Tu­ren

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - 2010/2011:

Aal­borg og KIF Kol­ding

2009/2010:

KIF Kol­ding og FCK Hånd­bold

I de se­ne­ste 25 år er det fi­re gan­ge lyk­ke­des at nå til mini­mum kvart­fi­na­len: KIF Kol­ding var i se­mi­fi­na­len i 2002 og kvart­fi­na­len i 2003, AG Kø­ben­havn var i se­mi­fi­na­len i 2012, og Skjern Hånd­bold var i kvart­fi­na­len i 2018

I den kom­men­de sæ­son 2019/ 2020 er Aal­borg og GOG kva­li­fi­ce­ret til Cham­pions Le­ague ro­pæ­i­ske stor­klub­ber vil­le for­la­de Cham­pions Le­ague og i ste­det dan­ne en pri­vat­liga, hvil­ket i før­ste om­gang fik EHF til at jag­te en stør­re og me­re øko­no­misk at­trak­tiv me­di­e­af­ta­le til glæ­de for klub­ber­ne.

Fle­re af hånd­bol­dens svær­væg­te­re – her­i­blandt FC Bar­ce­lo­na – var læn­ge util­fred­se med det øko­no­mi­ske af­kast i Cham­pions Le­ague, og de har der­for væ­ret »me­get, me­get tæt på« at ska­be de­res egen liga.

»De stør­ste klub­ber for­tal­te EHF, at hvis øko­no­mi­en ik­ke blev for­bed­ret, vil­le de bry­de ud, for de hav­de af­ta­ler klar med sto­re me­die­kon­cer­ner. Man holdt dog sam­men i Forum Club Hand­ball (de eu­ro­pæ­i­ske klub­bers fæl­lesor­ga­ni­sa­tion, red.), og det lyk­ke­des EHF at løf­te op­ga­ven,« for­tæl­ler Chri­sti­an Lyn­nerup, som sid­der i EHF’S Men’s Club Bo­ard sam­men med bl.a. PSG’S di­rek­tør, Bru­no Mar­ti­ni, Veszpréms di­rek­tør, Já­nos Szabó og THW Ki­els sport­s­di­rek­tør, Thor­sten Storm.

Bred for­de­ling

Un­der­vejs lå Cham­pions Le­ague-hol­de­ne til en end­nu me­re fa­vora­bel af­løn­ning, men de dan­ske klub­ber ar­bej­de­de dog hårdt på at få mil­li­o­ner­ne for­delt så bredt som mu­ligt til gavn for bå­de Cham­pions Le­agu­eog Eu­ro­pe­an Hand­ball Le­ague-del­ta­ger­ne – en mis­sion, der lyk­ke­des til glæ­de for blandt an­dre Jan Lar­sen i Aal­borg.

»Man kan med pen­ge­ne gø­re trup­pen bre­de­re, for­bed­re bu­tik­ken rent ad­mi­ni­stra­tivt og kon­so­li­de­re sig mod dår­li­ge­re ti­der.«

Vil gå til kvin­der­nes tre eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger til EHF Cup (tidl. Chal­len­ge Cup) til Eu­ro­pe­an Hand­ball Le­ague (tidl. EHF Cup) for hvert po­int i grup­pe­spil­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.