne­ne op for, at man­ge af de kom­pe­ten­cer, de har lært i sko­len, rent fak­tisk kan bru­ges på ar­bejds­mar­ke­det, og der­med kan de se vær­di­en af at ta­ge sig en ud­dan­nel­se.

Desvær­re ser vi en mar­kant ned­gang, hvad an­går un­ge i fri­tidsjob. I 2008 hav­de 32.000 un­ge un­der 15 et fri­tidsjob – i 2017 var var an­tal­let ne­de på 20.000.

Af sam­me grund glæ­der det os at se po­li­tisk op­bak­ning fra fun­ge­ren­de be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sens (V), som med en be­kendt­gø­rel­se fra ja­nu­ar 2018 har gjort det nem­me­re for virk­som­he­der at ha­ve un­ge an­sat­te. Be­kendt­gø­rel­sen har lem­pet reg­ler­ne, så børns ind­komst fra fri­tidsjob i min­dre grad får be­tyd­ning for bo­lig­støt­te til for­æl­dre­ne. Der­u­d­over er der ble­vet frem­sat et lov­for­slag, der skal gø­re op med de al­ler­mest ri­gi­de og tå­be­li­ge reg­ler fra EU, hvor det ik­ke er ar­bejds­mil­jø­et, der til­go­de­ses, men der­i­mod us­am­men­hæn­gen­de for­an­stalt­nin­ger, der ik­ke har fulgt med det mo­der­ne ar­bejds­mar­ked.

Der­for hå­ber vi og­så, at de go­de tak­ter fra Chri­sti­ans­borg vil fort­sæt­te i det kom­men­de år, uan­set hvor­dan re­ge­rings­sam­men­sæt­nin­gen måt­te bli­ve. Så­le­des, at det af ha­ve et fri­tidsjob i hø­je­re grad bli­ver reg­len end und­ta­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.