Neg­li­ge­ring ska­ber spæn­din­ger i sam­fun­det

Jyllands-Posten Søndag - - Debat -

at hil­se på en af dis­se ”ek­stre­me” sam­funds­de­bat­tø­rer, mens an­dre li­ge­frem blev dra­get af de mod­sat­te kræf­ter og lod sig stil­le op til fo­to­gra­fe­ring iført et re­li­gi­øst tørklæ­de med en ek­stre­mist, der ta­ler for ste­ning af kvin­der og ho­mo­seksu­el­le.

Jeg tror, at de fle­ste dan­ske­re er åb­ne over for ind­van­dre­re, der vil det dan­ske sam­fund. Det ken­de­teg­ner vo­res sam­fund. At vi al­tid har hjul­pet ude i ver­den med en høj ud­vik­lings­bi­stand. At vi al­tid har åb­net op for folk på flugt. At der al­tid har væ­ret plads til al­le, der vil. Og hel­dig­vis er det lyk­ke­des de fle­ste im­mi­gran­ter at bli­ve vel­in­te­gre­re­de i det dan­ske sam­fund. Det er ble­vet til man­ge go­de til­flyt­te­re, som vi ik­ke har haft nog­le pro­ble­mer med. Der­u­d­over har vi jo brug for fle­re hæn­der til at op­ret­hol­de vel­fær­den.

Der, hvor be­kym­rin­ger­ne op­står, er, når en grup­pe men­ne­sker væl­ger at iso­le­re sig fra sam­fun­det, væg­ter re­li­gion hø­je­re end grund­loven og ik­ke bry­der sig om dan­ske vær­di­er som yt­rings­fri­hed og to­le­ran­ce over for an­dre ra­cer, re­li­gio­ner og seksu­a­li­te­ter. Nog­le spre­der li­ge­frem had til de­mo­kra­ti­et og be­går kri­mi­na­li­tet. Den­ne grup­pe er desvær­re vok­sen­de og der­med grun­den, til at vi er hav­net i så hef­tig en de­bat. Der­for er det naivt og li­ge­frem ude­mo­kra­tisk at ned­gø­re de væl­ge­re og po­li­ti­ke­re, der gi­ver ud­tryk for den­ne be­kym­ring. Po­li­ti­ker­ne skul­le hel­le­re åb­ne øj­ne­ne, sam­ar­bej­de og fin­de nog­le fæl­les løs­nin­ger i ste­det for blot at ud­læg­ge det som ”had­ske og frem­med­fjend­ske kræf­ter”, så snart nog­le vover at næv­ne pro­blem­stil­lin­gen.

Uan­set om man til­hø­rer den ek­stre­me høj­re- el­ler ven­stre­fløj, er det ik­ke til gavn for no­get har­monisk sam­fund. Men det op­står ik­ke af in­gen­ting, og det lø­ser slet ik­ke no­get, at man ba­re neg­li­ge­rer dis­se pro­ble­mer. Tvær­ti­mod gi­ver det gro­bund til yder­li­ge­re split­tel­se imel­lem sam­funds­bor­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.