Dan­ske mester­hold kan frem­over sco­re kas­sen i Cham­pions Le­ague, men vil det fø­re til over­sats­ning? En mu­lig skævvrid­ning er ik­ke helt utæn­ke­lig.

Chri­sti­an Lyn­nerup, med­lem af EHF’S Men’s Club Bo­ard – om Cl-pen­ge­nes ind­fly­del­se på her­re­liga­en

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - KENNETH THYGESEN [email protected] for hver ude­ba­ne­kamp 2018/2019:

Det lig­ger i det sport­s­li­ge dna at gå ef­ter gul­det – men til næ­ste sæ­son er der en ek­stra god grund til at jag­te det dan­ske mester­skab i her­re­hånd­bold.

I som­me­ren 2020 træ­der en ny Cham­pions Le­agu­e­t­ur­ne­rings­struk­tur i kraft, og mod­sat tid­li­ge­re er de 16 del­ta­gen­de her­re­klub­ber sik­ret en mas­se pen­ge. Fak­tisk er der iføl­ge Jyl­lands-po­stens op­lys­nin­ger ta­le om ca. 60 mio. kr. til de­ling af­hæn­gig af præ­sta­tio­ner­ne.

I de se­ne­ste seks år har Dan­mark haft to hold med i Cham­pions Le­ague, men me­get ty­der på, at kun det dan­ske mester­hold vil få en plads i Eu­ro­pas for­nem­me­ste klub­tur­ne­ring fra 2020 – og den plads kan vi­se sig at bli­ve me­get af­gø­ren­de.

»Der har i ny­e­re tid al­drig væ­ret så man­ge pen­ge i en dansk guld­me­dal­je som til næ­ste sæ­son, for­di vi i Cham­pions Le­ague vil se en øko­no­mi, som over nog­le år vil kun­ne præ­ge et dansk mester­hold me­get po­si­tivt i styr­ke­for­hol­det med liga­kon­kur­ren­ter­ne,« si­ger Tho­mas Chri­sten­sen, di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

For­kla­rin­gen er, at det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund (EHF) for et år si­den ind­gik en hi­sto­risk stor me­di­e­af­ta­le. Tv- og mar­keds­fø­rings­ret­tig­he­der­ne til samt­li­ge af for­bun­dets tur­ne­rin­ger fra 2020 til 2030 er ble­vet solgt til me­di­e­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne In­front og Per­form, hvil­ket sik­rer EHF op mod 4,4 mia. kr. i kas­sen. De man­ge pen­ge kom­mer især klub­ber­ne i Cham­pions Le­ague til gavn.

Be­lø­be­nes stør­rel­ser er iføl­ge Jyl­lands-po­stens op­lys­nin­ger blev ved­ta­get på et mø­de i de eu­ro­pæ­i­ske klub­bers fæl­lesor­ga­ni­sa­tion, Forum Club Hand­ball, og det ven­tes at bli­ve en­de­ligt be­kræf­tet af EHF i slut­nin­gen af ju­ni.

»Det er enormt gavn­ligt for hånd­bol­den. I de se­ne­ste år har det næ­sten væ­ret til drøf­tel­se, om man tur­de stil­le op i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger på grund af den øko­no­mi­ske ri­si­ko. Den vil bli­ve fjer­net frem­over,« si­ger Tho­mas Chri­sten­sen.

For­skel på ca. 1,5 mio. kr.

I den for­gang­ne sæ­son modt­og de da­væ­ren­de me­stre fra Skjern Hånd­bold et grund­be­løb på 450.000 kr. af EHF for at del­ta­ge i Cham­pions Le­ague. Men fra 2020 vil det dan­ske mester­hold som mini­mum væ­re sik­ret en ind­tje­ning på 1,58 mio. kr.

Stig­nin­gen skyl­des, at al­le del­ta­gen­de Cham­pions Le­ague-hold iføl­ge den nye af­ta­le vil mod­ta­ge 225.000 kr. for del­ta­gel­sen i hver en­kelt af de mini­mum syv ude­ba­ne­kam­pe. Der­u­d­over vil hvert op­nå­et po­int i grup­pe­spil­let ka­ste 37.500 kr. af sig.

I den net­op over­stå­en­de sæ­son hen­te­de Skjern Hånd­bold ot­te po­int i grup­pe­spil­let, hvil­ket fra 2020/2021 vil be­ty­de 300.000 ind­kas­se­re­de kr. Alt i alt vil mester­hol­det i 2020, hvis det le­ve­rer sam­me po­int­høst som Skjern, i så fald mod­ta­ge 1,88 mio. kr. mod de nu­væ­ren­de 450.000 kr.

»Helt ba­salt be­ty­der for­skel­len på knap halvan­den mio. kr., at vi vil kun­ne til­fø­je vo­res hold to spil­ler­pro­fi­ler på for­sker­ord­nin­ger,« si­ger Tho­mas Klit­gaard, sport­s­lig rå­d­gi­ver i Skjern Hånd­bold, og pe­ger på, at det kom­men­de dan­ske mester­hold vil få et for­spring i for­hold til re­k­rut­te­ring af spil­le­re.

»Der bli­ver på i for­hold til at kom­me med i det go­de selskab. I Skjern har vi gen­nem man­ge år væ­ret med i de eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil, og frem­over kan vi i så fald væ­re sik­re på at tje­ne go­de pen­ge på det. Jeg kan ik­ke ude­luk­ke, at vi er vil­li­ge til at ta­ge en stør­re chan­ce end nor­malt, for­di vi ved, at der er pen­ge at hen­te.«

Ba­se­ret på EHF’S ak­tu­el­le rang­li­ste står Dan­mark – for­u­den det ene hold i Cham­pions Le­ague – til at få tre hold med i den nye Eu­ro­pe­an Hand­ball Le­ague, som i dag hed­der EHF Cup.

Sidst­nævn­te tur­ne­ring, der er den næst­bed­ste, får og­så et mar­kant øko­no­misk løft i 2020 med en sik­ret ind­tje­ning per klub på knap 340.000 kr. for­u­den de 7.500 kr. per op­nå­et po­int i grup­pe­spil­let.

Til­trængt med fle­re pen­ge

Alt i alt er EHF’S 60 mio. kr. til her­re­klub­ber­ne i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger knap en tredob­ling af det nu­væ­ren­de be­løb. Men spørgs­må­let er, hvad de man­ge pen­ge kom­mer til at be­ty­de for den dan­ske liga?

Hos po­kal­vin­der­ne og me­stre­ne fra Aal­borg Hånd­bold, der ef­ter som­mer­fe­ri­en skal del­ta­ge i Cham­pions Le­ague, af­vi­ser di­rek­tør Jan Lar­sen, at man vil hæ­ve bud­get­tet mar­kant for at øge chan­cen for at gen­vin­de mester­ska­bet og der­med sik­re ad­gangs­bil­let­ten til det forjæt­te­de land.

»Det er til­trængt med fle­re pen­ge ind i spor­ten, og det vil gi­ve et mar­kant løft, men vi vil ik­ke sat­se uhæm­met og

Del­ta­gel­se i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger og sær­ligt Cham­pions Le­ague vil fra 2020 ka­ste hi­sto­risk man­ge kro­ner af sig. Det glæ­der de dan­ske top­klub­ber, men vil det skævvri­de den hjem­li­ge liga? run

Skjern og BSV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.