RUN­DE FØD­SELS­DA­GE SØN­DAG DEN 24. JU­NI

Jyllands-Posten Søndag - - Navne -

95 ÅR

Po­ul F. Chri­sten­sen, fhv. borg­me­ster, Hads­und. Po­ul F. Chri­sten­sen var fra sin ung­dom og indtil han fyld­te 70 år po­li­tisk ak­tiv for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, først i Kon­ger­s­lev-kom­d­rup Kom­mu­ne og fra kom­mu­nal­re­for­men i 1970 i Sejl­flod Kom­mu­ne, hvor han var borg­me­ser. I man­ge år var han des­u­den med­lem af Nord­jyl­lands Amts­råd. Ef­ter at ha­ve bo­et det me­ste af sit vok­sen­liv i Kon­ger­s­lev flyt­te­de han og hu­stru­en Nanna Chri­sten­sen til Hads­und i 1994. Han fort­sat­te der­ef­ter i nog­le år i or­ga­ni­sa­to­risk ar­bej­de for Den Fyns­kJy­ske Sam­men­slut­ning af Pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger (nu Dan­ske Se­ni­o­rer), hvor han i en år­ræk­ke var først næst­for­mand og si­den for­mand. Po­ul F. Chri­sten­sen fejrer sin fød­sels­dag sam­men med fa­mi­li­en, her­un­der si­ne to børn, bør­ne­børn og ol­debørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.