Tid til af­sked: »Jeg ude­luk­ker ik­ke tå­rer i øjen­kro­ge­ne el­ler et hulk«

Jyllands-Posten Søndag - - Navne - PE­TER SCHOLLERT pe­[email protected]­nans.dk Me­re­te El­d­rup, adm. di­rek­tør, be­sty­rel­ses­med­lem, Kø­ben­havn

Den af­gå­en­de adm. di­rek­tør for TV 2 Dan­mark A/S, Me­re­te El­d­rup, plan­læg­ger at vi­se den lat­ter­mil­de si­de af sig selv, når hun hol­der af­skeds­re­cep­tion i Oden­se og Kø­ben­havn hen­holds­vis den 24. og 25. ju­ni.

»Jeg ude­luk­ker dog ik­ke tå­rer i øjen­kro­ge­ne el­ler et hulk, når jeg skal ta­ge af­sked med al­le de skøn­ne men­ne­sker, jeg i me­re end 11 år har ar­bej­det sam­men med,« fast­slår 55-åri­ge Me­re­te El­d­rup.

Hun med­del­te i be­gyn­del­sen af året sit exit, som hun un­der­stre­ge­de var fri­vil­ligt, og hun fra­træ­der bå­de for­melt og re­elt 31. juli. Hen­des af­lø­ser er TV 2’s nu­væ­ren­de ind­holds­di­rek­tør, An­ne Eng­dal Stig Chri­sten­sen.

Me­re­te El­d­rup hol­der af­skeds­re­cep­tio­ner­ne nu, da så­vel de an­sat­te på TV 2 som me­di­e­bran­chen ge­ne­relt i stor ud­stræk­ning hol­der fe­rie fra slut­nin­gen af ju­ni.

Det gør den adm. di­rek­tør selv.

»Men jeg tjek­ker mails hver dag, og che­fer og an­sat­te kan fan­ge mig på te­le­fo­nen. Og hvis en sag på TV 2 i Oden­se el­ler Kø­ben­havn kræ­ver min til­ste­de­væ­rel­se, ta­ger jeg ind på kon­to­ret,« på­pe­ger Me­re­te El­d­rup.

Kon­tor i lej­lig­he­den

Det me­ste af som­mer­fe­ri­en for Me­re­te El­d­rup og æg­te­fæl­len, er­hvervs­man­den An­ders El­d­rup, skal tra­di­tio­nen tro fo­re­gå i som­mer­hu­set ved Se­je­rø­bug­ten.

»Dan­mark er på grund af bl.a. ly­se af­te­ner og jord­bær det bed­ste sted at væ­re om som­me­ren. Vi af­slut­ter dog fe­ri­en med en uge i ita­li­en­ske Tosca­na, hvor vi kan væ­re sik­re på godt vejr, og så er Ita­li­ens mad og vin hel­ler ik­ke at forag­te,« for­kla­rer hun.

Når Me­re­te El­d­rup har holdt fe­rie og er fær­dig på TV 2, skal hun for al­vor i gang med at dyr­ke sin nye kar­ri­e­re: Besty­rel­ses­ar­bej­de.

Ram­men for den am­bi­tion bli­ver det væ­rel­se i lej­lig­he­den på Øster­bro, som er ble­vet le­digt, ef­ter at den yng­ste dat­ter er flyt­tet hjem­me­fra.

»Jeg får for før­ste gang si­den gym­na­si­et mit eget væ­rel­se, som jeg er i gang med at ind­ret­te til et kon­tor,« for­tæl­ler hun.

Fle­re po­ster på vej

Me­re­te El­d­rup er cand. po­lit. og var med­lem af kon­cern­le­del­sen i me­die­kon­cer­nen Jp/po­li­ti­kens Hus, før hun kom til TV 2, hvor hen­des årsløn i 2018 lå på 5,7 mio. kr.

Hun er næst­for­mand for Nykre­dit, hvor hun li­ge­le­des er for­mand for ri­si­ko­ud­val­get. Hun er næst­for­mand for Ro­ck­wool Fon­den og for for­la­get Gyl­den­dal og er be­sty­rel­ses­med­lem i Ram­bøll.

Se­ne­st er hun ble­vet den dan­ske stats re­præ­sen­tant i KAIR, der skal stå for etab­le­rin­gen af to luft­hav­ne i Grøn­land.

»Det ser ud til, at der er end­nu fle­re be­sty­rel­ses­po­ster på vej. Det må dog ik­ke en­de med for man­ge, da jeg vil væ­re sik­ker på, at jeg kan pas­se hver en­kelt post or­dent­ligt,« som Me­re­te El­d­rup ud­tryk­ker det.

Må­let er, at be­sty­rel­ses­ar­bej­det rent tids­mæs­sigt vil kun­ne sam­men­lig­nes med et al­min­de­ligt fuld­tids­ar­bej­de.

Der­for er hen­des am­bi­tion ef­ter TV 2-di­rek­tør­po­sten, som har gi­vet man­ge lan­ge ar­bejds­da­ge og ar­bej­de i we­e­ken­den, at hun får me­re tid til si­ne børn og si­ne to - snart tre - bør­ne­børn.

»Men jeg kom­mer ik­ke med fir­kan­te­de løf­ter. Det kun­ne jo væ­re, at bør­ne­ne læ­ste med,« kon­sta­te­rer Me­re­te El­d­rup.

Bli­ver en let­tel­se

Hun be­teg­ner det som bå­de »til­lok­ken­de og lidt skræm­men­de«, at ka­len­de­ren frem­over ik­ke vil væ­re prop­pet med mø­der på TV 2.

»Jeg er spændt på, hvor­dan det kom­mer til at gå, når jeg selv skal sæt­te ram­mer­ne for hver­da­gen,« un­der­stre­ger hun.

»På den an­den si­de bli­ver det en let­tel­se, at jeg ik­ke læn­ge­re har an­svar for TV 2. Jeg har som adm. di­rek­tør al­tid haft en fø­lel­se af at skul­le væ­re klar i til­fæl­de af ufor­ud­se­te be­gi­ven­he­der. Det har væ­ret et pres og har kræ­vet res­sour­cer. Om­vendt har det gi­vet spæn­ding og ener­gi at væ­re i cen­trum. Mon jeg in­di­mel­lem kom­mer til at mang­le dét i mit liv frem­over?«

Sva­ret kan dog ik­ke over­sæt­tes til, at Me­re­te El­d­rup en­gang igen vil træ­de frem i of­fent­lig­he­den som adm. di­rek­tør.

»Jeg sat­ser helt og al­de­les på be­sty­rel­ses­vej­en,« slår hun fast.

An­dre af­gå­en­de di­rek­tø­rer væl­ger ved si­den af det pro­fes­sio­nel­le besty­rel­ses­ar­bej­de at ind­ta­ge eks­per­trol­len på tv el­ler at bli­ve fyrtårn for en god sag:

»Jeg har in­gen pla­ner om at væ­re spe­ci­elt syn­lig. Men hvis no­gen spør­ger mig om et em­ne, jeg ved no­get om, vil jeg stil­le op. Dog vil jeg ik­ke ud­ta­le mig of­fent­ligt om be­slut­nin­ger hos TV 2.«

Me­re­te El­d­rup ta­ger som af­gå­en­de adm. di­rek­tør for TV 2 Dan­mark A/S af­sked man­dag og tirsdag med an­sat­te, sam­ar­bejds­part­ne­re og ven­ner af hu­set. Ram­men for kar­ri­e­ren bli­ver frem­over et kon­tor i lej­lig­he­den på Øster­bro. Jeg er spændt på, hvor­dan det kom­mer til at gå, når jeg selv skal sæt­te ram­mer­ne for hver­da­gen. Me­re­te El­d­rup, af­gå­en­de adm. di­rek­tør for TV 2 Dan­mark A/S

Km 28.000, Nero, per­fo­re­ret Na­tur­læ­der Plot­tro­na Frau, navi­ga­tions­sy­stem, Pre­mi­um lyd­sy­stem, bak­ka­me­ra, el-sol­tag, sæ­de­ven­ti­la­tion for, 21" Ti­ta­no De­sign alu­fæl­ge, el-indstil­li­ge pe­da­ler, el-rat­stam­me, Bu­si­ness pak­ke plus, Bi-xenon for­lyg­ter, Pre­mi­um pak­ke, Ea­sy En­try, par­ke­rings­sen­sor for og bag, el-ju­ster­bar mul­ti­funk­tions­læ­der­rat, kom­fort­pak­ke, Nero alcan­ta­ra lofts­him­mel, sæ­de­var­me, kli­maau­to­ma­tik, el-sol­gar­din bag, key­less, in­te­r­i­ør­li­ster i træ, rø­de brem­se­ka­li­bre, mørk to­ne­de ru­der bag, LED­kø­re­lys, regn­sen­sor, DAB, USB Au­dio in­ter­face, arm­læn i læ­der, WLAN hots­pot, m.m. Km 6.000, Pu­re Whi­te, sort stof med alcan­ta­ra, R-li­ne interiør- og ek­ste­ri­ør­pak­ke, adap­tiv fart­pi­lot med di­stan­ce­re­gu­le­ring, acti­ve in­fo dis­play (vir­tu­el co­ck­pit), Led-for­lyg­ter med dy­na­misk kur­ve­lys, mas­sa­ge i for­sæ­der, sving­bart an­hæn­ger­træk, ak­tiv par­ke­rings­as­si­stent, par­ke­rings­sen­sor for og bag med bak­ka­me­ra, fjer­n­be­tjent mo­tor- og ka­bi­ne­var­mer, vogn­ba­ne­as­si­stent, el-bag­klap, App-con­nect (Ap­ple Car­play & An­droid Au­to), dy­na­misk fjern­lysas­si­stent, el-læn­de­støt­te, 19" alu­fæl­ge, tou­chskærm, 3-zo­ne kli­maau­to­ma­tik, mul­ti­funk­tions­læ­der­rat med skif­te­funk­tion, Led-bag­lyg­ter, Led-kø­re­lys, var­mei­so­le­ren­de ru­der, pro­g­res­siv sty­ring, læn­de­støt­te, mør­ke ru­der bag, ak­tiv mo­tor­hjelm, brem­seas­si­stent, krom ta­gr­æling, ak­tiv an­hæn­ger sta­bi­li­se­ring, hill as­sist, træt­heds­re­gi­stre­ring, Am­bi­en­te be­lys­ning, op­be­va­rings­pak­ke, far­ve­dis­play, sæ­de­var­me, regn- og lys­sen­sor, blu­et­oo­th, m.m. Km 36.000, Reg. 7/2016, Vulcan­grau-me­tal­lic, sort læ­der, Bi-xenon for­lyg­ter med Pors­che Dy­na­mic Light sy­stem, con­nect plus med Ap­ple car­play, par­ke­rings­sen­sor for og bag med bak­ka­me­ra, PCM navi­ga­tions­mo­dul, lyd­pak­ke plus, fart­pi­lot, el-bag­klap, el-sving­bart an­hæn­ger­træk, mo­tor­ka­bi­ne­var­mer, aku­stik­pak­ke, 21" alu­fæl­ge, el-sport­s­sæ­der med me­mory, sæ­de­var­me for og bag, 21" alu­fæl­ge, vogn­ba­neskif­te­ad­var­sel, el-par­ke­rings­brem­se, in­te­r­i­ør­pak­ke sort højg­lans, 3-zo­net kli­maau­to­ma­tik, 75 li­ters brænd­stof­tank, blu­et­oo­th, stem­mesty­ring, Led-kø­re­lys, Led-bag­lyg­ter, lys­sen­sor, regn­sen­sor, alu­mi­ni­ums ru­de­li­ster, kop­hol­der, alu­mi­ni­um indstig­nings­li­ster, kø­recom­pu­ter, dæk­tryks­kon­trol, sort­him­mel, rat­var­me, sport­s­rat med rat­gear, ISOFIX, m.m.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.